Dalies:

Lielas maiņas Čikāgas Latviešu biedrībā

Lielas maiņas Čikāgas Latviešu biedrībā
  • 06. Apr. 2019

2019. g. 17. februārī Čikāgas Latviešu biedrības (CLB) namā notika organizācijas gada sa­­pulce. Priekšsēdis Armands Birkens atklāja sapulci ar klusuma brīdi, pieminot 2018. gadā mūžībā aizgājušos biedrus Vilni Vīlipu un Jāni Reveliņu. Ar ziediem apsveica bijušo priekšsēdi Valdi Tumu un goda biedri Ainu Salenieci. Goda biedri Vera Riekstiņa un Jānis Vilciņš nevarēja ierasties.

Priekšnieks pateicās valdei un visiem, kuŗi pēdējā gadā atbalstījuši biedrības darbu. Sadarbība ar citām organi­zā­cijām ir bijusi laba un domā­jams, ka tas tā arī turpināsies. 1958. gadā ČLB iegādājās savu namu, kur arvien vēl esam 2019. gadā. Mīlam šo namu, bet pienācis laiks to pārdot, jo tas vairs neatbilst sabiedrības vaja­dzībām. Aktīvi meklējam na­­mam pircēju. Ziņosim bied­riem, kad būs specifiska in­­for­mācija par nākotnes plāniem. Ejot uz priekšu arvien atce­rēsimies, ka mūsu organizācijas devīze ir: Vienībai, draudzībai, labdarībai, izglītībai!

Vicepriekšsēde Dace Ķezbere ziņoja, ka valde apstiprinājusi viņu par ČLB Kārļa Ķezbera bibliotēkas vadītāju, atvietojot Mārīti Plūmi, kuŗa pārņēma Latvju tautas mākslas mūzeja vadību. Pagājušā gadā biblio­tēka aizsūtīja rekorda skaitu – 40 kastes – grāmatu uz Latviju, galvenokārt Daugavas Vana­giem, Otrai Elpai un dažādām bibliotēkām. Ziedojumi sedza sūtīšanas izdevumus. Liels pal­dies palīgam Mārim Preisam!

Lasītākās ziņas valstī

Kasiere Mārīte Plūme sniedza kases pārskatu. Biedrība saņēma $10 000 testamenta vēlējumu. Sakarā ar statusa maiņu no 501(c)4 uz 501(c)3, ziedojumus biedrībai var tagad atskaitīt no nodokļiem. Biedrības bankas bilance līdz ar 2018. gada bei­gām bija $35 749.27. Atlikums 2018. gadā bija $3603. Budžetu pieņēma bez iebildumiem.

Informācijas nozares vadītāja Daina Jauntirāne pateicās Aigai Bērziņai un Kristai Laukmanei-Schmidt par sarīkojumu izzi­­ņošanu dažādos medijos. Ieteica biedrībai meklēt jaunu timekļa mājas lapas veidotāju.

Kultūras nozares vadītāja Aiga Bērziņa ziņoja, ka notikuši tikpat daudz sarīkojumu kā iepriekšējā gadā. Tika rīkoti: Superbowl pārraide (ar Ethnic Dance); lietojot jauniegādāto TV ekrānu; filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” (visām paaudzēm); Lielā Diena (ar igauņiem), kur visas paaudzes varēja krāsot olas un izšūpoties; nodarbību galds Krišjāņa Ba­­rona latviešu skolas bērnu svētkos; Ģenerālleitnanta Rai­­monda Graubes referāts “Hib­­ridkaŗš un informātīvā telpa” (sadarbībā ar Ciānas draudzi); LatEstFest II (ar igauņiem); un tikšanās ar bokseri Mairi Briedi (kas tika nedēļas laikā noor­ganizēts). Liels paldies firmai Ellas Bubbles par uzkodām Maira Brieža tikšanās sarī­ko­jumā! Paldies visiem palīgiem un ziedotājiem par lielo darbu, rīkojot tik daudz vērtīgu pa­­sākumu!

Biedrības ļaudis arī palīdzēja citām organizācijām rīkot: ALA kongresu, Latvijas Zemes­sar­dzes koncertu, Vilkaču kon­certu, 13. Saeimas vēlēšanas, Latvijas 100 svinības (3. Nov.) un Mantinieku koncertu.

Biedrzine Mārīte Plūme zi­­ņoja, ka ČLB ir 151 biedrs. Divi biedri šogad miruši. Neoficiāla statistika liecina, ka 110-120 mūsu biedri ir vairāk nekā 60 gadus veci. Jāpadomā, kā ie­­saistīt jaunākus biedrus.

Nama pārzinis Reinis Kalnājs ziņoja, ka bija jālabo apkure un dzesināšana vairākos stāvos. Ar visu to gads beidzās ar $3603 atlikumu.

Armands Birkens nolasīja Revizijas komisijas ziņojumu. Komisijas locekļi Jonas Baipšys un Jānis Sedliņš pārbaudījuši biedrības un Māras fonda grā­matas, protokolus, nodokļu dokumentus un pārskatus un apstiprinājuši, ka ieraksti grā­matās ir pareizi un saskan ar atbilstošiem dokumentiem. Pal­­­dies Ainai Saleniecei par zie­dojumu Māras fondam! Māras fonds 2018. gadā atbalstīja Latvijas Zemessardzes orķestŗa koncertu.

Vairāki pašreizējie valdes locekļi (Armands Birkens, Ruta Priedkalne-Zirne un Silvija Kļaviņa-Barshney) ir izteikuši vēlēšanos vairs nekandidēt valdē. Viņu vietā nominācijas komiteja atradusi kandidātus Laimu Magoni, Lindu Cukuru, Pēteri Špelu un Māru Jauntirāni, kuŗus ievēlēja ar aklamāciju. Valde nolems savā pirmajā valdes sēdē, kuŗš ieņems kuŗu amatu un uz cik ilgu laiku.

Armands Birkens pateicās visiem par uzticību, ko saņēmis, divpadsmit gadu gaŗumā vadot biedrības kuģi. Viņš iet prom personisku iemeslu dēļ, jo, veicot sabiedriskus pienākumus, nonācis laika trūkumā, tāpēc ilgi atlicis savus personiskos pienākumus. Laiks pienācis tos kārtot. Viņš turpinās piedalīties biedrības dzīvē. Aiga Bērziņa pasniedza Armandam Birke­nam ziedus un torti.

Dace Ķezbere pasniedza pu­­ķes Rutai Priedkalnei-Zirnei, kuŗa, pēc ilgi nokalpotiem ga­­diem valdē, vairs nekandidēja.

4. martā notika pirmā valdes sēde, kuŗā amatus ieņēma: priekš­niece – Dace Ķezbere,  vicepriekšniece – Laima Ma­­gone, kasiere – Mārīte Plūme, sekretāre – Māra Jauntirāne, biedrzine – Linda Cukura, kultūras/sarīkojumu nozares va­­dītāja – Aiga Bērziņa, in­­formācijas nozares vadītāja – Daina Jauntirāne, saimniecības nozares vadītāja – Ināra Bundža, VP speciāliem uzdevumiem Jānis Vilciņš un Pēteris Špels, nama pārvaldnieks – Reinis Kalnājs, revizijas komisijas locekļi – Jonas Baipšys un Jānis Sedliņš.

Autore: Dace Ķezbere
Foto: CC0 licence
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti