Dalies:

Latvija Amerikā: Latviešu skola Hamiltonā Draudzīgā aicinājumā sveic Latviju simtgadē

Latvija Amerikā: Latviešu skola Hamiltonā Draudzīgā aicinājumā sveic Latviju simtgadē
  • 19. Feb. 2018

“…Šodien apskatīsim skait-li simts, kas, izrādās, ir spēka simbols.

Skaitlim viens piemīt neat-karības, vadīšanas un patstā-vī-bas īpašības.

Skaitlim nulle ir atklātības, veseluma, vispusīguma un bez-galības īpašības.

Saliekot kopā vienu ar di-vām nullēm, simtnieks izvei-dojas kā spēcīgs skaitlis, kas simbolizē patstāvīgu un neat-karīgu enerģiju ar bezgalīgu potenciālu.

Šis simtnieka spēks izpaužas arī Latvijas simtgades zīmē, kur cipars 100 ir veidots kā bezgalības zīme.”

Ar šiem intriģējošiem vār-diem skolotāja Irēna Tentere ievadīja Latviešu skolas Ha-miltonā šī gada Draudzīgā ai-ci-nājuma sarīkojumu.

Hamiltonas latviešu saime pulcējās 4. februārī Kristus draudzes lejas zālē pēc diev-kalpojuma, lai baudītu silto un saviesīgo kopienu, priecā-tos par skolas saimes intere-santo uzvedumu un ieturētos ar vecāku sagādātām maizī-tēm un saldumiem.

Pēc skolotājas Irēnas Ten-teres ievadvārdiem skolnieki parādīja, ka skaitlis “simts” pārsteidzoši bieži sastopams latviešu mantojumā, kā pie-mē-ram vairākās dainās:

Sanākat Jāņu bērni,

Jāņam laimi vēlēsim:

Simtiem govis, simtiem vēršu,

Simtiem bērus kumeliņus.

Latviešu mīklās arī parādās “simts”, skolniekiem vairākas mīklas uzdodot publikai, kā piemēram,

Sarkans rotāts kronis galvā,

Simtu lupatu mugurā.

(gailis)

un

Atiet vērsis maurodams

Pār simtu ezeru,

Pār tūkstots kalnu,

par kuŗa atminējumu (pēr-kons) izcēlās daudz jautrības.

Saprotams, sarīkojuma gal-venā tema saistījās ar Latvijas simtgadi. Publikai demons-trēja, ka skaitlis “simts” ir sa-stopams visur dabā un ik-dienā, bet īsā vēstures pār-ska-tā stāstīja par vairākiem labi pazīstamiem latviešiem, kuŗi ir dzimuši 1918. gadā.

Publiku arī iesaistīja skolas šī gada simtgades projektā. Skolēni jau paši bija pie-rak-stījuši simts vārdu, kuŗi ap-rak-sta to, ko viņi mīl par Latviju un latvietību. Nolasījuši savu sarakstu, skolēni aicināja pub-liku arī papildināt sarakstu ar saviem ieteikumiem; pie gal-da vienam kaimiņam “Aba-vas ieleja” un otram “Jū-ras krasta staltās priedes”, un tam līdzīgi. Publika iejutās at-miņās, kamēr skolēni dzie-dāja.

Pateicoties skolotājai Dacei Veinbergai, Hamiltonas skolai šogad ir divas skolēnu kok-lē-tāju grupas. Pirmā, vairāk pie-redzējusi, bija iedvesmojusies no prezidentes Vīķes-Freiber-gas dis-ka “Vairas dziesmas” un ļoti spējīgi nospēlēja un nodziedāja 14 pantu gaŗo “Ve-lējos, skalojos”. Otrās kok-lētāju grupas audzēkņi ir no “Mēs Mācāmies par Lat-viju” klases, kuŗi sirsnīgi pa-sniedza dziesmu “Spīdi gaiši, zvaigznīte”. Skolotāja priecā-jās par šīs klases centīgiem skolniekiem, kuŗiem iznāk ne tikai apgūt jauna mūzikas instrumenta prasmi, bet arī izrunāt jaunu valodu un to nodziedāt.

Latvietība un latviešu valo-das apgūšana ir skolas galve-nais mērķis, un bez sabied-rī--bas at-bal-sta sko-lai bū-tu grū-ti pa-stā-vēt. Kā vien-mēr un kā Drau-dzī-gā ai-ci-nā-jumā pienā-kas, Kanadas un Hamiltonas or-ganizācijas bi-ja ieradušās ar apsveiku-miem un ziedoju-miem: Kristus draudze ilgus ga-dus skolai ziedo savas tel-pas, un apsveikumu deva pa-do-mes priekšsēdis Jānis Grin-valds un dāmu komitejas priekš-sēde Astrīda Grinvalde. No Daugavas Vanagu organi-zā-cijas bija ieradušās Kanadas valdes priekšsēde Gunta Rey-nolde un no Hamiltonas no-daļas priekšsēde Astrīde Sīlis. Vēl arī apsveica Hamiltonas Latviešu biedrības priekšsēdis Arnolds Smiltnieks un Ventas 10. gaidu vienības priekšniece Ina Legzdiņa. Visiem apsvei-cējiem sirsnīgs paldies!

Ilggadīgā skolas pārzine Bai-ba Bredovska, centīgie sko-lēni, darbīgie skolotāji, uz-ti-cīgie vecāki, visa Hamil-to-nas sabiedrība kopā veido mū-su latviešu kopienu, un droši va-ram dziedāt līdzi skolnieku nobeiguma dziesmai:

Mēs lidosim, lidosim, lidosim!

Un vēji mūs pavadīs.

Mēs lidosim, meklēsim Latviju,

Tur zilajās debesīs.

Raksta autore: Mārīte Inta

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti