Dalies:

Latvija Amerikā: Toronto Latviešu biedrība svin 70 gadu jubileju

Latvija Amerikā: Toronto Latviešu biedrība svin 70 gadu jubileju
  • 15. Feb. 2019

Sniegotā sestdienā, 19. janvārī, Latviešu Centrs Toronto bija mazāku un lielāku, jaunāku un vecāku ļaužu pilns. Jaunākie ļaudis bija sanākuši uz Sestdienas skolas nodarbībām, savukārt vecākie ieradās svinēt Toronto Latviešu biedrības (TLB) 70 gadu jubileju.  Šie notikumi nepārprotami ir cieši saistīti, jo Sestdienas skola bijusi TLB paspārnē visu savu pastāvēšanas laiku. Ja neko vairāk Latviešu biedrība arī nebūtu darījusi, par skolas izveidošanu un darbības nodrošināšanu viņiem pateicīga vienmēr būtu visa latviešu sabiedrība Toronto, jo skolā tiek izaudzināta sabiedrības nākotne.

Jubilejas sarīkojumu raiti vadīja Gunta Reynolde, savukārt pēc Kanadas himnas nodziedāšanas ar svētbrīdi to atklāja māc. Anita Gaide, salīdzinot TLB ar klinti un tās īpašībām  pastāvīgumu, stiprumu, pamatīgumu, cēlumu.

Latviešu biedrības priekšsēdis Patriks Rundāns norādīja, ka biedrības jubileja ir īpaši nozīmīga, jo šis ir Latvijas simtgades laiks un biedrības jubileja neapšaubāmi ir iekļaujama kopējās simtgades svinībās, jo Latviešu biedrības ir stāvējušas gan pie Latvijas valsts šūpuļa, gan gaŗajos okupācijas gados rūpējušās par latviešu valodas un kultūras saglabāšanu.

Lasītākās ziņas valstī

Savā runā viņš aizveda klātesošos uz 70 gadu vecu vēsturi un ļāva atcerēties biedrības dibināšanas pirmsākumus un tālāko gaitu. 1948. gadā ap 100 latviešu, kas pārsvarā bija pēc kaŗa Kanadā iebraukušie, Toronto nodibināja latviešu klubu, ko pēc gada pārsauca par Toronto Latviešu biedrību, darbības pamatos ņemot Rīgas Latviešu biedrības idejas. TLB mērķi ir veicināti caur dažādu nozaŗu attīstīšanu visus 70 gadus, piemēram, tautas deju grupa “Diždancis”, TLB koris “Daina” un drāmatiskais ansamblis, inženieŗu un techniskā kopa un dāmu komiteja. Laika tecējumā notikušas izmaiņas un dažas no šīm nozarēm vairs aktīvi nedarbojas. Pēdējos gados biedrības pūles vairāk ir veltītas Zinātņu kopai un Sestdienas skolai. Zinātņu kopas ietvaros tiek rīkoti literāri sarīkojumi, ieskaitot gadskārtējo īsreferātu sarīkojumu, kur tiek iesaistīti referenti no visām paaudzēm, ieskaitot latviešus, kas ieradušies Kanadā pēdējos gados. Referāti tiek publicēti apkārtrakstos, un ik piecus gadus tie tiek sakopoti rakstu krājumos. Arī šajā svētku reizē viens no krājumiem “Laikam līdzi” tika atvērts, un tas pēc skaita ir desmitais. Tas ir apliecinājums, ka arī ārpus Latvijas ir izauguši jauni autori, kas sniedz sava laikmeta skatījumu par aktuāliem jautājumiem. TLB publikācijas ir nodotas bibliotēkās Rīgā, kā arī ASV, Austrālijā, Norvēģijā, Lietuvā un citur.

TLB Sestdienas skola tika dibināta 1950. gadā, un pagājušā pavasarī bija jau Sestdienas skolas 67. izlaidums. Pa šiem gadiem Sestdienas skolu jau ir absolvējuši 1068 skolēni. Sestdienas skola ir uzturējusi latviskās tradicijas 50 okupācijas gados un skolas darbs turpinās vēl tagad, kaut arī Latvija jau 28 gadus ir neatkarīga valsts. Sestdienas skola ir viena no Toronto latviešu sabiedrības svarīgākajiem pamatiem, jo lielākā daļa sabiedrisko darbinieku ir latviešu skolu absolventi.

Biedrības priekšsēdis Patriks Rundāns izteica pateicību visiem biedrības biedriem, valdes locekļiem un, protams, biedrības priekšsēžiem, bez kuŗu nenogurstošās darbības šie 70 gadi nebūtu bijuši tik panākumiem bagāti. Īpašu pateicību viņš izteica bijušiem priekšsēžiem Laimonam Ozolam, Jānim Briedim un Rasmai Pērkonei. Tāpat pateicība pienākas apkārtrakstu un rakstu krājuma redaktorei Zanei Vagnerei, Rasmai Pērkonei un Elitai Pētersonei, kā arī vāka māksliniekam Jānim Ivsiņam.

Šajā svētku reizē biedrības priekšsēdis pievērsās arī nākotnes izaicinājumam, kas ir līdzīgs kā visām latviešu organizācijām Kanadā  kā piesaistīt jaunus biedrus un atbalstītājus, lai ne tikai pastāvētu, bet arī plauktu šajā tik strauji mainīgajā laikā, lai noturētu savu identitāti, valodu, tradicijas un kultūru. Tomēr Patriks Rundāns uzskata, ka biedrība varēs turpināt savu svarīgo lomu Kanadas latviešu sabiedrībā, ja vien atcerēsies mūžīgo gudrību, kas ir izteikta Sestdienas skolas himnā  Cīņā vien var laimi gūt.

Uz šo nozīmīgo jubileju bija ieradies Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums, kuŗš arī tika aicināts teikt svētku runu, kuŗā viņš silti sveica Toronto Latviešu biedrību jubilejā un uzteica tās nozīmīgo lomu latvietības saglabāšanā. Tālāk vēstnieks pievērsās Latvijas simtgades gada notikumiem, īpaši uzsveŗot Kanadas augstāko amatpersonu  ģenerālgubernātores un premjērministra vizītes Latvijā, kā arī Kanadas lomu NATO spēku sastāvā miera sargāšanā Eiropā un Latvijā.

Draudzīgā aicinājuma noskaņā vēstnieks Latviešu Nacionālai Apvienībai Kanadā un īpaši tās paspārnē esošajam Kanadas Latviešu archīvam un mūzejam (KLAM) dāvināja grāmatu “Janvāra hronika” par Janvāŗa barikādēm, 1991. gadā sargājot pavisam nesen atjaunotās Latvijas neatkarību.

Vēstnieks uzrunu beidza ar aicinājumu visiem būt varoņiem šajā gadā, kas Latvijā ir nosaukts par “Varonības gadu”.

Savukārt Patriks Rundāns vēstniekam dāvināja jauno biedrības rakstu krājumu “Laikam līdzi”.

Skaistu dāvanu biedrībai svētkos bija sagādājuši Sestdienas skolas skolēni ar pārzini Ilzi Maksiņu un skolotājiem. Paši mazākie bērni skaitīja dzejoli par Latviju, koris Lindas Kronbergas vadībā dziedāja trīs dziesmas un koklētāji Marisas Zubānes vadībā rādīja savu meistarību. Priekšnesumus ar jauku mūziku noslēdza stīgu duets Liene un Marisa Zubānes.

Atveŗot krājumu “Laikam līdzi”, Elita Pētersone nolasīja zīmīgu izvilkumu no Rasmas Pērkones rakstītā ievada un pateicās gan visiem rakstu autoriem, gan redaktorēm un vāka māksliniekam.

Sarīkojuma ietvaros tika atklāts arī vēstnieka Latviešu Centram Toronto dāvinātais betonā veidotais Latvijas ģerbonis.

Svinības turpinājās ar svētku maltīti, kuŗas laikā biedrība saņēma vairākus apsveikumus. LNAK prezidents Andris Ķesteris vēlēja biedrībai veiksmi turpmākajā darbā. Gunta Reynolde sveica biedrību no DV Kanadas valdes, Atis Bredovskis sveicienus nesa no DV Toronto nodaļas, Vilis Mileiko no Katoļu apvienības Kanadā. Pateicībā par labo sadarbību, rīkojot literāros sarīkojumus Sv. Barnabas baznīcā, no Toronto Austrumu draudzes biedrību sveica Juris Jente.

Svinību noslēgumā Elita Pētersone pateicās visiem šīs jubilejas rīkotājiem un galvenajiem dalībniekiem, kā arī bijušajiem priekšsēžiem, tomēr īpašu paldies sakot tagadējam priekšsēdim Patrikam Rundānam, kuŗš ar prieku uzņēmies turpināt vadīt TLB nākotnē un cer iesaistīt vidējo paaudzi TLB darbā. Viņa atzīmēja, ka TLB 70 gadus ir bijusi svarīga latviešu sabiedrības daļa, atbalstot TLB Sestdienas skolu, iesaistot jaunus un vecāku gada gājuma referentus Zinātņu kopas referātu pēcpusdienās un izdodot 10 grāmatas. Varam tikai novēlēt, lai šis svētīgais darbs turpinātos ilgus, ilgus gadus nākotnē!

Autore: Vita Gaiķe
Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti