Rīgas Latviešu biedrība

Rīgas Latviešu biedrībā darbojas 704 biedri (dati uz 01.02.2013.), to skaitā 7 RLB Goda biedri – Vaira Vīķe – Freiberga, Guntis Ulmanis, Jānis Stradiņš, Andris Kolbergs, Ēriks Hānbergs, Viktors Hausmanis un Raimonds Pauls. 2010.gadā biedrībā uzņemti 188 jauni biedri. 2011.gadā uzņemti 84 jauni biedri. 2012.gadā biedrībā uzņemti 16 jauni biedri.


Rīgas Latviešu biedrība

1) rīko sapulces, priekšlasījumus, konferences, disputus, koncertus, dažāda rakstura izrādes, saviesīgus vakarus;

2) izdod un izplata grāmatas, žurnālus, laikrakstus un citus iespieddarbus;

3) atzīmē valsts svētkus, rīko ar tautas tradīcijām saistītus svētkus, ievērojamu sabiedrisko, zinātnes un kultūras darbinieku jubilejas un cita veida pasākumus;

4) atbalsta dažāda rakstura amatieru un profesionālu kolektīvu veidošanos un darbību;

uztur savu bibliotēku un veido savu arhīvu;

5) sniedz valsts un pašvaldību iestādēm ierosinājumus izglītības, kultūras un citos ar RLB darbību saistītos jautājumos;

6) piešķir prēmijas, stipendijas un pabalstus biedrības mērķu īstenošanas veicināšanai;

attīsta saimniecisko darbību un ienākumus izmanto statūtos nosacīto mērķu sasniegšanai.


RLB savu mērķu īstenošanai sadarbojas ar visām Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestādēm, ar sabiedriskām organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārzemēs.

RLB visā savā darbībā rīkojas saskaņā ar humānisma principiem, cienot latviskas un vispārcilvēciskas vērtības.


RLB darbību vada:

* biedru pilnsapulce, kas ir augstākā lēmējstruktūra;

* biedrības priekšsēdētājs;

* dome (36 cilvēku sastāvā);

* valde (7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks).


RLB darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un statūtiem, kuru pamatā ir 1938. gada 26.aprīlī ar nr.18467 Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētie statūti. RLB ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā pārreģistrētiem statūtiem, savu zīmogu ar uzrakstu "Rīgas Latviešu biedrība", ar patstāvīgu bilanci, savu rēķinu bankā, saviem kustamiem un nekustamiem īpašumiem. Rīgas Latviešu biedrības juridiskā adrese ir Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050


RLB ir sava atribūtika un simbolika, ko apstiprina biedru pilnsapulce un ko var izgatavot un lietot pēc Domes izstrādāta nolikuma.


Kontakti

371 67 222 932

http://www.rlb.lv