Dalies:

Latvija Amerikā: Galvenais uzdevums - palīdzības darbs Latvijā un Kanādas latviešu sabiedrības atbalsts

Latvija Amerikā: Galvenais uzdevums - palīdzības darbs Latvijā un Kanādas latviešu sabiedrības atbalsts
  • 19. Feb. 2018

DV Hamiltonas nodaļas pilnsapulce 2018. g. 3. februārī

Sniega pārsliņas apputināja agro pēcpusdienu kad, sestdien, 4. februārī plkst. 13.00 iesākās Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļas gadskārtējā pilnsapulce. Pilnsapulcē bija ieradies 21 biedrs, ieskaitot divus jaunus biedrus Hamiltonas nodaļā, kuŗi pārnāca no nesen likvidētās DV KičenerasVaterlū kopas.

DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde Astrīde Sīlis sveica visus klātesošos un uzsvēra, ka 2018. gads ir it sevišķi nozīmīgs, jo, kā mēs jau visi zinām, svinēsim Latvijas simtgades valstssvētkus! Daugavas Vanagu organizācija un tās biedri ir bijuši godīgi un izcili latviešu tautas pārstāvji nesot mūsu labo vārdu tālāk tautā un pasaulē. Turēsim šo ticību un izturību uz gaišu nākotni, arī raugoties uz mūsu nodaļas darbību.

Nodaļā bija daudz sēru brīžu. 2017. gadā mūžībā tika aizsaukti 4 nodaļas biedri – 2 vanadzes (Antoniņa Grīnbergs un Ērika Peniķis) un 2 vanagi (Tālivaldis Jurenovskis un Edmunds Pulciņš). Tos klātesošie pieminēja ar klusuma brīdi.

Par sapulces vadītāju ievēlēja Arnoldu Smiltnieku, sapulces sekretāri Baibu Bredovsku un balsu skaitītājus Ivaru Leju un Vili Šnikvaldu. Sekoja apsveikumi no viesiem DV Kanadas valdes priekšsēdes Guntas Reynoldes un DV Kanadas vanadžu vadītājas Dzintras Eglītes, kuŗa īpaši pateicās HamiltonasVanadzēm par atbalstu leģionāru Ziemassvētku projektam.

Ar lielu prieku Gunta Reynolde pasniedza DV CV atzinības rakstu Alīdei Forstmanei un DV CV zelta nozīmi Tālivaldim Forstmanim. DV Hamiltonas nodaļa priecājas, ka abi divi tagad ir daļa no mūsu nodaļas.

Sekoja ziņojumi no valdes locekļiem. 2017. darbības gadā tika noturētas 5 valdes sēdes un viena biedru pilnsapulce ar sekojošu biedru vakaru. Nodaļa iesāka 2017. gadu ar 74 biedriem un beidza ar 75 biedriem. Tika uzņemti pieci jauni biedri Natālija Kanbergs, Linda Lakats, Vija Skomba, Ingrīda Eglīte un Rinalds Eglītis.

Nodaļa, kā katru gadu, izkārtoja DV Kanadas 14. jūnija un Ziemassvētku ziedojumu vākšanas akcijas. Ienākušā ziedojumu summa tika dalīta 50/50 ar DVK valdi. Nodaļa arī ir atbildīga par Hamiltonas Ziņu izsūtīšanu trīs reizes gadā.

Nodaļa arī piedalās Hamiltonas Apvienotā Latviešu Organizācijā jeb HALO komitejā, un kopīgi pēdējā gadā tika rīkota gan Latvijas simtgades karoga pieņemšana Hamiltonā, sarīkojums “Atskats vasarai” (jauniešu stāstījumi par pavadīto vasaru latviskā vidē) un Valstssvētku sarīkojums.

Nodaļa, ar vanadžu palīdzību, izkārtoja nodaļas biedru vakaru, Kurzemes cietokšņa atceri un nodaļas 67. gadasvētkus. Paldies vanadzēm par to. Vanadžu kopa ar labiem panākumiem izkārtoja savu gadskārtējo “Pūpolu tirgu”.

Kopumā nodaļa 2017. gadā izdeva $22,341.00, kur gandrīz viss aizgāja labdarības un aprūpes darbiem. Nodaļa kā iepriekšējos gados, atbalstīja leģionārus Latvijā, kā arī Okupācijas mūzeju.

Nodaļa atbalstīja arī Hamiltonas Latviešu biedrību, apsveica Kristus draudzi jubilejā, atbalstīja vietējo latviešu skolu Hamiltonā, jauniešu piedalīšanos Gaŗezera Vasaras vidusskolā un bērnu nometnēs un 2x2 nometnē Latvijā. Tāpat arī atbalsts nodots laikrakstam “Latvija Amerikā” un Kristus dārzam.

