Dalies:

Ulža Gravas piemiņa iemūžināta "Likteņdārzā"

Ulža Gravas piemiņa iemūžināta "Likteņdārzā"
Foto: Ligita Kovtuna
  • 27. Jul. 2019

“Kamēr tik latviešu tauta vēl dzemdēs un uzaudzēs vienu kriet­nu, raženu tautas dēlu, tikmēr šis viens cīnīsies, strādās un gādās līdz nāvei par savas tautas godu unlabklājību,” – šie Kronvaldu Ata vārdi ierakstīti plāksnē, kas tagad novietota "Likteņdārzā" pie Gājēju tiltiņa blakus Amfiteātrim Dau­gavas krastā un vēsta par krietnu un raženu Latvijas dēlu – Uldi Gravu.

Tiltiņš – drīzāk gan pamatīgi būvētas konstrukcijas tilts – tapis par naudu, ko saziedoja tie cilvēki,kas bija atnākuši atvadīties no Ulža Gravas 2018. gadā. Objektu atklājot, "Likteņdārza" ciltstēvs VilisVītols savā uzrunā Uldi pelnīti nodēvēja par izcilāko trimdas sabied­risko darbinieku. Krietnums, pamatīgums, spēja pārliecināt, tālre­dzība, optimisms – tie bijuši un paliks Ulža Gravas dzīvi un darbību raksturojošie atslēgvārdi. Nu Uldis piepulcējies Likteņdārza dvēselēm, un, sadarbojoties ģimenei, draugiem, viņa darbības turpinā­tājiem un Kokneses fonda darbiniekiem – "Likteņdārza" organiza­ toriskajiem rīkotājiem, tapis šis tilts kā gluži praktiska, nepiecie­šama un dārzā iederīga sastāvdaļa.Un atkal simboliski – Uldis mudināja, veda iet pāri un uz priekšu drošiem soļiem.

Raženi un pamatīgi izauguši arī Ulža dēli un mazdēli. Teodors tik ļoti atgādina pašu Uldi no jaunības fotografijām! Dēls Roberts savā uzrunā pateicās par iespēju tieši "Likteņdārzā" atstāt pavisam konkrētu tēva piemiņu. Amerikas latviešu sabiedriskajā dzīvē aktīvi iekļāvusies Roberta dzīvesbiedre Iveta Grava, kuŗa lika lietā savas organizatoriskās dotības, arī sarī­kojot atvadu braucienu jūrā pie Liepājas, kur tika izkaisīti Ulža un Sarmītes Gravas pelni. Viss izda­rīts tā, kā seniors vēlējās, un viņa iedvesmotais darbs turpinās.

Lasītākās ziņas valstī

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti