Dalies:

Latvija Amerikā: 18. novembra svinības un balle Dvīņu pilsētās

Latvija Amerikā: 18. novembra svinības un balle Dvīņu pilsētās
  • 11. Dec. 2017

Šogad jau mēnesi pirms 18. novembŗa Minesotas latvieši saņēma aicinājumu no Latviešu organizāciju apvienības Minesotā(LOAM), ievadīt Latvijas Simtgadi ar balli 18. novembŗa sarīkojumā. Goda viesi/runātāji: Andris Teikmanis, Latvijas vēstnieks ASV, un Ilze Garoza, bijusī Pasaules brīvo latviešu apvienības( PBLA) ģenerālsekretāre. Aicināti arī Minesotas pavalsts gubernātors un citi vietējie polītiķi. Programmā piedalīsies Mineapoles/St. Paulas draudzes un Latviešu skolas kori.

Aicinājumā norādīta vakara kārtība: 17:00 sadraudzība, 18:00 apsveikumi un vakariņas, 20:00 balle, kur līdz pusnaktij spēlēs mūzikas grupa no Čikāgas. Sarīkojuma vieta – “Town and Country Club of St. Paul”, viens no vecākiem un greznākiem klubiem Dvīņu pilsētās Misisipī upes ziemeļu krastā, no kā paveras lielisks skats uz Mineapoles pilsētu. Aicinājumā uzsvērts, ka sarīkojumam jāpiesakās līdz 1. novembrim. Dienas virzas uz priekšu, bet pieteikšanās paziņojumu ienāk maz. Rīcības komiteja gan apņēmīgi strādā, bet arī baidās, ka sarīkojumam nebūs daudz atbalstītāju. Pirmais novembris jau klāt, bet ballei pieteikto kopskaits diezgan trūcīgs. Draudzes mācītājs pat no kanceles aicina uz lielāku tautiešu atsaucību. Dzird cilvēkus sarunājamies: "Vai tad tu uz 18. aktu nenāksi? - Nu laikam jau būs jāiet: dziedās koris, un mazie ar’, būšot Latvijas vēstnieks, un Ilze Garoza arī, nu viņa jau šeit beidza universitāti.- Jā, viņa ir mūsu pašu cilvēks. - Gribas dzirdēt, ko viņa teiks. Saki saviem bērniem, lai nu nāk gan! " ... Sarunas turpinās baznīcā, mājās, latviešu skolā un citos sarīkojumos, un notiek brīnums - gan jau nedēļu pēc 1. datuma, mācītājs ziņo, ka pieteikušies vairāk nekā 300 sarīkojuma dalībnieku. Un tad rodas citas problēmas: "Ko, tik daudz? Tad jau viss būs pilns ar galdiem un mēs nevarēsim iet polonēzi!" Pieteikšanās paziņojumi turpina pienākt. Pienāk arī svinīgā 18. novembŗa diena.

Pulcēšanās un sadraudzība sākas 17:00, bet labi tērptie viesi sāk ierasties jau stipri laicīgi. Ar smaidu viņus sagaida rīcības komitejas laipnās dāmas. Svētku noskaņa veidojās jau no pirmā brīža: ēdamzālē galdi dekorēti ziediem, pāri Misisipi skaisti mirdz apgaismotās Mineapoles pilsētas panorāma, kas ne vienam vien no viesiem ir viņa dzimtā pilsēta.

Kā paredzēts programmā tikai pāris minutes pēc sešiem LOAM vice-priekšēdis, Ansis Vīksniņš uzrunā klātesošos un ievada Latvijas Valsts Simtgadi. Tad klavieru un trompetes pavadījumā vareni dziedam ASV himnu. Seko Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa video uzruna un apsveikums Valsts svētkos visiem latviešiem ārpus Latvijas. Ar pilnu krūti dziedam Latvijas valsts himnu, skan labi.

Latvijas vēstnieks ASV, viņa ekselence Andris Teikmanis sveic mūs 99. valsts gada dienā, parotaļājoties ar domu, ka 99 ir labs skaitlis, bet nākošā gada - 100 - būs cienījamāks. Vēstnieks atzīmē Latvijas valsts panākumus un uzplaukumu valsts saimniecībā, pateicās par Amerikas latviešu atbalstu Latvijai, īpaši politiskā sferā, un atgādina mums neaizmirst piedalīties Latvijas valsts vēlēšanās 2018. gada 8. oktobrī.

Kopā ar kundzi viņš šorīt ciemojies mūsu Latviešu skolā un ar lielu prieku vērojis skolēnu nodarbības, par ko viņš izsakās ļoti atzinīgi.

Pēc vēstnieka mūs uzrunā bijusī PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza:

“Jūsu ekselence! Dārgie Latvijas valstssvētku viesi, draugi, tautieši!

Jūtos patiesi pagodināta un dziļi aizkustināta par iespēju šovakar pēc vairāku gadu prombūtnes atgriezties jūsu pulkā, jo īpaši satikt daudzus mīļus cilvēkus, kā arī iepazīt jaunas sejas. Mani uzrunāja teikt apsveikumu Latvijas valsts svētkos Dvīņu pilsētās šī gada sākumā, kad vēl pildīju PBLA generālsekretāres pienākumus. Bet ņemot vērā starplaikā notikušās pārmaiņas manā profesionālā dzīvē, šodien jūs uzrunāšu vienkārši kā brīva latviete, jo par brīvību un par latviešiem savā apsveikumā vēlos runāt!

Brīvība latviešiem netika uzdāvināta. Par Latvijas brīvību notika kaujas kā Latvijas pilsētu ielās un tīreļos, tā diplomātiskās aprindās. Par Latviju lieti gan sviedri, gan asinis. Par Latviju ir cīnījušies kā mūsu vectēvi, tā tēvi, un dažās situācijās - jūs paši, šeit šodien klātesošie. Atzīmējot Latvijas neatkarības proklamēšanas 99. gadadienu, mēs pieminam visus tos, kas pielikuši roku Latvijas valsts tapšanā, neatkarības atgūšanā un tās tālākā celšanā un sargāšanā. Kā to mēdz teikt PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, “Dievs mums devis tikai vienu Latviju un kopā strādājot mums tā ir jānosargā!”

Dzīvojot Amerikā, katram ir dota brīvība izvēlēties, vai būt amerikānim un pilnībā iekļauties Amerikas sociālā šķidrautā, vai tomēr saglabāt savas saknes un savus senčus, kas bagātina mūs katru atsevišķi; cik lielā mērā turpināt kopt savu latvisko identitāti. Katrs ir brīvs izvēlēties, cik daudz vai maz piedalīties latviešu sabiedriskā dzīvē un kā veidot savas attiecības ar Latviju.

Lasītākās ziņas valstī

Dārgie, vecāki un vecvecāki, bērni un jaunieši! Vēlos paust viedokli, ka par latvieti nepiedzimst, bet par latvieti kļūst. Par latvieti kļūst, apgūstot un kopjot latviešu valodu, kultūras mantojumu un tradīcijas, izzinot latviešu tautas vēsturi un, galvenais, jūtot piederību latviešu tautai. Savu latvietību iespējams nostiprināt caur sabiedrisku un pilsonisku līdzdalību un rūpēm par savu tēvu zemi.

Latvija ir tik liela, cik lieli ir mūsu sapņi un mūsu ticība tai. Latvija ir tik spēcīga, cik spēcīga ir mūsu valstsgriba. Latvija ir tik stipra, cik liels ir mūsu kopējais spēks. Tādēļ es aicinu sapņot un ticēt, būt piederīgiem, iederīgiem, un noderīgiem Latvijas tālākās attīstības ceļā! Es aicinu jūs apzināties sevi kā daļu no latviešu tautas un Latvijas valsts! Aicinu jūs būt Latvijas patriotiem un Latvijas vārda nesējiem pasaulē!

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, es aicinu jūs turpināt būt latviešiem sirdī un darbos un palīdzēt saviem bērniem un mazbērniem kļūt par latviešiem, kas ir lepni uz savu garīgo un kultūras mantojumu, un ar kuriem leposies arī Latvijas valsts!

Visbeidzot vēlos nodot apsveikumu no Amerikas latviešu apvienības, kas vieno un pārstāv latviešus visā Amerikā, veicot ļoti nozīmīgu darbu latviskās izglītības un kultūras laukā, kā arī stiprinot saites ar Latviju un aizstāvot Latvijas intereses Amerikā! ALA tiešā veidā atbalsta un veicina Latvijas valsts simtgades atzīmēšanu ASV, tajā skaitā šī vakara pasākuma norisi Dvīņu pilsētās!

Apsveicu visus Latvijas neatkarības 99. gadadienā! Priecīgus mums visiem svētkus un saules mūžu Latvijai!

Seko atzinības rakstu pasniegšana. ALA valdes locekle, Kristine Ģiga-Bauere paziņo, ka gadskārtējā PBLA balva ir piešķirta architektam Gunāram Birkertam. Lokālie atzinības raksti trim čakliem Mineapoles latviešiem par nopelniem mūsu sabiedrības celšanā un popularizēšanā, tie ir Irēne Rudzīte, Aija Vijuma un Dr. Visvaldis Nagobads. Kājās piecēlušies mēs godinam rakstu saņēmējus ar aplausiem un atkal ar pilnu krūti spēcīgi dziedam - Nevis slinkojot un pūstot.

Vēl viens video apsveikums no Minesotas pavalsts ASV senatores Eimijas Klobučāres(Amy Klobuchar), viņa šovasar Senāta uzdevumā viesojusies Latvijā, esot brīnišķīgi uzņemta, redzējusi skaistos skatus no pilsētām un laukiem. Novērtē latviešu tautas sīkstumu gadsimtu garumā un sirsnīgi sveic mūs mūsu valsts svētkos.

Tad draudzes koris un latviešu skolas skolēni diriģentes Gunas Kalmītes-Skujiņas vadībā iznāk zāles priekšplānā un dzied - Saule, Pērkons, Daugava. Šo skaisto dziesmu daudz esam dzirdējuši, bet šodien kopā ar jaunajām balsīm un izjusto diriģentes vadību dziesma iegūst jaunu dimensiju emociju pasaulē un nevienam vien klausītājam acis pildas ar asarām. Vienkārši skaisti.

Galda lūgšanu saka Mineapoles/St. Paulas latviešu draudzes mācītājs Dāgs Demandts un, tā kā šovakar runājam divās valodās, nobeidz to ar vārdiem "Father, we ask, bless this evening, this meal and fellowship we will share... and let us not party too hard as we are all invited to church tomorrow at 10 am. Amen.” Ievadot Latvijas Simtgadi, paceļam šampānieša glāzi mūsu tēvzemei. Seko garšīgas vakariņas un balle pie teicamas, ritmiskas un ausij patīkamas deju muzikas. Spēlē Čikāgas mūzikas grupa Adam Zahl. Vakara gaisotne ir radījusi klātesošos lielu pacilātību, svētku prieku un svinību cieņu. Gādīgā rīcības komiteja ir sarūpējusi nelielu tautas dziesmu grāmatiņu, no kā starpbrīžos, kad orķestris pauzē, izdziedam visas dziesmas. Jā, latvieši ir dziedātāja tauta! Šai vakarā mēs pulcējāmies 338 galviņas, un tiešām - polonēzei nepietika vietas!

Grūti būs atrast pareizos vārdus, lai piemēroti izteiktu pateicību svētku rīcības komitejai. Viņi visi pašaizliedzīgi ziedojuši šim darbam neskaitāmas stundas, kopīgi plānojot, sarakstoties, sazvanoties, un tad atsevišķi veicot katrs sev uzticētos uzdevumus. Paldies Mārai Pelēcei, mācītājam Dāgam, Ingrīdai Erdmanei, Lailai Švalbei, Indrai Halversonei, Maijai Zaeskai! Lieliski darba rūķi, kas mācīja un vadāja bērnus, apzvanīja vecākus, apzināja un uzrunāja ierūsējušos latviešus mosties un sākt gatavoties Latvijas Simtgadei. Paldies, paldies, paldies!

Raksta autors: Laimonis Sproģis

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: No kreisās - LOAM viceprieksedis Ansis Vīksniņš, (3 ALAs atzinibas rakstu sanemeji: Dr. Visvaldis Nagobads, Irēne Rudzītis, Aija Vijums) Krsitīne Ģiga Bauer (ALAs valdes locekle) un Ilze Garoza.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti