Dalies:

Ņujorkas latviešu koŗa Adventa koncerts ieskandina Ziemassvētkus un jaunu latviešu koŗmūzikas albumu

Ņujorkas latviešu koŗa Adventa koncerts ieskandina Ziemassvētkus un jaunu latviešu koŗmūzikas albumu
  • 12. Jan. 2020

Ņujorkas latviešu koŗa tradicionālais Adventa koncerts “Ziemassvētki laika vējos” skaisti izskanēja aizvadītā decembŗa otrajā svētdienā Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru baznīcā. Koncertu ievadīja apmeklētāju dziedāts korālis un mācītāja Juŗa Saivara lūgšana, pēc kuŗas sekoja klusuma brīdis Astrīdas Jansones – diriģenta Andreja Jansona labsirdīgās un rosīgās dzīvesbiedres, piemiņai.

Koncerts iesākās ar Jāņa Lūsēna gaišo “Lūgšana Ziemassvētku vakarā”, vijolnieces Silvijas Padegas Grendzes izjusti spēlētā pavadījumā, ko dzidri nodziedāja vokālais kvartets – Laila Liepiņa Southard, Sarma Dindzāne Van Sant, Māra Zālīte un Krista Zamura, korim pievienojoties dziesmas beigās. Priecēja kuplais koristu skaits! Gandrīz 40 dziedātāji šobrīd dzied Ņujorkas latviešu korī, no kuŗiem nozīmīgs skaits pārstāv jauno paaudzi. Kopš 2015. gada Laura Padega Zamura ir koŗa diriģente un mākslinieciskā vadītāja.

Koncerta laikā viņas drošā vadībā izcili spēlēja neliels desmit instrumentālistu orķestris, kuŗā piedalījās latviešu vijolnieces Silvija Padega Grendze (koncertmeistare) un Arianna Brusubārdis. Adventa koncertam koristi bija iestudējuši četru komponistu – Mārtiņa Brauna, Lauras Jēkabsones, Andreja Jansona un Andŗa Sējāna Ziemassvētku kantātes, kuŗas visas ir veltītas Ņujorkas latviešu korim.

Lasītākās ziņas valstī

Andreja Jansona “Ziemassvētku kantāte” sastāv no četrām daļām: “Ziema nāk” (Valda Dreimane), “Šūpuļdziesma” (Jānis Poruks, Marta Dakne), “Ķekatu dziesma” (latviešu tautasdziesma) un “Svētceļnieku dziesma” (Jānis Poruks). Kantātei caurvijas krāšņas instru- mentālas interlūdijas ar skaistām solo flautas vai obojas pasāžām. Koris savas liriskās partijas pirmajā un otrā daļā nodziedāja ar siltu, pilnskanīgu toni; īsu solo partiju otrā daļā maigi nodziedāja Krista Zamura. Trešās daļas raito latviešu tautasdziesmu “Ai, nama māmiņa” koris atskaņoja ar ritmisku sparu, sieviešu balsīm spoži izceļoties augšēja reģistrā. Savukārt tenori un basi koši ievadīja “Svētceļnieku dziesmu”; sieviešu balsīm pievienojoties un bungu maršveidīgā pavadījumā, kantāte pakāpeniski sasniedza spožu kulmināciju. Koristi un klausītāji sirsnīgi sumināja kantātes autoru Andreju Jansonu, kuŗš bija ieradies uz koncertu.

Mārtiņa Brauna kantātes “Ziemassvētki” piecas daļas atgādināja senas, mirdzošas Ziemassvētku kartītes, katra ar savu krāsu paleti un dzejas vēlējumu. Koris Lauras Padegas Zamuras smalkjūtīgā vadībā šīs sirsnīgās skaņu ainavas brīnišķīgi interpretēja. Daļām “Bērnu lūgšana” ar Valdas Moras dzejas vārdiem un “Sniedziņ” ar Māras Cielēnas vārdiem, sieviešu ansambļa jaunās balsis (Māra Ģiga, Dagmāra Lapiņa, Māra Zālīte un Krista Zamura) piešķīra īpaši gaišu skanējumu. Kantāte klusināti noslēdzās ar Broņislavas Martuževas aizkustinošiem dzejas vārdiem par sirds gaismu, kuŗus iejūtīgi nodziedāja soliste Sarma Dindzāne Van Sant dialogā ar koŗa balsīm.

Savā septiņdaļīgā kantātē “O Antifoni” jauktajam korim, stīgu orķestrim, klavierēm, sitamiem instrumentiem (izmantojot “Dabas koncertzāles“ mūziku),komponists Andris Sējāns iedvesmojies no Romas rīta Kanonisko stundu dievkalpojumu dziedājumu klāsta. Pazīstamākajā no tiem (“O” antifonās) gaidāmais Pestītājs tiek uzrunāts dažādos no Vecās Derības Svētajiem Rakstiem ņemtos epi- tetos ar lūgumu “Nāc!”. Ņujorkas latviešu koris pirmatskaņoja Andŗa Sējāna vērienīgo un stilistiski daudzslāņaino kantāti ar teicamu dikciju tās oriģinālā latīņu valodā. Klausītāji varēja sekot līdzi antifonu tekstu tulkojumiem latviešu valodā programmā ar Kristīnes Velkeres glīti un ar latviešu rakstu zīmēm izveidoto vāciņu.

Kantātes pirmā daļa “O, Sa- pienta” (“O, Gudrība”) ieveda klausītājus senatnīgā skaņu pasaulē.

Citās kantātes daļās ieskanējās minimālisma un citu laikme- tīgās mūzikas stilu elementi, kuŗus autors efektīgi izmantoja, lai veidotu tembrāli krāšņu un emocionāli uzrunājošu skaņ- darbu.Laikmetīgu tembrālu skanē- jumu kantātei īpaši piešķīra kla- vieres, kuŗu partiju izcili nospē- lēja pianiste Jevgenija Trukša.

Piektajā daļā “O Oriens” (“O, Uzaustošais”) dziedātāji – Mārtiņš Putenis, Egils Kaljo, Zenta Bataraga Hayes un Māra Zālīte pārliecinoši nodziedāja savas solo partijas. Kantātes noslēgums mistiski izskanēja diriģentes Lauras Padegas Zamuras smalkjūtīgā vadībā.

Koncerta beigās koris ar lielu prieku un aizrautību nodziedāja Lauras Jēkabsones skanīgo un dzirkstelīgo Ziemassvētku kantāti “Gausi nāca, drīz aizgāja”, kuŗā radoši izmantoti latviešu tautasdziesmu motīvi, meldijas un Gunta Vāvera dzejoļa ”Sala. Pieskāriens...” fragmenti. Orķestŗa instrumentācija ļoti efektīgi papildināja koŗa dziedājumus ar mirdzošām zvaniņu un citām sitamo instrumentu toņu krāsām.

Adventa koncerts izskanēja, klausītājiem un koristiem kopīgi paceļot balsis Ziemsvētku dziesmā “Prieks pasaulei”. Sekoja tirdziņš un koristu sagatavotais bagātīgais svētku mielasta galds Jonkeru baznīcas lejas zālē, kuŗu greznoja skuju koku zariņi no koristes Laimas Veidas dārza.

Decembŗa beigās koristi aizlidoja uz Latviju, kur Lauras Padegas Zamuras vadībā piedalījās Svētku koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā.

Pirms izlidošanas mājup uz Ameriku, koris ierakstīja kantātes jaunam kompaktdiskam, ko vēlāk šogad izdos “Albany Records”. Jaunajā gadā koris atsāks savus mēģinājumus un gatavosies ar jaunu iedvesmu un sparu savam gadskārtējam Pavasaŗa koncertam Katskiļu nometnē. Lai skan!

Autore: Dace Aperāne

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti