Dalies:

Prāvests Klāvs Bērziņš: Mīļie tautieši!

Prāvests Klāvs Bērziņš: Mīļie tautieši!
  • 23. Dec. 2019

Tanī laikā nāca no ķeizara pavēle uzrakstīt visus valsts iedzivotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdi kad Kirenijs valdīja Sirijā....

(Lk. 2, 2-3...)

Lai kur jūs būtu un lai kā jūs klasificētu, - Vācijas, Anglijas, Zviedrijas - Eiropas, ASV, Austrālijas latviešos vai pat diasporniekos! Skaitļi ne tikai mūsu dienās ir svarīgi tautsaimnieciskās analīzēs, statistiskos vērtējumos un demogrāfiskos skatījumos un viens otrs mīl arī lasīt kafijas biezumos.

Lasītākās ziņas valstī

Bet, kā Ziemsvētku stāstā lasām, arī tajā brīdi, kad Kirenijs valdija Sīrijā -  Palestīnā, impērijas un iekaroto provinču valdniekus un cilvēkus nodarbināja skaitļi. Vēsturiski kritiskai metodei, protams, ja tādu gribam pielietot, laika dati ir vajadzīgi. Bet Ziemsvētku stāstā ir īpaši skaidri parādīts, ka mums nav vajadzības pēc Jēzus kā vēsturiskas figūras, lai izprastu Evaņģēliju -  šo prieka vēsti - un ka mēs necietīsim teoloģiskus zaudējumus, ja stāstā pieļausim vēsturiskas neprecizitātes laikā un ģeogrāfiskās vietās.

Šo stāstu zina un pazīst arī kristīgās ticības pretinieki, skeptiķi, neticīgie un ienaidnieki. Protams, viņus neprecizitāte priecē, tādi it kā pierādot mūsu ticības maldus un nepareizību.

Mani tas nesatrauc! Ne neprecizitātes, ne it kā maldi. Man šis bērns kūtī ir svarīgs! Man un manam sirds un dvēseles mieram. Man šis bērns kūtī, lai kur tā būtu, ir nesis mīlestību. Manā bērnībā, man pieaugot un man nosirmojot - manā dzīvē un manā lūgšanā:

Mēs pieminām tavu brīnišķīgo piedzimšanu - Dieva Dēls, mūsu pestītāj! Tu esi pazemojies un kalpa veidu pieņēmis! Kā cilvēks Tu esi atnācis pie cilvēkiem - kā mūsu Palīgs un Taisnotājs! Tavas mīlestības gaismā mēs izaugām par Dieva bērniem un, Tev ticību turot, iemantojam mūžīgo dzīvošanu!

Tevi, mūsu Glābēj un Pestītāj, mēs gaidām un lūdzam Tevi: vairo mūsu ticību, lai mēs Tavā vaigā - Tev arī zemībā, atnākot, tomēr redzētu Tavas dievišķās godības atmirdzumu. Tev, Kungs, mēs atveram savas durvis un savas sirdis! Nāc, ņem mājvietu pie mums - mūsu draudzēs, dievkalpojumos un mūsu mājās, lai mēs visi un visur dzīvotu Tavu vārdu gaismā un patiesībā.

Tādēļ lasīsim šo Jēzus piedzimšanas stāstu par jaunu un līdz galam... (vecā tulkojumā)...

Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretas pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.
Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un Tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit  bērnu autos ietītu un silē gulošu."
Un piepeši tur pie eņģela bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: " Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."

Gaišus un svētīgus, Kristus dzimšanas svētkus Jums un jūsu ģimenēm, lai kur jūs būtu!


Autors: Klāvs Bērziņš

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Brīvā Latvija"

 

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti