Dalies:

Latvija Amerikā: Kanādas Latviešu Centra Toronto 40. biedru pilnsapulce

Latvija Amerikā: Kanādas Latviešu Centra Toronto 40. biedru pilnsapulce
  • 02. Oct. 2018

Kanadas Latviešu centra Toronto valdes priekšsēdis Ingmārs Ozoliņš kā sapulces vadītājs atklāja Centra biedru sapulci. Sapulcē piedalījās 47 biedri ar 56 pilnvaru tiesībām. 2017. 2018. gadā mūžībā aizgājušie 35 Latviešu centra biedri tika pieminēti ar klusuma brīdi

2017. – 2018. gadā Centra biedru skaits palielinājies par 20 biedriem. Valdes biedrzinis Alberts Upeslācis pilnsapulces laikā sacīja, ka neskatoties uz to, ka arī iepriekšējā gadā Centram pievienojās 31 jauns biedrs, mēs tomēr nevaram cerēt, ka nākotnē tas tā turpināsies, un mums jāsāk domāt, vai mūsu ģimenē nav tie, kas varētu palikt kā biedri ar mūsu palīdzību, samaksājot viņu biedru naudu. Vai mums nav bērni vai mazbērni, kuŗus mēs varētu piesaistīt centra biedriem. Mums ir daudz Centra biedru, bet vairums no viņiem ir ilggadīgi biedri, kuŗiem vairs nevaram prasīt turpināt strādāt jeb atbalstīt Centru nākotnē. 

2017. – 2018. gadā centrs saņēma daudz ziedojumus, ieskaitot četrus ļoti nozīmīgus. Kanadas Latviešu centra Toronto valde izsaka milzīgu pateicību viesiem centra atbalstītājiem!

Lasītākās ziņas valstī

No 2018. gada janvāŗa līdz jūlijam centram bija 639 telpu rezervācijas un 243 no tām bija latviešu sarīkojumi. Ingmārs personīgi izteica atzinību Jurim Ķeniņam par koncerta „Zvaigžņu ceļš” organizēšanu. Koncerts bija tiešām lielisks un labi organizēts! Ingmārs pateicās Aivaram Vinteram par Kanadas Bruņoto spēku uzņemšanu Centrā, kas deva iespēju Sestdienas skolas bērniem ne tikai redzēt, bet pat aptaustīt kaujas ieročus un bruņumašīnas.

Liels paldies pienākas Albertam Upeslācim par pagājušā gada 18. Novembŗa svnību rīkošanu centrā. Uz jautājumu par šī gada Valsts svētku svinībām tika paskaidrots, ka sakarā ar Latvijas simtgades svinībām Latvijas vēstnieks Kanadā lūdzis Latviešu Nacionālo apvienību Kanadā (LNAK) rīkot šos svētkus. Tikko būs saņemts sarīkojumu kalendārs no LNAK, tas tiks paziņots un reklamēts.

Centra saimnieki Kristaps Bukejs un Vilnis Blūms ir cītīgi strādājuši, lai sakoptu, sapostu un uzturētu centru kārtībā. Paldies viņiem par labu darbu! Auseklis Zaķis īpaši izteica pateicību saimniekiem par ieklausīšanos Centra biedru vajadzībās un ātri tās atrisinot.

Kasieris Ivars Mikelšteins teica, ka Centram ir vajadzīgi brīvprātīgie strādnieki, kas varētu darīt darbus, par kuŗiem pašlaik ir jāmaksā algotiem darbiniekiem. Ivars arī paskaidroja, ka centrs ir noslēdzis līgumu ar profesionālu apsaimniekotāju, lai tie noteiktu, kādus darbus nepieciešams veikt nākamajos 10 gados, lai izvairītos no neparedzētiem remonta darbiem.

Pilnsapulcē bija jāievēl 4 jauni valdes locekļi. Viens no valdes locekļiem, kas turpmāk vairs nepildīs pienākumus Centra valdē, ir Alberts Upeslācis. Ingmārs atzīmēja Alberta nopelnus un pašaizliedzīgo darbu visus 6 gadus, kas nostrādāti Centra valdē.

Jaunievēlētie valdes locekļi 2018. – 2019. gadam ir Mārtiņš Gaide, Roberts Vagners, Eva Cildermane un Michael Wood. Apsveicam!

Galvenais jautājums, ko pārrunāja pilnsapulcē, skaŗ Centra nākotni. Ingmārs Centra biedriem paskaidroja, ka valde veidos atsevišķas komitejas, kas strādās ar sekojošiem jautājumiem:

1. Plāns nākamiem 5  10 gadiem. Izstrādāt Centra nākotnes vīziju, mērķus un prioritātes.

2. Izpētīt iespēju sadarboties ar citām organizācijām un grupām, piem., igauņiem vai somiem.

3. Izpētīt iespēju sadarboties ar Kristus Dārzu un tā iespējamo pārvietošanu Latviešu centra territorijā.

Centra biedri balsoja par šo darba grupu plānu, un līdz nākamajai pilnsapulcei darba grupas iesniegs savus ziņojumus.

Lai gan gadu gaitā tiek apspriests jautājums, vai atstāt tradicionālo Dāmu komitejas nosaukumu, tika nospriests, ka nosaukumu nemainīs, bet ar izpratni, ka Dāmu komitejā darbojas un palīdz gan sievietes, gan vīrieši, gan jaunieši, gan cienījama gada gājuma darbinieki.

Pilnsapulces noslēgumā Centra biedri pateicās valdei par ieguldīto darbu un rūpēm par Centra nākotni.

Sapulces gaitā vairākkārt izskanēja aicinājums visiem iesaistīties Centra dzīvē gan kā biedriem, brīvprātīgiem palīgiem un dalībniekiem.

Ja vēlaties palīdzēt Centram kā brīvprātīgais darbinieks, lūdzu pieteikties Centra birojā. Tālruņa numurs 4167594900, epasts: office@latviancentre.org.

Ja vēlaties piedalīties Centra sarīkojumos, lūdzu atsūtiet epastu, ka vēlaties saņemt LCCC kalendāru epastā. Notikumi Centrā atspoguļoti interneta vietnēwww.latviancentre.org.

Ja vēlaties ziedot Centram, lūdzu sazinieties ar Centra biroju. Ziedot iespējams arī internetā Latviešu centra mājaslapā. Kreditkartes, čeki vai skaidras naudas ziedojumi mīļi gaidīti.

Mēs esam centrs!

Raksta autore: Sandra Niedra, LCCC biedre

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti