Dalies:

Minesotas latvieši atskatās uz padarīto

Minesotas latvieši atskatās uz padarīto
  • 25. Mar. 2019

Svētdien, 27. janvārī, notika Latviešu organizāciju apvienības Minesotā (LOAM) pilnsapulce Mineāpoles  St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes telpās. Līdz trijiem pēcpusdienā spīdēja saule pie dzidrām, zilām debesīm, lai gan ārā bija auksts, temperātūra 1F. Sapulce sākās plkst. 12.15 pēc kārtējā dievkalpojuma. Tas deva izdevību daudziem draudzes locekļiem piedalīties sapulcē.

Pēc kafijas ar uzkodām LOAM valdes priekšsēde Maija Zaeska atklāja pilnsapulci. Ātri tika ievēlēts sapulces vadītājs Ansis Vīksniņš un sekretāre Sarma Strautmane ar aklamāciju, kā arī izraudzīti trīs balsu skaitītāji. Bet kā beigās izrādījās, viss ritēja gludi un draudzīgi, ka arī šoreiz nemaz nevajadzēja balsu skaitītāju.

Visvaris Ģiga ziņoja, ka ar 20 mandātiem ir pārstāvētas 11 organizācijas Minesotā. Kopsapulcē piedalījās vairāk nekā 35 dalībnieki. M. Zaeska iepazīstināja sapulci ar pieskaņotu iepriekšējās pilnsapulces protokolu, norādot uz priekšā stāvošiem Dziesmu svētkiem Mineapolē, Minesotā 2022. gadā. Laiks nevienu nežēlo!

Lasītākās ziņas valstī

M. Zaeska ziņoja par sarīkojumiem 2018. gadā, ko LOAM rīkoja un atbalstīja, un tādu bija 34. Tas rādīja cik ražīgs un bagāts bija 2018. gads sabiedriski kultūrālā dzīvē. Tas bija plašs un apmierinošs vairumam sabiedrības. Tur ietilpa tikšanās ar mūsu rakstniekiem Ināru Vērzemnieci un Noru Ikstenu, referāti, koncerti, Jāņi, sporta sacīkstes, 13. Saeimas vēlēšanas, deju vakari, izstādes, kino izrādes, uzstāšanās tautību festivālā u.c.. Pilnsapulce izteica vislielāko pateicību par šo lielo un pašaizliedzīgo darbu ar ilgstošiem aplausiem par veikto darbu, kas prasīja pieredzi un prasmi visu saskaņot un veidot.

Kasieris Indulis Valters sīki un izsmeļoši ziņoja par kases stāvokli, papildinot ar skaitļiem. Pamatkapitāls ir apmierinošs, iztrūkumu sedz no kapitāla. Financiālais stāvoklis labs un stabils. V. Ģiga sniedza LOAM vispārējo financiālo pārskatu un norādīja, ka līdzekļi ir ieguldīti, lai nestu augļus. Vīksniņš norādīja, ka necerēti labi izdevās LV 100 atceres sarīkojums 18. novembrī Landmark centrā St. Paulā, pateicoties lielajam darbinieku skaitam, ko vadīja Baiba Olinger ar Indru Halvosoni. Apmeklētāju skaits bija pāri par 650, daudzi jo daudzi amerikāņi ar draugiem. Atsauksmes bija ļoti labas, pat dzirdējām, ka tas bija viens no vislabāk noorganizētiem sarīkojumiem. I. Halvorsone bija atbildīga par daudzajām izstādēm ar krāsainiem plakātiem, kulināriju ar pīrāgiem un citiem gardumiem. Klāt bija arī vietēja TV, radio un prese, kas atzīmēja un uzsvēra nozīmi visas sabiedrības labā, kuplināšanā un stiprināšanā. Landmark centrs bija ļoti pretimnākošs ar telpām, plakātiem, pastkartēm un darbiniekiem, to visu novēlot mums par velti. Te liela pateicība ir vietā. Tāpat LV Ārlietu ministrija ziedoja $900 un gādāja par izstādes plakātiem. Minnesota Regional Arts Council (MRAC) piešķīra $10,000 LV 100 komitejai, lai katru mēnesi tiktu rīkots tā saucamais „outreach” sarīkojums. Tas viss norāda uz mūsu lielo atbalstu un pretimnākšanu, ne tikai no mūsu tautiešiem, bet arī no amerikāņu sabiedrības, sevišķi ja to pasniedz interesantā un informātīvā veidā. Sapulce izteica pateicību B. Olinger, I. Halvorsonei un A. Vīksniņam par visa gada sarīkojumiem ar kulmināciju LV 100.

Ar lielu nopietnību A. Vīksniņš ziņoja un norādīja, ka 15. Vispārējie Dziesmu un deju svētki notiks Minesotā – St. Paulā 2022. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam. Rīcības komiteja „15th Song and Dance, Inc.” 10 personu sastāvā tika jau nodibināta 2018. gada maijā ar vairākām darba grupām un priekšdarbi tiek veikti ar lielu rūpību, iesaistot daudzus cilvēkus. Šī organizācija ir jau pieprasījusi 501C# statusu nodokļu atvieglošanai un ar nepacietību gaidām atbildi. Tāpat mākslinieki jau esot sarunāti. St. Paulas tūrisma departaments ir izrādījis lielu pretimnākšanu un sapratni un segšot lidojumus trīs koncerta uzvedumu vadītājiem. Kopkoŗu koncerts notiks „Ordway” operas zālē. Tautas deju uzvedums notiks Xcel Energy Center arenā. Intercontinental hotelis jau sarunāts (ar 350 istabām). Metropolitan Regional Arts Council no St.Paulas ir jau nācis palīgā ar $10,000 ziedojumu, ko izkārtoja Betsija Aļļe un I. Halvorsone  par to visiem pateicamies.

15. Latviešu dziesmu svētki notiks Toronto, Kanadā 2019. gadā no 4. līdz 7. jūlijam.

Tradicionāli katra organizācija sniedz ziņojumu par veikto pēdējā gadā.

Kira Birmane stāstīja par „Pērkonīša” rosību un dejām – Festival of Nations ar 14 dejotājiem un 18. novembrī ar 20 dejotājiem – vadīja Kristīne Mertz un K. Birmane.

Miķelis Ģiga stāstīja, ka Latviešu Kreditsabiedrību tagad vada Santa Kalnīte ar Zintu Poni kā palīdzi. Biedrība darbojas sekmīgi. Tāpat viņš raksturoja sporta kopas „Starts” darbību kā ļoti kustīgu un aktīvu – volejbola meistarsacīkstēs Indiānāpolē ieguva otro vietu, bet 2019. gada sacīkstes notiks 25. un 26. maijā Mičiganā. Volejbola saspēlēs TheodoreWirth Beach piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki. Plašs sporta informācijas galds bija apskatāms 18. novembŗa sarīkojumā. Kur Dr. Visvaldis Nagobads parakstīja savu grāmatu „Gold, Silver, Bronze” par hokeju un tā populārizēšanu, bet 18. novembrī viņa dzimšanas dienā, valsts svētku sarīkojumā saņēma PBLA balvu kā atzinību par mūža ieguldījumu Latvijas vārda populārizēšanu pasaulē un sporta medicīnā Amerikā, kā arī rozes šūpuļsvētkos. Balvu pasniedza Toms Trautmanis, ALA Sporta nozares vadītājs.

P. Kalniņš paziņoja, ka 2018. gadā notika tikai viens koncerts, kur piedalījās Katrīna Gupalo un Andrejs Osokins „No Baltijas uz Atlantiju”. Tāpat viņš atgādināja, ka Immigration History Research Center (IHRC) draugu grupas gada sapulces vakariņās piedalījās deviņi LOAM pārstāvji (vakariņas sedza LOAM). IHRC pateicās par Minesotas latviešu ilggadējo atbalstu un apbrīno mūsu organizāciju savstarpējo sadarbību. Draugu grupa noziedoja $1,500 IHRC un $1,000 Archīvam. Knuta Lesiņa balvas koncerts trīs dalībnieku sastāvā paredzēts 2019. gada septembŗa nogalē.

Elmārs Priedītis no KKM ziņoja, ka biedru skaits pamazām sarūk un tāpēc lūdza palīdzību rīkot 2019. gada Latvijas Universitātes gada svētkus.

Par draudzes kori izteicās Inta Grāvīte. Koris piedalījās 8 dievkalpojumos, Jāņu svinēšanā un 18. novembŗa svinībās.

Jānis Dimants pārstāvēja St. Paulas latviešu katoļu draudzi un cer izkārtot dievkalpojumu latviešu valodā, kas ir tik svarīgi mums visiem, lai gan katrs piederam pie vietējām draudzēm. Diemžēl, ASV ir palikuši tikai divi latviešu katoļu priesteŗi.

Elga Pone ziņoja, ka „Teiksma”  tautas dziesmu ansamblis  atzīmēja savu 50 gadu jubileju, piedalījās gada beigās Folklore Village sarīkojumā Viskonsīnā, kā arī „Porch Party” septembŗa vidū.

Korporācijas „Selga” pārstāve Mirdza Eglīte norādīja, ka „selgas” turpina piedalīties sabiedriskā dzīvē kā individi.

Uldis Erdmanis pieteica revīzijas komisijas ziņojumu, norādot, ka LOAM grāmatvedība ir kārtībā un visi dokumenti ir iegrāmatoti, bet ieteica, ka visiem izdevumu pieprasījumiem ir nepieciešama pilnīga dokumentācija, kā arī valdes lēmums. Tas pasargās LOAM no pārpratumiem un aizdomām.

Vīksniņš teica, ka Minesotā daudz kas ir noticis – darām ko varam un kas jādara. Vēlreiz viņš visu vārdā izteica pateicību I. Valteram, B. Olingerei un I. Halvorsonei par lielo un nesavtīgo darbu mūsu visas sabiedrības labā

Pilnsapulce ar aklamāciju ievēlēja jauno LOAM valdi šādā sastāvā: M. Zaeska, A. Vīksniņš, S. Straumane, Māra Pelēce, E. Pone, Larisa Ozola, B. Olinger, V. Ģiga, Egons Duņēns, J. Dimants, bet revīzijas komisiju arī ar aklamāciju: U. Erdmanis, Jānis Paulis Skujiņš un Aldis Švalbe.

Vīksniņš ar prieku ziņoja, ka beidzot Minesotā arī būs Latvijas Goda konsuls  John Freivalds. Atklāšana un pieņemšana ir paredzēta š.g. 28. martā American Swedish Institute telpās. Māc. D. Demandts ieteica sveikt jauno Goda konsulu kādā sarīkojumā vēl pirms oficiālās atklāšanas. Viņš arī ieteica padomāt par jaunu pieeju 18. novembŗa rīkošanā un norisē.

Neticami ātri bija pagājušas tikai divas stundas ceļā uz 2022. gadu!

Autors: Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Foto: 
jauna  LOAM valde - pirmā  rinda no kreisās: Visvaris Ģiga, Ansis Vīksniņš, Maija Zaeska. Otrā  rindā  no kreisās: Indulis Valters,Egons Duņēns, Sarma Straumane, Elga Pone, Jānis J. Dimants, Jr., M.D..Iztrūkst: Larisa Ozola, Māra Pelece, Baiba Olinger.
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti