Dalies:

Laiks: “Visu mūsu kopīgais bērns”... Latvijas Tautas frontei – 30

Laiks: “Visu mūsu kopīgais bērns”... Latvijas Tautas frontei – 30
  • 12. Oct. 2018

Latvijas Tautas fronte tika no - dibināta 1988. gada 8. oktobrī kā masveida organizācija pārbūves atbalstam. LTF bija Trešās Atmo das sākumposmā radīta sabied ris ki polītiska organi zācija ar vairāk nekā 250 000 biedru un vēl lielāku atbalstītāju skaitu gan Latvijā, gan trimdā. Cīņā par de mokratiskas un ne - atkarīgas val sts atgūšanu ap LTF ar laiku salie dē jās gandrīz visi latviešu na cio nālās atbrīvošanās idejas piekri tēji un gru- pējumi, kā arī Latvi jas etnisko minoritāšu kultūras biedrības. Par kustības priekšsēdi ievēlēja žurnālistu Daini Īvānu. LTF di - bināšanas dienās sāka iz nākt laikraksts Atmoda. Tas bija pirmais neatkarīgais preses izdevums, kas pauda opozicionāru viedokli. Daudz tika rakstīts un skaidrots par 1941., 1949., 1959. gada notikumiem u. c.

Lasītākās ziņas valstī

Viņš skaidroja Tau tas frontes mācību, ka vēlētāji arī 13. Sa eimas vēlēša nās balsoja nevis par kādu cilvēku vai partiju, bet par kaut kādu kopumu, par to, ka grib redzēt Latviju kā kopīgu, labu valsti. Īvāns atgādi nāja 2012. gada re ferendumu par krievu valodu kā otro oficiālo valsts valodu, kas polītiķiem jā - patur prātā – Tautas fronte cī - nījās par Latvijas neatkarību, ta gad tā jāsaglabā. Viņš piebilda, ka arī Interfronte savā ziņā ir palikusi, un arī tai vajadzētu pretoties mūsdienās. Vēlētāji teiks paldies, ja šīs partijas, kuŗas ir Tautas frontes tur pinājums, spēs atrast kompromisu. Arī Tautas fronte bieži bija uz izjukšanas robežas – stās tīja Īvāns.
 
Par godu LTF dibināšanai 4. maija deklarācijas klubs un Tautas frontes mūzeja sabiedris kā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures mūzeju orga nizēja konferenci “Latvijas Tau tas fronte par neatkarīgu un de mokratisku Latviju. LTF 30”. Kon ference notika 8. un 9. ok - to b rī Dailes teātrī.
 
Konferencē piedalījās Baltijas tautu kustību pārstāvji no Lie - tu vas, Igaunijas, kā arī Zviedrijas, Lietuvas vēstures institūta vecā kais zinātniskais līdzstrādnieks, vēsturnieks Viļus Ivanausks no Lietuvas, Tallinas ar - chīva direktors un Rahvarinne mūzeja vadī tājs, vēsturnieks Killo Arjakass, Trešās Atmodas laika Zviedrijas konsuls Rīgā, vēlākais vēstnieks un grāmatas “Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1983-1991” autors Larss Pēters Fredēns. Latviju konferencē pārstāvēja jaunākās paaudzes pētnieki Mār - tiņš Kaprāns, Ivars Ījabs, Gatis Krūmiņš un jurists Jānis Pleps, kā arī LTF bijušie priekšsēži Dainis Īvāns un Romualds Ra - žuks. Diskusiju vadīja bijusī LTF informācijas centra vadītāja, žur nāliste, polītiķe Sarmīte Ēlerte. Konference bija plānota divās sesijās.
 
Savā uzrunā Dainis Īvāns sacī ja, ka “Tautas fronte ir visu mūsu kopīgais bērns, un Tautas frontes ceļš ir tas, kas mūs novedis pie šodienas, lai kāda tā būtu. Dau dziem tā nevar būt viegla, bet tā ir Latvija, kas ir brīva, neatkarīga un atjaunojusi visu to, par ko sapņojām.”
 
Interviju ar Daini Īvānu un plašāku aprakstu lasiet nākamajā numurā 
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto: Tautas Frontes muzejs

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti