Latviešu kopība Vācijā

Latviešu Kopība Vācijā - Lettische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Latviešu Kopība Vācijā ir dibināta uz pamatiem, kuri laika tecējumā nemainās:

* vienot un uzturēt latviešu sabiedrību Vācijā
* saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūru
* rūpēties par izglītību, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi
* sadarboties ar Latviju, lai palīdzētu tai veidoties par demokrātisku un tiesisku valsti

Lai pildītu LKV statūtos noteiktos uzdevumus, biedrība uz četriem gadiem ievēl padomi un valdi. Biedrībā darbojas astoņas nozares:


Aprūpes nozare – palīdz gados vecākiem tautiešiem risināt sadzīves problēmas, informē no Latvijas un no citām vietām iebraukušos tautiešus par dzīvi Vācijā.

Biedru nozare
– gādā par LKV biedriem, ievāc LKV biedru maksu, aicina jaunus biedrus, aktualizē biedru sarakstus.

Informācijas nozare
– atbalstīja Latvijas centienus iestāties NATO, informē Vācijas un citu zemju latviešu sabiedrību par aktuāliem notikumiem Latvijā un Vācijā. LKV pārstāvji piedalās vāciešu rīkotajos reprezentatīvajos pasākumos.

Izglītības nozare
– materiāli atbalsta:
* bērnu un jauniešu piedalīšanos vasaras nometnēs;
* EVS (Eiropas Vasaras Skolas) organizēšanu;
* latviešu sestdienas skoliņas Vācijā;

Kultūras nozare – rūpējās par latviešu kultūras saglabāšanu un popularizēšanu Vācijā

* uztur plašāko latviešu bijušās trimdas bibliotēku ārzemēs;
* glabā trimdas laika dokumentu arhīvu;
* kopīgi ar Latviešu Preses biedrību gādā par rakstnieku Dr.Zentas Mauriņas un J. Jaunsudrabiņa piemiņas istabām
* sadarbībā ar latviešu organizācijām Anglijā un Zviedrijā izdod nedēļas laikrakstu “Brīvā Latvija”, kas nu jau gadu desmitus ir sazināšanās līdzeklis Rietumeiropas latviešiem;
* atbalsta dažādu kultūras sarīkojumu, izstāžu, koncertu un citu pasākumu organizēšanu;

* materiāli atblasta deju kopas un korus;Projekti LKV atbalsta dažādus projektus, kā:
* izstādes “Rīga - 800” sarīkošanu
* rakstnieka J. Jaunsudrabiņa pārapbedīšanu un viņa 125.dzimšanas dienai veltītās izstādes sagatavošanu Minsterē
* Latviešu kordziesmas antoloģijas izdošanu
* uz Padomju Savienību deportēto igauņu, latviešu un lietuviešu 60 gadu atceres izstādi Hamburgā

Sadarbība ar Latviju LKV sadarbojas ar:
* Latvijas Valsts arhīvu;
* Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu;
* Latvijas Okupācijas muzeju;
* Rīgas Latviešu biedrību;
* Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju Neretā.

LKV atbalsta izstāžu un sarīkojumu organizēšanu Latvijā:
* Minsteres Latviešu Gimnāzijas izstāde;
* PBLA 45 gadu darbības atceres izstāde;
* Latviešu Trimdas Pirmo Dziesmu svētku Eslingenā atceres sarīkojums.

Līdzekļu – ziedojumu – vākšana LKV vāc ziedojumus, lai atbalstītu latviešu sabiedriskos un kultūras pasākumus, kā piemēram
* Brīvības pieminekļa atjaunošanu (2001. gadā kopā saziedots 38.076,00 DM);
* Kārļa Ulmaņa pieminekļa celtniecību (2001. gadā kopā saziedots 2140,00 DM);
* Latviešu kordziesmas antoloģijas izdošanu (2001. gadā kopā saziedots 31.600,00 DM).

LKV darbībai ir nepieciešami līdzekli. Kopš Latvijas neatkarības to sagāde ir radušās grūtības. Ir pilnīgi saprotams, ka prioritāte ir dzimtenē esošo radu, draugu un daudzu citu nepieciešamu vajadzību atbalstīšanā. Mēs esam centušies izdzīvot no sataupītiem ziedojumiem vai novēlētiem mantojumiem. Mēs būtu pateicīgi, ja Latviešu Kopības Vācijā dalībnieki samaksātu savu dalības maksu: pensionāri – 12,00 €, bet pārejie – 24,00 € gadā. Tāpat mēs būsim pateicīgi, saņemot ziedojumus vai arī kādu novēlējumu. Maksājumus var izdarīt uz sekojošu bankas kontu:

Lettische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Sparkasse Münsterland-Ost (BLZ 400 501 50)
Konto-Nr. 397786

Latviešu Kopības Vācijā padome un valde:


 • Nīls Ebdens, valdes priekšsēdis, ebden@web.de
 • Roberts Putnis, valdes vicepriekšsēdis, roberts.putnis@gmail.com
 • Zanda Vēvere, biedri, www, zandina@gmx.net
 • Inese El Tavila, kultūra, eltawil@hotmail.de • Kristaps Grasis, padomes priekšsēdis, kristaps@web.de
 • Zuze Krēsliņa-Sila, padomes vicepriekšsēde
 • Aija Ebdene, protokoliste, aijaebden@web.de
 • Laima Urdze, revīzija
 • Einars Pelss, revīzija, drpelss@gmx.de
 • Andris Zemītis, padomes loceklis, zemitis@t-online.de
 • Jānis Vilciņš, padomes loceklis, lupulus@inbox.lv

Kontakti

06403 940933

http://www.lk-v.de