Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā

Kas ir LNPL?

LNPL ir augstākā Lielbritanijā dzīvojošo latviešu vēlēta pārstāvniecība. Dibināta 1950.gadā, tā ir kopīgo nacionāli polītisko interešu sargāšanai un latviešu tautas brīvības un demokratiskas Latvijas valsts neatkarības veicināšanai un atbalstīšanai. Padome sadarbojas ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un citām latviešu organizācijām.

LNPL mērķi un uzdevumi

LNPL dibinot, tās galvenais mērķis bija cīņa par Latvijas valsts brīvību un demokratiskas valsts neatkarības atjaunošanu. Kopš neatkarības atgū-šanas 1991.gadā LNPL turpina veicināt un atbalstīt latviešu tautas brīvību. Tā vada Lielbritanijas latviešu nacionāli polītisko darbu un pārstāv Lielbritanijas latviešus starptautiskās sanāksmēs un institūtos, kā arī citu zemju latviešu organizācijās, sadarbojoties ar tām un ar citu tautu organizācijām. LNPL cenšas saglabāt un kopt latviešu kultūru, izglītību un valodu, kā arī veicina un atbalsta latviešu sabiedrisko darbību Lielbritanijā.

LNPL darbības gaita un nozares

LNPL sesijas ir ievēlēto LNPL locekļu kopsanāksmes un augstākais padomes lēmējorgans. LNPL sesijas sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienreiz gadā. Padomes sesijas var būt atklātas vai slēgtas. LNPL izpildu organs ir LNPL prezidijs septiņu locekļu sastāvā, kuŗu ievēlē uz padomes pilnvaru laiku. LNPL prezidijs veic visu LNPL darbu, tas izstrādā budžetu un sniedz LNPL sesijai pārskatus par savu darbību. Kopš 1984. gada LNPL prezidijs darbojies šādās nozarēs: iekšējās informācijas, ārējās informācijas, kultūras, izglītības, saimnieciskā un kultūras dokumentācijas nozarē. Citu uzdevumu veikšanai pēc vajadzības var pieaicināt referentus vai izveidot citas nozares, piemēram, LNPL tīmekļa vietnes izveidei, administrācijai, u.tml.

Iekšējās informācijas nozare

LNPL kontekstā iekšējā informācija ir tā, ko nozare sniedz latviešu sabiedrībai, atreferējot prezidija sēdes un sesiju norisi laikrakstā Brīvā Latvija un DVF biļetenos. Šīs nozares darbinieki dažkārt arī protokolē prezidija sēdēs.

Ārējās informācijas nozare

Atkarībā no polītiskām vēsmām nozares vadītājs un viņa palīgi informē cittautiešus par Latviju un latviešiem, atspēkojot krievu (agrāk padomju) propagandu. Šī nozare sadarbojas ar Daugavas Vanagu fonda Ārējās informācijas nodaļu un Latvijas Republikas vēstniecību Apvienotajā Karalistē. Nozares vadītājs pārstāv LNPL Eiropas latviešu apvienības prezidija sēdēs un ir ex-oficio delegāts Pasaules brīvo latviešu apvienības padomē.

Kultūras nozare

LNPL organizē un atbalsta daudz kultūras notikumu, īpaši koncertus, literārus priekšnesumus un mākslas izstādes. Nozares vadītājs pārskata kultūras pasākumus Lielbritanijā, līdztekus uzturot sakarus ar Latvijas māksliniekiem.

Izglītības nozare

Nozares vadītājs saskaņo izglītības aktivitātes Lielbritanijā. Viņš pārvalda gadskārtējo apbalvojumu piešķiršanu latviešiem, kas ieguvuši augstāko izglītību, izkārto projektu darbus bērniem un jauniešiem, un sniedz pār-skatu par latviešu skolām un bērnu vasaras nometnēm, to skaitā Eiropas vasaras skolu (EVS).

Saimnieciskā nozare

Šī nozare ir atbildīga par LNPL saimniecisko darbību, sniedzot padomus par ieguldījumiem un kārtojot grāmatvedību. Tā ir aktīvi iesaistīta arī līdzekļu vākšanā.

Kultūras dokumentācijas nozare

Šo nozari izveidoja, lai sniegtu pārskatu par latviešu bibliotēku attīstību Lielbritanijā. Tā arī vāc materiālus par latviešu rosmēm Lielbritanijā, lai veidotu arhīvu DVF Latviešu kultūras vērtību krātuvē “Straumēnos”. Nozīmīgs nozares darbs ir trimdas dokumentācijas vākšana un sūtīšana uz bibliotēkām Latvijā.

Finances

LNPL līdzekļus veido ziedojumi, testamentārie novēlējumi, ienākumi no pasākumiem un ieguldījumu procenti. Izdevumus rada pabalsti (naudas piešķīrumi un aizdevumi) organizācijām un atsevišķām personām, lai atbalstītu latviešu pasākumus un projektus.

LNPL vēlēšanas un sastāvs

LNPL darbu veic 19 vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās ievēlēti locekļi un viņu pilnvaru laiks ir četri gadi. LNPL locekļa amats ir goda amats. Par LNPL locekli var ievēlēt katru Lielbritanijā dzīvojošu latvieti, kas vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu un prot latviešu valodu.

Aktīvās vēlēšanu tiesības ir:
* visiem Lielbritanijā dzīvojošiem latviešiem,
* viņu ģimenes locekļiem un
* cittautiešiem, Latvijas pavalstniekiem, kas vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadus.

Kā var iesaistīties LNPL darbā?

Ikviens var sekmēt LNPL darbu, atbalstot latviešu sabiedriskos un kultūras pasākumus un piedaloties LNPL vēlēšanās, ja ir tiesīgs.

Kontakti

44 0 1162715470