• Sākums
  • Jaunumi
  • Notikumi
Tuvākie notikumi

 

Latviešu Biedrība Īrijā

Latviešu Biedrība Īrijā (LBĪ) ir Īrijā dzīvojošo latviešu apvienība kopīgo nacionālo interešu sargāšanai, veicināšanai un atbalstīšanai. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām, Latvijas un Īrijas valsts institūcijām.

LBĪ dibināta 2005.gada 29.maijā, Vācu luterāņu baznīcas draudzes namā, Dublinā.

LATVIEŠU BIEDRĪBAS ĪRIJĀ STATŪTI

Latviešu Biedrība Īrijā (turpmāk – Biedrība) ir Īrijā dzīvojošo latviešu apvienība kopīgo nacionālo interešu sargāšanai, veicināšanai un atbalstīšanai. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām, Latvijas un Īrijas valsts institūcijām.

I. UZDEVUMI UN TIESĪBAS
Biedrības darbības uzdevumi:
1. Īrijā dzīvojošo latviešu etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana;
2. saglabāt un kopt Īrijā dzīvojošo latviešu valodu un izglītību;
3. Īrijā dzīvojošo latviešu diasporas stiprināšana (Ar šo terminu tiek apzīmēti latviešu tautai piederīgie un viņu grupas, kas dzīvo ārpus Latvijas valsts.) un to tiesību aizsardzība;
4. veicināt, atbalstīt un saskaņot latviešu sabiedrisko darbību Īrijā;
5. Īrijā dzīvojošo latviešu diasporas kultūras popularizēšana;
6. pārstāvēt Īrijā dzīvojošos latviešus starptautiskajās sanāksmēs un veicināt starpetnisko dialogu ar citu tautu organizācijām;
7. Īrijā dzīvojošo latviešu diasporas vēstures, kultūras un tradīciju apkopošana un saglabāšana.

II. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
8. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

III. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
9. Biedrība var iestāties jebkurš Īrijā dzīvojošs latvietis (Latvijas pilsonis vai nepilsonis) vai juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
10. Atsevišķos gadījumos pēc valdes lēmuma par Biedrības biedru var pieņemt arī citas valsts pilsoni.
11. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem Biedrības valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, kopš visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo mutiski vai rakstveidā pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
12. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
13. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
14. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
a) biedrs nav nomaksājis gada biedra naudu;
b) biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
c) biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
d) biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
e) pēc Valdes uzskatiem, biedrs ir izdarījis jebkādu pārkāpumu.
15. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

IV. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
16. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
(a) piedalīties Biedrības pārvaldē;
(b) saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
(c) piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
17. Biedrības biedru pienākumi:
(a) ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
(b) regulāri maksāt biedra naudu;
(c) ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
18. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

V. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
19. LBĪ valde izveido atsevišķas nozares (a) iekšējās/arējās informācijas, (b) kultūras, (c) izglītības, (d) administratīvo un (c) saimniecisko nozari. Citu uzdevumu veikšanai Biedrības valde pēc vajadzības var izveidot arī citas nozares.
20. Ar Biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās struktūrvienības.
21. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

VI. BIEDRU SANĀKSMES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
22. Biedru sanāksmes ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija un tam ir tiesības izlemt visus šo statūtu 1. un 2. pantā minētos jautājumus. Tās pieņem arī darbības plānus, apstiprina pārskatus un gada budžetu.
23. Biedru sanāksmē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sanāksmē tikai personīgi.
24. Kārtējā biedru sanāksme tiek sasaukta pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 15 mēnešos.
25. Biedrības valdes locekļi savstarpēji vienojoties nosaka Sanāksmes vietu un laiku.
26. Ārkārtas biedru sanāksme var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
27. Biedrības sanāksmes var būt atklātas vai slēgtas. Slēgtu sanāksmi var pieprasīt Biedrības valde vai arī trešā daļa no sanāksmē klātesošajiem Biedrības biedriem. Biedrības valde un klātesošie biedri sastāda slēgtās sanāksmes dalībnieku sarakstu.
28. Biedrības valde var nolemt uzaicināt kā klausītājus arī citas personas, kuras nav Biedrības biedri.

VII. BIEDRĪBAS VALDE
29. Biedrības izpildorgāns ir Biedrības valde 7 locekļu sastāvā, kurus biedru sanāksmē ievēl uz diviem gadiem. Biedru sanāksme nepieciešamības gadījumā var lemt par jaunām valdes vēlēšanām pirms iepriekšējā valdes sastāva pilnvaru termiņa beigām. Valdes priekšsēdi no sava vidus ievēlē Biedrības valdes locekļi aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Par Biedrības valdes locekli var ievelēt katru Īrijā dzīvojošu latvieti (Latvijas pilsonis vai nepilsonis), kas velēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Biedrības un tās pasākumos nodarbinātus algotus darbiniekus nevar ievēlēt par Biedrības valdes locekļiem.
30. Atsevišķos gadījumos pēc valdes lēmuma var pieņemt par valdes locekli citas valsts pilsoni.
31. Biedrības valdes locekļa amats ir goda amats.
32. Biedrības valde veic visu Biedrības darbību, tā izstrādā budžetu un sniedz Biedrības sanāksmē pārskatus par savu darbību. Tāpat valde rūpējas par Biedrības sanāksmēs pieņemto lēmumu īstenošanu. Par savu darbību Biedrības valde ir atbildīga Biedrības biedriem.
33. Biedrības valdes nozaru vadītāju amatus valde sadala savā starpā. Ar valdes piekrišanu nozaru vadītāji var pieaicināt par referentiem atsevišķos jautājumos arī tādas personas, kas nav Biedrības valdes locekļi.
34. Par Biedrības valdes vai atsevišķu nozaru darbību katrs Biedrības valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt attiecīgajām amatpersonām jautājumus un pieprasījumus, kas jāatbild 1 mēneša laikā. Ja jautājuma vai pieprasījuma ierosinātājs noteiktajā laikā atbildi nesaņem vai ja saņemtā atbilde viņu neapmierina, viņš var pieprasīt jautājuma vai pieprasījuma izlemšanu nākošajā sanāksmē.
35. (svītrots).

VIII. REVIDENTS
36. Biedrības darbības un tās pasākumu pārbaudi veic revidents, kuru ievēlē biedru sanāksmē uz diviem gadiem.
37. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
38. Revidentam vismaz vienu reizi gadā jāveic Biedrības finanšu līdzekļu revīziju. Biedrības valdei un Biedrības pasākumu amatpersonām pēc revidenta pieprasījuma jāuzrāda visi Biedrības naudas līdzekļi, dokumenti un grāmatas, kā arī jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi un jāatbalsta tā darbība.
39. Revidents dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu, izvērtējot Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu.
40. Biedru sanāksmē apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

IX. IKGADĒJĀ BIEDRA NAUDA
41. Valdes locekļi var laiku pa laikam noteikt ikgadējo biedra naudu. Šāda veida maksājums ir maksājams gadu uz priekšu pēc pirmā janvāra. Personai, kura kļūst par biedrības biedru jebkurā laikā pēc 1. janvāra ir jānomaksā visa ikgadējā biedra nauda pilnā apmērā.

X. IENĀKUMI UN ĪPAŠUMI
42. Biedrības ienākumi un īpašumi izmantojami tikai pirmajā daļā minēto Biedrības uzdevumu veikšanai. Starp Biedrības biedriem nekāda daļa ienākumu vai īpašumu netiks tieši vai netieši izdalīta. Valdes locekļiem netiek maksāta ne alga, ne nodevas, nekāda veida materiālie vai naudas pabalsti no Biedrības līdzekļiem. Tomēr nekas neaizkavē godprātīgus Biedrības maksājumus saistībā ar:
(a) Pieņemamu un piemērotu kompensāciju Biedrības biedriem (izņemot Valdes locekļus) par sniegtajiem pakalpojumiem Biedrībai;
(b) biedru vai Valdes locekļu aizdotajiem naudas līdzekļiem, kuru gada procentu likme nepārsniedz 5 %;
(c) pieņemamu un piemērotu īres maksu Biedrības biedriem (ieskaitot Valdes locekļus) par
izmantoto īpašumu Biedrības vajadzībām;
(d) pieņemamām un piemērotām Valdes locekļu izmaksām, kas saistītas ar viņu veiktajiem
pienākumiem , kuri ietekmē Biedrības darbību;
(e) atalgojumu, kompensāciju vai pabalstu naudā vai naudas vērtībā kompānijām, kurās Valdes locekļa ieguldītais kapitāls nav lielāks par 1/100 no izlaistā apgrozībā kompānijas kapitāla.

XI. BIEDRĪBAS LĪDZEKĻI
43. Biedrības līdzekļus sastāda:
(a) Biedru nauda, kura tiek maksāta vienu reizi gadā. Ar Biedrības valdes lēmumu tiek noteikts biedru naudas apjoms un maksāšanas kārtība;
(b) ziedojumi un testamentārie novelējumi;
(c) materiālie pabalsti dažādu projektu īstenošanai;
(d) ienākumi no Biedrības uzņēmumiem, pasākumiem un sarīkojumiem;
(e) neparedzēti ienākumi.
44. Biedrības līdzekļi izlietojami saskaņā ar Biedrības valdes apstiprināto budžetu un pieņemtajiem lēmumiem.

XII. LIKVIDĀCIJA
45. Biedrības var likvidēt, ja par šādu ierosinājumu nobalso vismaz ¾ no visiem Biedrības biedriem un Biedrības valde.
46. Biedrības aktīvi, atskaitot visas saistības, netiek izmantoti vai sadalīti starp Biedrības biedriem, bet gan tiek nodoti kādai citai labdarības organizācijai vai organizācijai, kuras galvenie darbības mērķi būtu līdzīgi biedrības uzdevumiem un mērķiem un kurai tieši tāpat kā šai biedrībai aizliegts nodotos aktīvus sadalīt savā starpā.
47. Biedrība pati nosaka kādai organizācijai tiks nodoti Biedrības aktīvi.
48. Likvidācija uzskatama par nobeigtu, ja likvidācijas pārskats apstiprināts sasauktajā Biedrības galīgajā likvidācijas sanāksmē.
49. Pēc likvidācijas nobeigšanas, vadoties no sanāksmes lēmuma, Biedrības arhīvi (t.i., protokoli u.c. materiāli) nododami drošā glabāšanā.

XIII. STATŪTU PIEŅEMŠANA UN MAINĪŠANA
50. Biedrības statūti stājas spēkā, kad tie pieņemti nākošajā Biedrības sanāksmē pēc Statūtu izveidošanas.
51. No statūtu pieņemšanas brīža nedrīkst veikt nekādus statūtu labojumus, grozījumus vai papildinājumus, vienīgi ja tie ir iepriekš bijuši saskaņoti ar Īrijas Valsts Ienākumu Pārvaldi.
52. Biedrības statūtus var grozīt, ja Biedrības sanāksmē par grozījumu nobalso 2/3 no visiem klātesošajiem Biedrības locekļiem. Statūtu grozīšana vai papildināšana jāizsludina sanāksmes darba kartībā.
53. Šie statūti pieņemti Biedrības sanāksmē 2005. gada 25.septembrī.

XIV. GRĀMATVEDĪBA
54. Visi gada grāmatvedības datiem ir jābūt saglabātiem un brīvi pieejamiem pēc Īrijas Valsts Ienākumu Pārvaldes pieprasījuma. Grozījumi Statūtos apstiprināti Biedru sanāksmē 2009 gadā 1.martā, saskaņā ar Biedru sanāksmes Protokolu Nr.22.

 

Kontakti

00353 876 312 271

http://www.lbi.ie/