Dalies:

Latvijas goda konsuli tiekas Vašingtonā D. C.

Latvijas goda konsuli tiekas Vašingtonā D. C.
  • 16. Feb. 2020

Šā gada 6. un 7. februārī Va­šingtonā D. C. uz ikgadējo sa­nāksmi pulcējās Latvijas goda konsuli ASV. Goda konsulus uz­runāja īpašie viesi – Saeimas de­putāti – Ārlietu komisijas priekš­ēdis Richards Kols un Izglītī­bas un zinātnes ministrijas par­lamentārais sekretārs Reinis Zno­tiņš. Viņi aicināja goda konsulus stiprināt saikni gan ar savu pa­valstu pārstāvjiem ASV Kongre­sā, gan arī pavalstu parlamentu līmenī. Šobrīd ASV Kongresa Baltijas atbalsta grupās Pārstāv­ju palātā un Senātā ir 86 biedri. Viesi arī izteica gandarījumu, ka 2019. gadā ASV Kongresa atbal­sta grupas ir papildinājuši 13 jau­ni pārstāvji.

Goda konsuli iepriekšējā gada laikā snieguši ievērojamu iegul­dījumu, veicinot abu valstu uz­ ņēmēju saiknes, atbalstījuši Lat­vijas filmu nozares klātbūtni ASV, pat piedalījušies Latvijas kino producēšanā. Tāpat goda konsuli līdzfinancējuši kultūras pārstāv­ju vizītes un projektus, līdzor­ganizējuši lielus pasākumus, kā, piemēram, Baltijas ceļam 30 at­ceri savās pilsētās. Goda konsuli palīdzējuši organizēt daudzas vi­zītes un tikšanās ar ASV vietējo varu pārstāvjiem, tādējādi veici­ not pašvaldību interesi par sa­ darbību ar Latviju.

Arī šajā sa­nāksmē sarunu centrā bija eko­nomiskās sadarbības veicinā­šana, īpaši izceļot augsto techno­ loģiju jomu. Goda konsulus ar saviem plāniem Amerikas tirgū iepazīstināja ASV veiksmīgi strā­dājošs uzņēmums Printful. Go­da konsuliem bija iespēja arī tik­ties ar uzņēmuma LMT pārstāv­jiem un izrunāt gan informāci­ju technoloģiju attīstību Latvijā, gan nozares eksporta potenciālu.

Lasītākās ziņas valstī

Ar savu darbību iepazīstināja Latvijas Universitātes fonds.

Goda konsuliem bija iespēja satikt ASV Valsts departamenta un Amerikas Latviešu apvienības pārstāvjus, kā arī īpaša iespēja satikt izcilos Latvijas basketbolistus Dāvi Bertānu un Anžeju Pasečņiku (NBA Washington Wizards komanda).

Goda konsuliem uzticēts veikt valsti reprezentējošas un konsulārās funkcijas, par to nesaņemot atalgojumu. Latvijai ASV šobrīd ir 19 goda konsuli – Aļaskas, Floridas, Džordžijas, Ilinoisas, Indianas, Jūtas, Mičiganas, Masačūsetas, Minesotas, Ņujorkas, Ohaijo, Oregonas, Pensilvānijas, Rodailendas, Dienvidkarolīnas, Teksasas un Vašingtonas paval- stīs, kā arī Dienvidkalifornijā un Ņujorkas pilsētā.

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti