Dalies:

Laiks: Ņujorkas draudzes latviešu nometne Katskiļos gatavojas vasarai

Laiks: Ņujorkas draudzes latviešu nometne Katskiļos gatavojas vasarai
  • 01. Mar. 2019

Sveicināti! Pelēkajās ziemas dienās gatavojam 2019. gada vasaras programmu Ņujorkas draudzes latviešu nometnei Kat skiļos. Lai arī nevaram garantēt, ka saule vienmēr spīdēs, būsim gatavi ar pilnvērtīgu un interesantu programmu! Varam jums tagad ziņot par 2019. gada kalendāra datumiem un jaunumiem. 

Lasītākās ziņas valstī

Ilggadējās un rūdītās no metnes vadītājas – Ieva Alversone no latviešu periodiem un Elissa Millers no Mantojuma (“Heritage”) perioda – 2018. gada va - saras beigās beidza vadības darbu. Priecājamies, ka nebūs krass lūzums nometnes vadības stilā, jo darbu šogad uzņēmu šās jaunas sievietes, kuŗas jau daudzus gadus pašas bijušas nometnieces, audzinātājas, programmu vadītājas un palīdzējušas arī saimniecības darbos: Indra Velkme, Māra Dajevska, Ērika Dajevska. Pirmo periodu vadīs Indra un Māra. Māra turpinās arī ar otro Periodu. Pirmā un otrā perioda vadības loku noapaļos Daina Gulbe un Aldis Zauls.
 
Ērika uzņemas vadītājas at - bildības Mantojuma/Heritage periodam ar Kristoferu Anūzi pie programmas veidošanas. Priecājamies, ka Ērika pārzin arī latviešu valodu un pienesīs stipras latviskā mantojuma zinā šanas, ar kuŗām papildināt Mantojuma programmu. 
 
Ieva un Elissa, kaut nodevušas grožus jaunam vadības lokam, arvien būs sastopamas katra perioda sākumā, jo palīdzēs jaunajām nometnes vadītājām ieiet atbildības sliedēs. Priecājamies arī, ka Māra Rup nere vēl turpinās ar pirmo latviešu Īkšķīšu nedēļas vadību, un Laila Gansert ar Mantojuma Īkšķīšu nedēļu. Vēl meklējam vadītāju otrai latviešu valodas Īkšķīšu nedēļai! Mūzikas programma ir gadiem bijusi stipra un arī šogad veidojas daudzsološa ar dziedāšanas, koklē šanas un ansambļa nodarbībām. Andrejs Jansons piekritis atkal Otrā periodā uzņemties savu tradicionālo lomu, pasniedzot Koklēšanu un Dziedāšanu, bet Pirmā periodā dziedāšanu un ansambļu darbību vadīs jau no pagājušā gada pazīstamā Liene Vīmere un talantīgais jaunais ģitarists no Latvijas Rihards Kolmanis, kas studē Bostonas Berklee School of Music. Nometnieki: ņemiet līdz uz nometni savus mūzikas instrumentus!
 
Īpaši lūgumi, daži jau ik gadu skandināti, daži jauni
 
Pirmkārt, lūdzu palīdziet mums paplašināt Nometnes medmāsiņu loku (RN, EMT, vai PA ar Ņujorkas pavalsts tiesībām). Noteikumi pieprasa, ka atbildīgai personai jābūt ar tiesībām strādāt Ņujorkas pavalstī, bet to palīdzēsim izkārtot. Meklējam arī dzīvības sargus.
 
Un trešais lūgums: piesakot bērnus nometnei, lūdzu, arī norādiet, ja apmeklēsit Dziesmu Svētkus Toronto, kuŗā datumā plānojat ierasties nometnē. Tas pats lūgums attiecas uz personā lu. Meklējam ļoti vajadzīgos pagaidu darbiniekus, kas ar mieru nākt talkā, pildot tukšos atbildību robus, kamēr visi sabrauc no Dziesmu svētku dienām!
 
Un vēl laipns lūgums, kas rēgulāri skandināts un ko arvien lūdzam katrai ģimenei rūpīgi un godprātīgi apdomāt: latviešu valodas periodos (1. un 2. periodā) bērnam ir obligāti jā saprot ikdienas latviešu valoda, ir jāspēj latviski izteikties. Ne vie nu neatraidīsim, ja vārdu galotnes klibo vai vārdu krājums ir ierobežots: tie nostiprināsies ar valodas pielietošanu pat pāris nedēļu laikā. Bet tas notiks tikai tad, ja bērnam ir valodas pamati, kas izkopti ģimenes sarunās. No pieredzes redzam, ka bērnu apgrūtina svešie valodas apstākļi ( tas ir – ikdienas gaitas un sarunas latviešu valodā), ja viņš pēkšņi iemests rutīnā, kur no viņa sagaida un pieprasa kaut ko, ko viņš nespēj izpildīt. Tātad, lūdzu, ņemiet vērā pa - mata atšķirības: Latviešu valodas ikdienas lietošana un izkopšana ir bijis un paliek kā pamats. Pirmais un Otrais “Man tojuma/ Heritage” periods piedāvā iespēju bērnam iepazīt savas latviskās saknes, bet ne pieprasa latviešu valodas zinā šanas. Katrai programmai ir sava lielā vērtība. No Nometnes padomes un vadības laipni pie dāvājam ar jums un jūsu bērnu aprunāties, ja vēlaties ieskatu vai padomu par jūsu ģimenes un nometnes vaja dzībām pie mē rotāko programmas virzienu.
 
Vēl mazliet par Mantojuma perioda programmu: perioda nosaukumu pirms pāris gadiem nomainījām no tā sauktā “Valodas” perioda, ko piedāvājam jau no tūkstoš deviņi simti astoņdesmito sākuma gadiem, lai precīzāk apspoguļotu šodienas programmas virzienu: šis periods ir domāts ģimenēm, kas ar bērnu mājās sarunājas pamatā angliski, bet kas vēlas, lai bērns iegūst apziņu par savu latvisko mantojumu. Bērni Mantojuma/Heritage periodā dzied latviešu dziesmas, dejo tautasdejas, un ar gandarījumu varam teikt, ka šogad ar jaunu apņēmību kopā ar vadības maiņu liekam lielāku uzsvaru uz latviskā mantojuma apziņas padziļināšanu. 
 
Pievienojam kalendāra pārskatu par 2019. gada nometnēm: Nometnes reģistrācija sāk sies 15. martā. Reģistrācija veicama digitāli www.katskilunometne.org. Visas alerģijas un dietiskās īpašās prasības pieteikt līdz 25. martam: veselibascentrskatskilos@gmail.com Nometne sāksies svētdien, 7. jūlijā. Sabiedriskais vakars “Melnais Lācis” Nometnes programmai par labu: sestdien, 20. jūlijā. Naktsmājas piesakāmas Atpūtas nama saimniecei Helēnai Pukstai: 518-589-4167 vai katskilunometnesrezervacijas@ gmail.com Rotā: Terēzei Apsītei: 518- 589-9878.
 
Nometnes kalendārs: 
1. periods: no 7. jūlija līdz 21. jūlijam ( latviešu valodas) 
2. periods: no 21. jūlija līdz 3. augustam 
Latviešu valodas Īkšķīši “A” nedēļa: no 14. jūlija līdz 20. jūlijam. 
Latviešu valodas Īkšķīši “B” nedēļa: no 21. jūlija līdz 27.jūlijam. 
“Heritage”/Mantojuma periods: no 4. augusta līdz 17. augustam 
“Heritage” Īkšķīši: no 4. au - gusta līdz 10. augustam 
“Senči”: no 11. augusta līdz 17. augustam. Nometnes padomē darbojas iepriekšējie nometnes vadītāji, vecāki un personāls. Aicinām mums piebiedroties, izteikties, pienest jaunas idejas un asinis! Lūdzam sazināties ar Ievu Alversonu (alverson.ieva@gmail. com) vai Anitu Bataragu (abatarags@optonline.net ). Gaidām vasaru, gaidām jūsu nometniekus! 
 
Autore: Anita Bataraga
Foto: CC0 licence
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti