Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Ziņas

Par mums
Kolonnas virsraksts
LIAA ir izveidojusies par pasaulē atpazīstamu un konkurētspējīgu organizāciju. Uzņēmējus, kas meklē noieta tirgus ārvalstīs, LIAA aicina izmantot piedāvājumu eksportam – dibināt jaunus kontaktus tirdzniecības misijās, nacionālajos stendos, kontaktbiržās, individuālajās vizītēs un apmeklēt eksporta seminārus. Savukārt, lai Latvija būtu pievilcīga investoriem, LIAA veicina uzņēmējdarbības videi labvēlīgu normatīvo aktu izstrādi, kā arī iestājas par stabilu nodokļu politiku, kvalificēta darbaspēka, infrastruktūras un atbalsta instrumentu pieejamību.
Kolonnas virsraksts

Par pakalpojumiem, iespējām attīstīt uzņēmējdarbību un saņemt atbalstu klātienē konsultējam Klientu apkalpošanas nodaļā (Rīgā, Pērses ielā 2), kā arī starptautiskajā lidostā “Rīga”, kur 2018. gadā tika izveidots “Magnetic Latvia” biznesa informācijas centrs. Tas ir unikāls projekts, kas ar Latvijas iespējām iepazīstina jau mirkli pēc ierašanās valstī. Vispusīgu informāciju par uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā var iegūt ar Eiropas Biznesa attīstības tīkla palīdzību, kas darbojas LIAA ietvaros. Reģionos kā virzītājspēks, jau sākot no biznesa idejas rašanās, strādā 15 LIAA biznesa inkubatori, atbalstot tos, kas uzņēmējdarbībā vēl tikai sper pirmos soļus.

Kolonnas virsraksts

Ārzemju uzņēmumiem veidot sadarbību Latvijā palīdz LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls, kas vienlaikus mūsu uzņēmumiem kalpo par tiltu uz citvalstu tirgiem.

Elementu skaits: 3

Funkcijas un uzdevumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

Ekonomikas ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību.

Saskaņā ar nolikumu LIAA ir šādas funkcijas:

 1. īstenot pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;
 2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;
 3. veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, inovācijas un tehnoloģiju pārnesi;
 4. sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību, tai skaitā sekmējot sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem;
 5. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;
 6. nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;
 7. īstenot Tūrisma likumā noteiktās funkcijas.


Lai izpildītu nolikumā noteiktās funkcijas, LIAA veic šādus uzdevumus:

 1. veicina uzņēmumu investīciju projektu izstrādi un atbalsta konkurētspējīgus projektus;
 2. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām;
 3. izveido, ievieš un administrē valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;
 4. sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;
 5. organizē investīciju piesaistes un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumus, nodrošinot komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;
 6. nodrošina iestādes pārstāvniecību darbību ārvalstīs;
 7. sniedz informatīvus, konsultatīvus, un citus normatīvajos aktos paredzētos publiskos pakalpojumus;
 8. vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū popularizē tūrisma iespējas Latvijā;
 9. organizē Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju – komersantu (komercsabiedrību) un organizāciju – piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;
 10. sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – komersantiem (komercsabiedrībām) un organizācijām – īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus;
 11. izstrādā tūrisma attīstības projektus, atbalsta to īstenošanu un piedalās tajos;
 12. organizē pasākumus un nodrošina vidi jaunu uzņēmumu veidošanai un attīstībai;
 13. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.


Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr.814 2003. gada 24. decembrī (prot. Nr.65,29.§) tika reorganizēta bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības aģentūra" un izveidota valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", kas darbu sāka 2004. gada 1. februārī. 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma Pārejas noteikumu 2. punktā noteikto, ministrijām bija jāizvērtē uz iepriekšējā Publisko aģentūru likuma pamata izveidoto aģentūru darbība, un līdz 2013. gada 1. janvārim Ministru kabinetam jāpieņem lēmums par attiecīgās aģentūras turpināšanu, aģentūras likvidēšanu vai reorganizēšanu. 

2012. gadā Ekonomikas ministrija sagatavoja LIAA juridiskā statusa maiņai nepieciešamos dokumentus, kas paredzēja, ka ar 2013. gada 1. janvāri LIAA maina juridisko statusu un kļūst par ekonomikas ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, saglabājot iestādes iepriekšējo nosaukumu "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", kā arī attiecībā uz valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu administrēšanu saglabājot iepriekšējo padotības formu – pārraudzību.   

Ar 2013. gada 1. janvāri LIAA juridisko statusu, funkcijas, uzdevumus, struktūru un pārvaldi, finansēšanas avotus, tiesības, tiesiskuma nodrošināšanas un pārskatu sniegšanas kārtību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un 2012. gada 11. decembra Ministra kabineta izdotie noteikumi Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums". 

LIAA struktūra izveidota atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām. Darba organizāciju nosaka LIAA un struktūrvienību reglamenti.

Kontakti

371 67 039 499

http://www.liaa.gov.lv