Dalies:

Laiks: TILTS rīko Raimonda Graubes septembra viesturneju ASV

Laiks: TILTS rīko Raimonda Graubes septembra viesturneju ASV
  • 23. Aug. 2018

Raimonds Graube: „Būdams kaŗavīrs, es nebaidos no ienaidnieka. Jo tas, kuŗš skaidri pauž poziciju, tādu pašu stāju var sagaidīt pretim – tās ir melnbaltās krāsas. Visvairāk jābaidās no pelēcības, no vienaldzīgajiem, no tiem, kas klusē un nepauž attieksmi, ne labo, ne slikto. Atturība, kas tik raksturīga latviešiem, šai gadījumā noteikti nav labākais attieksmes paušanas veids. No intervijas laikrakstā Laiks, 2017. g. Nr. 46

Meli, viltus ziņas, dezinformācija, maldināt, mulsināt, sēt šaubas… Nepaiet ne nedēļa, kad neredzu plašsaziņas līdzek ļos Eiropā vai Ziemeļamerikā kādu rakstu par šo temu. Šī gada rudens ir īpaši būtisks, jo ir gaidāmas gan Latvijas Sa eimas, gan ASV Kongresa vēlēšanas, un demokratija ir cieši saistīta ar brīvas informācijas apmaiņu. Tie, kas atceras Pa domju Savienības laikus, ir pa zīstami ar tā laika propagandu: lielas fotografijas ar smaidošiem laimīgajiem padomju ļaudīm. Tagad propaganda ir attīstīju sies kopā ar technoloğiju – tā vairs nav tik viegli pamanāma. Latvijas ziņağentūrā Delfi lasīju rakstu, kur Oskars Džonsons, King’s College Londonā doktorants, kuŗš specializējas Krie vijas nemilitārās kaŗadar bības jautājumos, saka, ka “iemesls, kāpēc ir tik grūti stāties pretī Krievijas centieniem iejaukties, ir tas, ka viņu taktika ir iz smalcināta, nemanāma un bieži vien ticama.” Taktika ir tāda, ka iz platītās ziņas bieži iekļauj patiesības graudus, tāpēc ir grūti atšķirt, kur patiesība bei dzas un meli sākas…

Pērngada vasarā piedalījos Latvijas 3x3 nometnē Salac grīvā. Tā bija nedēļa, piesāti nāta ar jauniem, skaistiem un izglītojošiem piedzīvojumiem. Viens no vakara programmu viesiem bija ģenerālleitnants Raimonds Graube, kas tā gada sākumā bija nodevis Latvijas Nacionālo bruņoto spēku gro žus tālāk ğlt. Leonīdam Kalniņam. Tagad ģlt. Graubem atliek arī laiks dalīties ar savām zināšanām un pieredzi ar pla šāku publiku; viņš tovakar atbildēja uz dažādiem jautā ju miem par Latvijas aizsardzību un drošību, bet viņa uzrunas galvenā tema bija par Krievijas hibrīdkaŗa metodēm un infor mātīvo telpu. Mēs jau visi daudzmaz esam dzirdējuši par Krievijas “troļļiem”, kas bizo pa internetu, meklēdami atslēg vār dus sakarā ar Krieviju, Latviju, NATO utt., un pēc tam saraksta virknēm komentāru. Ģlt. Grau be savā uzrunā saprotami skaid roja šīs Krievijas jaunās mūs dienīgās ne-militārās uzbrukuma metodes – kas, ko, kā un kāpēc. Priecājos par visu uz zināto un par ğlt. Graubes sir snīgo attieksmi un vaļsirdīga jām at - bildēm uz jautājumiem. Iedomājos, ka ğlt. Graubes stāstījums ļoti noderētu arī ārpus Latvijas dzīvojošiem lat viešiem. Tā ir vienreizēja iespēja uzzināt par Latvijas valsts aiz sardzību no informācijas pirmavota, jo ğlt. Graube ir bijis Latvijas NATO pārstāvis un piedalījies daudzās starptautiskās pārrunās par aizsardzību pret Krievijas agresiju, īpaši pēc notikumiem Ukrainā. Kaŗš vairs nav tikai ar šaujamiem ieročiem, tas notiek informātīvā telpā un sabiedrības iespaidošanā. Uzņēmos organizācijas TILTS ietvaros izkārtot ğlt. Graubes turneju pa ASV, jo pārliecinājos, ka, izprotot Krievijas metodes, varam veiklāk pret tām cīnīties. Latvijas simtgadē latviešu centros notiek daudz un dažādu sarīkojumu un pasākumu, to starpā ir svarīgi arī saprast, kādi ir pašreizējie draudi Latvijas valsts drošībai un kā varam atbalstīt Latvijas aizsardzību.

Lasītākās ziņas valstī

Atvaļināts, ğlt. Graube nesauļojas kaut kur Jūrmalā! Viņš turpina iesaistīties Latvijas drošības jautājumu risināšanā, uzturot starptautiskus sakarus un pie daloties konferencēs, kas skaŗ Latvijas drošību, kā piemēram, šo - vasar Rīgā, NATO Stratēģiskās komunikācijas centra organi zētajā konferencē, kur tika runāts par informācijas un hibrīdkaŗa problemātiku. Ğlt. Graube ir valsts aizsardzības un patriotisma fonda „Namejs“ valdes priekš sēdētājs. Fonda galvenie mērķi ir atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku veterānus, kuŗi nodienējuši ilgus gadus NBS; un viņu ģimenes; uzturēt starptautiskajās operācijās bojā gājušo kaŗavīru piemiņu, kā arī veicināt patriotismu Latvijas sabiedrībā, saprotot, ka Latvijas nākotne ir droša tikai tad, ja mūsu jaunajās paaudzēs ir dzīvs patriotisms un cieņa pret savu valsti un ir vēlme to aizstāvēt.

Sirsnīgi aicinu visus, kam ir iespēja, apmeklēt ğlt. Graubes uzrunu! Pārliecināsities, ka Latvija, sadarbībā ar citām Rietumu demokratiskām valstīm, cītīgi un neatlaidīgi darbojas pret jaunajiem izaicinājumiem, lai nosargātu savu neatkarību.

Atvaļinātā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieŗa, ģenerālleitnanta RAIMONDA GRAUBES viesturneja 2018. gadā ASV

ŅUJORKĀ – sestdien, 8. sept., plkst. 14:00

ANO Pārstāvniecības telpās – 333 East 50th Street, New York, NY Rīko Ņujorkas Latviešu organizāciju padome un Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā *Vietu skaits ierobežots – ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos* Anita Bataraga 201 788 5315, abatarags@optonline.net

VAŠIŅGTONĀ DC – svētdien, 9. sept., plkst. 13:00 (pēc dievkalpojuma)

Vašiņgtonas DC ev. lut. draudzes namā – 400 Hurley Ave, Rockville, MD Rīko Vašingtonas DC Daugavas Vanagi – Mārtiņš Zvaners 301 580 1210

FILADELFIJĀ – otrdien, 11. sept., plkst. 11:00

Filadelfi jas Brīvo Latvju biedrībā – 531 North 7th St., Philadelphia, PA Rīko Filadelfi jas Latviešu pensionāru kopa – Ğirts Zeidenbergs 302 529 7442

KLĪVLANDĒ – trešdien, 12. sept., plkst. 11:30

Latviešu draudzes namā – 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH Rīko Klīvlandes Daugavas Vanagi, Pensionāru apvienība un Latviešu biedrība Haralds Mazzariņš 330 467 7830

ČIKĀGĀ – sestdien, 15. sept., plkst. 14:00

Čikāgas Ciānas draudzes namā – 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL Rīko Čikāgas Latviešu biedrība, Čikāgas un Milvoku Daugavas Vanagi Armands Birkens 773 251 2849

KALAMAZŪ – svētdien, 16. sept., plkst. 11:30

Kalamazū latviešu centrā – 100 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI Rīko Kalamazū Latviešu biedrība – Maira Bundža 269 352 3507Čikāgas Ciānas draudzes namā – 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL Rīko Čikāgas Latviešu biedrība, Čikāgas un Milvoku Daugavas Vanagi Armands Birkens 773 251 2849

MINEAPOLĒ – sestdien, 23. sept., plkst. 11:30

Mineapoles Latviešu draudzes nama lielajā zālē – 3152 17th Ave. S., Mpls., MN Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) Ingrīda Erdmane 651 247 2104

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar vietējām organizācijām

Raksta autore: Ingrīda Erdmane

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu “Laiks”

Foto: Nacionālie bruņotie spēki

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti