Dalies:

Latviesi.com lietošanas noteikumi

Latviesi.com lietošanas noteikumi

I  Vispārējie noteikumi

1.  IZMANTOTIE JĒDZIENI

1.1.  Portāls – Internet portāls ar nosaukumu "Latviesi.com", kas pieejams caur domēnu "latviesi.com" un tā apakšdomēniem;
1.2.  Latviesi.com – biedrība "Mēs-latvieši pasaulē", reģ, nr. 40008085209, kas uztur un administrē Portālu, kā arī tā pārstāvji, kas tekstā var tikt apzīmēti ar vārdiem "mēs", "mums", "mūsu";
1.3.  Pakalpojumi – Portālā pieejamie bezmaksas un maksas informācijas apmaiņas, mārketinga un citi pakalpojumi;
1.4.  Noteikumi – Portālā sniegto Pakalpojumu izmantošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi;
1.5.  Lietotājs – nereģistrēta, reģistrēta neautentificēta vai reģistrēta autentificēta privātpersona vai juridiska persona, kura piekļuvusi Portālam ar vai bez nolūka izmantot tā Pakalpojumus, kas tekstā var tikt apzīmēta ar vārdiem "Tu", "Tavs", "Tev", "Taviem", "Tavu", "Tevis";
1.6.  Konts – Lietotāja – privātpersonas reģistrēts un privātpersonas lietošanai paredzēts personas datus saturošs ieraksts Portālā, lai izmantotu Portāla Pakalpojumus autentificējoties;
1.7.  Saturs – teksta, video, audio vai cita informācija, kas atrodas Portālā vai ko gatavojas pievienot/publicēt Lietotājs Portālā;
1.8.  Lapa – profils Portālā, kas piesaistīts Lietotāja – privātpersonas Kontam un kas ir jāizmanto, ja privātpersona lieto Portālu (pievieno Saturu un/vai komunicē ar citiem Portāla Lietotājiem) juridiskas personas vai komersanta vārdā, kā arī jebkādā citā veidā tieši vai netieši popularizējot savu komercdarbību un/vai veicinot preču un/vai pakalpojumu noietu Portālā.

2.  PAR NOTEIKUMIEM

2.1.  Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā;
2.2.  Latviesi.com patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā par to iepriekš nebrīdinot;
2.3.  Tev ir pienākums regulāri iepazīties ar Portāla Noteikumiem, savukārt, mēs par to izmaiņām iespēju robežās apņemamies Tevi informēt.
2.4.  Pieņemam, ka Tu piekrīti Noteikumiem, ja:
a)  Esi veicis/veikusi atzīmi reģistrējot/izveidojot Lietotāja Kontu Portālā;
b)  Tev ir aktīvs Lietotāja Konts Portālā;
c)  Izmanto Portāla Pakalpojumus arī tad, ja Tev nav Konta vai neesi autentificējies/-jusies;

3.  PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

3.1.  Tu drīksti:
a)  Pievienot Saturu vai veidot komunikāciju izmantojot Portālā tam paredzēto saskarni un darīt to ievērojot Noteikumus, kā arī Kopienas vadlīnijas;
b)  Ziņot par citu Lietotāju veiktajiem Noteikumu pārkāpumiem;
c)  Ieteikt Latviesi.com idejas par Portāla uzlabojumiem;
3.2.  Tev ir pienākums:
a)  Rūpēties par sava Lietotāja Konta piekļuves informācijas drošību un nenodot to trešajām personām;
b)  Nekavējoties ziņot Latviesi.com par atklātām kļūdām, kuru rezultātā 1) maksas pakalpojumi ir pieejami bez maksas; 2) ir pieejams sensitīvs citu Lietotāju Saturs vai informācija; 3) iespējama cita Portāla Pakalpojumu, Satura un citas informācijas ļaunprātīga izmantošana;
c)  Punkta 3.2. b) gadījumā pārtraukt ļaunprātīgi izmantot Pakalpojumu un izplatīt informāciju par radušos situāciju, izņemot Latviesi.com;
d)  Ziņot par neatļautas piekļuves Tavam Lietotāja Kontam gadījumiem vai mēģinājumiem.
3.3.  Tu noteikti nedrīksti:
a)  Aizskart citu Lietotāju likumīgās tiesības;
b)  Pārkāpt Kopienas vadlīnijas;
c)  Veikt tiešu Portāla konkurentu reklamēšanu;
d)  Norādīt Konta izveidē nepatiesu vai kļūdainu informāciju par sevi;
e)  Izplatīt komerciāla rakstura Saturu un citu informāciju Portālā izmantojot privātpersonas Kontu izņemot šim nolūkam Portālā speciāli paredzētos veidus, formātus un iespējas.

3.4.  PATURAM TIESĪBAS:

a)  modificēt Pakalpojumus Portālā;
b)  nākotnē par esošo un jaunu Pakalpojumu izmantošanu prasīt samaksu;
c)  izmanotot personas informāciju Latviesi.com vajadzībām, bet nekādā gadījumā nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Privātuma noteikumus;
d)  Izplatīt bez atlīdzības citos medijos un formātos Tevis pievienoto Saturu kā nekomerciālā tā arī komerciālā nolūkā, ja vien nav atsevišķa rakstiska vienošanās ar Latviesi.com, kas to ierobežo;
e)  Latviesi.com patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem liegt piekļuvi uz laiku vai neierobežoti Portālam un tā Pakalpojumiem konkrētām IP adresēm un/vai dzēšot Lietotāja Kontu, kā arī tam piesaistītās Lapas, Saturu un citu informāciju nepaskaidrojot iemeslus;
3.5.  Negarantējam:
a)  nepārtrauktu Pakalpojuma darbību un pieejamību;
b)  ka portāla darbībā neradīsies kļūdas;
c)  Lietotāja pievienotā Satura un citu informācijas saglabāšanu veicot modifikācijas Portāla Pakalpojumos;
d)  Negarantējam, ka Latviesi.com nepiemēros Noteikumos norādītās sankcijas par pārkāpumiem, kuri atklāti ar novēlošanos;
e)  Latviesi.com negarantē Lietotāju drošību, ko tieši vai netieši var apdraudēt Portāla lietošana vai Pakalpojumu izmantošana;
3.6.  Atbildības ierobežošana
a)  Lietotājs pats ir materiāli atbildīgs par Portāla Pakalpojumu izmantošanas rezultātā sev vai citiem radītajiem zaudējumiem;
b)  Latviesi.com neuzņemas materiālo atbildību par Lietotājam radītajiem zaudējumiem, ko tieši vai netieši izraisījusi Portāla Pakalpojumu izmantošana;
c)  Latviesi.com neuzņemas materiālo atbildību par Lietotājam radītajiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem Lietotāja Konta, kā arī tam piesaistīto Lapu, Satura un citas informācijas dzēšanas rezultātā.
3.7.  Tu vai Tavi pārstāvji uzņemas atbildību:
a)  Par Lietotāja pievienotā Satura atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajām autortiesību, civiltiesību, krimināltiesību un citām normām;
b)  Izmantojot Pakalpojumus, Tu apliecini, ka esi tiesīgs tos lietot, kā arī nepārkāp trešo pušu intereses.
3.8.  Ja Tu nepiekrīti Noteikumiem, tad:
a)  Tev jādzēš savs Lietotāja Konts Portālā un/vai
b)  nekavējoties jāpārtrauc izmantot Portāls un tā Pakalpojumi.

4.  PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

4.1.  Personas informācija
a)  Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
b)  Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Latviesi.com veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē;
c)  Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Latviesi.com;
d)  Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana;
e)  Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts;
f)   Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām (ievērojot Lietotāja kontā un profilā noteikto attiecīgā Lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu), un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Latviesi.com;
g)  Portālā reģistrētiem Lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Portālā. Portālā reģistrētiem Lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā Kontā un profilā norādītos datus vai arī dzēst visu Kontu;
h)  Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Latviesi.com ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
1)    citām personām, ja Latviesi.com saņem Lietotāja piekrišanu;
2)    tiesībaizsardzības institūcijām, ja Latviesi.com saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
3)  tiesībaizsardzības institūcijām, ja Latviesi.com konstatē, ka attiecīgā Lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Latviesi.com, Portāla Lietotāju vai citu personu intereses.
4.2.  E-pasta un citi paziņojumi
a)  Portāla Lietotājs piekrīt saņemt informāciju Kontā norādītājā e-pastā no Latviesi.com par dažāda veida ar Portālu un Lietotāja Kontu saistītām aktualitātēm, kā arī komerciāla rakstura paziņojumus;
b)  Latviesi.com iespēju robežās apņemas nodrošināt Lietotājam būt netraucētam un izvēlēties sūtījumu veidu un to biežumu.

5.  DOMSTARPĪBU UN STRĪDU RISINĀŠANA

5.1.  Visi strīdi starp Latviesi.com un Portāla Lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā;
5.2.  Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

II  Speciālie noteikumi

6.  KOPIENAS VADLĪNIJAS

6.1.  Kopienas vadlīnijas ir noteikumu kopums, kas veidots ar nolūku nodrošināt Portāla idejas realizēšanos un organizēt kvalitatīvu Lietotāju savstarpējo saziņu;
6.2.  Vadlīnijas:
a)  Pievienotajam Saturam ir jābūt noformētam gramatiski pareizā latviešu valodā;
b)  Portālā drīkst reģistrēties arī citu tautību un pilsonību pārstāvji, ja tiem ir saistība ar Latviju un latviešiem un tie ir gatavi dot savu ieguldījumu latvietības stiprināšanā;
c)  Saturam un aktivitātēm jāatspoguļo latviešu kopienās notiekošais;
d)  Saturam un aktivitātēm, kas skaidri neatspoguļo latviešu kopienās notiekošo, jābūt ar skaidru un acīmredzamu saistību ar latviešiem vai Latviju;
e)  Saturam jābūt patiesam un aktuālam;
f)    Saturam jābūt interesantam un oriģinālam;
g)  Jānorāda sava īstā persona un jābūt patiesam;
h)  Lietotājam jāievēro, ka nedrīkst aizskart citus Lietotājus pat ja tas nav pretrunā ar LR tiesību normām;
i)    Lietotājiem jābūt pieklājīgiem vienam pret otru;
j)    Aizliegts izteikti uzspiest citiem savu viedokli;
k)  Ja vismaz 5 Lietotāji ir ziņojuši par Satura vienības vai cita Lietotāja neatbilstību Noteikumiem, tad Latviesi.com ir pienākums izskatīt to deaktivizēšanas vai dzēšanas nepieciešamību.

7.  LIETOTĀJA KONTS UN PROFILS

7.1.  Izveidojot Lietotāja Kontu un noformējot profilu, jāievēro vispārīgie noteikumi, kā arī šādi speciālie noteikumi:
a)  Viens Lietotāja konts ir paredzēts tikai vienas privātpersonas reģistrēšanai un informācijas norādīšanai;
b)  Viena privātpersona Portāla drīkst izveidot tikai vienu Lietotāja Kontu;
c)  Reģistrējot Lietotāja Kontu, jānorāda sava, eksistējoša e-pasta adrese un piekļuves parole;
d)  Reģistrējot Kontu jānorāda arī obligātā profila informācija – savs īstais vārds, uzvārds, dzimšanas laiks, dzimums, kā arī valsts, kurā pašreiz dzīvo;
e)  Vārdam un uzvārdam jābūt noformētiem gramatiski pareizi (piem., vārdam lielais ir tikai sākuma burts, bet ne visi) ar latīņu alfabēta burtiem;
f)    Ja tiek pievienots profila attēls, tajā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam Lietotājam un jābūt skaidri redzamai tā sejai;
g)  Visai profila informācijai – obligātajai, kā arī tai, kas norādāma pēc izvēles, jābūt patiesai.

8.  PAKALPOJUMA "NOTIKUMI" LIETOŠANAS NOTEIKUMI

8.1.  Pievienojot publiskos notikumus ir jāievēro vispārīgie noteikumi, kā arī šādi speciālie noteikumi:
a)  Ievietot drīkst tikai reālus, paredzētus notikumus;
b)  Notikumam jābūt ievietotam atbilstošā tematiskajā kategorijā/-ās;
c)  Nosaukums jānoformē gramatiski pareizi;
d)  Pievienotajam attēlam jābūt kvalitatīvam;
e)  Informācijai par notikumu jābūt izsmeļošai un nepārprotamai;
f)    Ja paredzēta dalības maksa, vecuma ierobežojumi vai dalībnieku skaita ierobežojums, tad tam jābūt speciāli norādītam;
g)  Ja notikums tiek atcelts, tad nepieciešams izvēlēties opciju “Atcelt notikumu”, lai informētu par to Portāla Lietotājus;
h)  Notikumā jānorāda norises vietas nosaukums, kā arī precīza un nepārprotama adrese;
i)    Ja notikums norisinās ilgākā laika periodā par vienu nedēļu, jāpievieno vairāki atsevišķi notikuma ieraksti;
j)    Notikuma informācijā jābūt norādītam organizatoram un tā kontaktinformācijai.

9.  PAKALPOJUMA "LAPAS" LIETOŠANAS NOTEIKUMI

9.1.  Pievienojot Lapas ir jāievēro vispārīgie noteikumi.


Pēdējie grozījumi veikti:
2013. gada 22. maijā