Nodaļas biedri tika sveikti apaļās jubilejās, apmeklēti slimnīcās un aprūpes mājās.

2017. darbības gadā īpaši noziedojām daļu no testamenta novēlējuma nodaļai DV Hamiltonas tautas deju kopai Vainadziņš jaunu tautas tērpu iegādei, gatavojoties viņu ceļojumam uz Latvijas vispārējiem dziesmu un deju svētkiem 2018. gada vasarā.

Hamiltonas Vanadžu kopas vadītājā Nora Pulciņa ziņoja, ka kopai ir sava kase un 2017. gadā palīdzībai uz Latviju tika nosūtīts $19,040, atbalstot bērnu namus, invalidu aprūpes biedrību un trūkumā vai grūtībās nonākušas ģimenes un individus. Tika sagatavoti un uz Latviju nosūtīti 54 palīdzības saiņi, kuŗu nosūtīšana un saturs izmaksāja $2,466.36. Vanadzes arī atbalstīja Zedelgemā celto pieminekli, pieminot latviešu leģionārus ar $1000 ziedojumu.

Turpinot ziņojumus, Baiba Bredovska ziņoja par DV Hamiltonas nodaļās tautas deju kopu Vainadziņš, kur darbojas gan mazais Vainadziņš, gan pieaugušo grupa. Vainadziņš tagad gatavojas 2018. g. dziesmu svētkiem Latvijā, un uz ekrāna klātesošiem parādīja bildes no tautas tērpiem, kas tiek gatavoti grupai.

Sporta kopa “Sparta” it sevišķi rosīgi darbojas novusa spēlēs. Ivars Leja savā ziņojumā arī atgādināja klātesošiem, ka “Sparta” ir visvecākā DV sporta kopa, kā arī tagad vienīgā, kuŗa aktīvi darbojas Kanadā.

Pienāca svarīgais punkts pie valdes vēlēšanām. Šogad ievēlēja trīs jaunus valdes locekļus: Tālivaldi Forstmani, Natāliju Kanbergu un Rinaldu Eglīti. Apsveicam visus jaunā amatā. Arī pārvēlēja revīzijas komisijas locekļus (Arnolds Smiltnieks, Vilis Šnikvalds un Ivars Leja).

Tad sekoja diskusijas par turpmāko darbību. Apstiprināja šādus datumus sarīkojumiem. Svētdien, 25. martā, būs gadskārtējais Hamiltonas Vanadžu Pūpolu tirgus (Lietuviešu namā); sestdien, 14. aprīlī, DV Kanadas biedru pilnsapulce Sidrabenē; piektdien, 4. maijā, Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums HLB un sestdien, 22. oktobrī, nodaļas 68. gadasvētki. Pārrunāja Hamiltonas latviešu sabiedrības plānus Valstssvētku svinībām, kas notiks Liuna Station (Hamiltonā) ar sarīkojumu un svētku vakariņām. Tiek arī plānota īpaša svētku ieskandināšanas nedēļa vietējai Kanadas sabiedrībai nedēļu pirms svētkiem.

Sekoja diskusijas par budžetu, kuŗu pieņēma. 2018. darbības gadā galvenā vērība, tāpat kā līdz šim, tiks vērsta palīdzības darbam Latvijā un atbalstot vietējo latviešu sabiedrību Kanadā un Hamiltonas jauniešus.

Bija arī gaŗākas pārrunas par biedru maksām un organizācijas darbību un kā vislabāk sazināties ar biedriem un uzzināt viņu vēlmes iesaistīties organizācijā.

Beigās visi kopīgi nodziedāja Daugavas vanagu dziesmu un tad pavadīja jauku pēcpusdienu kopā, pateicoties Vanadžu gādībā organizētām maizītēm un saldam galdam. Valde pateicās Arnoldam Smiltniekam par raito sēdes vadīšanu, Baibai Bredovskai par sēdes protokolēšanu, kā arī balsu skaitītājiem. Sirsnīgs paldies arī mūsu viešņām – Guntai Reynoldei un Dzintrai Eglītei. Paldies Vanadzēm par šīs pēcpusdienas cienastu sagatavošanu. Un visiem biedriem, kuŗi atbrauca un piedalījās pilnsapulcē! It sevišķi liels paldies tautiešiem par atsaucību, atbalstu un mums dāvāto uzticību!

Raksta autore: Astrīde Sīlis, DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: Astrīde Sīlis

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti