Dalies:

Laiks: Mākslas diena Losandželosas un Sandiego latviešu skolā

Laiks: Mākslas diena Losandželosas un Sandiego latviešu skolā
  • 28. Dec. 2018

Mākslinieces pārskats ikvienu iedvesmoja radīt savu simbolisku Latvijas 100 gadu jubilejai veltītu mākslas darbu, padomāt par kādu no mūsu tautas māksliniekiem un uzzināt daudz ko jaunu. To - dien pēc skolas rīta sapulces jaunākie bērni – bērnudārza audzēkņi, sagatavošanas klases un 2. klases skolēni noklausījās atsevišķu lekciju par mākslu un atbilstoši vecumam, uzmanības noturībai un spējām piedalījās praktiskās nodarbībās. Bērnudārza telpā valdīja rosība, māksli niece iepazīstināja audzēkņus ar latviešu mākslas darbos attēlotām dažādām mājām un ēkām.

Uzdodot vienu otru jautājumu, māksliniece centās pastiprināti pievērst bērnu uzmanību attēlos redzamajam, pieminot, ka sekos praktiskais darbs, kuŗā katrs varēs izpausties, gleznojot brīvi izvēlētu ēku.

Māksliniece bija sagatavojusi un atvedusi papīra loksnes, uz kuŗām redzams kāda māksla darba kopijas fragments, un uzdevums bija vienkāršs – katram pēc savas patikas to papildināt un pabeigt. Bērni nekavējoties meklēja sev tīkamāko un vajadzīgo toņu krītiņus un naski ķērās pie darba. Daži meklēja precīzus toņus, lai varētu papildināt esošajā fragmentā redzamo attēlu, kamēr citi ļāva brīvu vaļu savai iztēlei un toņu gammai. Jaunākie skolas audzēkņi palika bērnudārza telpā pabeigt savus darbus un vēlāk devās uz mācību stundām.

Lasītākās ziņas valstī

Tikmēr māksliniece Linda Treija sāka lekciju vecāko klašu audzēkņiem un pārējiem interesentiem. Viņa stāstīja par latviešu māksliniekiem, rādīja viņu darbus slīdītēs, uzsvērdama katram māksliniekam raksturīgo. Pēc lekcijas vecākie skolas audzēkņi un interesenti ķērās pie mākslas darba radīšanas. Linda Treija bija sagādājusi latviešu mākslinieku darbu attēlu kopijas, lai katram būtu iespēja uz mirkli pārtapt par kādu no mūsu tautas izcilajiem gleznotājiem un radīt savu darbu.

Māksliniece ikvienu, kas iejutās gleznotāja lomā, uzmun drināja ar savu ieteikumu vai palīdzību krāsu izvēlē; iedrošināja un iedvesmoja gleznot tā, lai pašam ir prieks un gandarījums. Visiem cītīgi darbojoties, ātri paskrēja gleznošanai atvēlētais laiks. Audzēkņi bija gandarīti gan par savu darbu, gan iespēju pilnībā izbaudīt Mākslas dienu.

Mākslas dienas plānošanā Lo - sandželosas latviešu skola sadarbojās ar Sandiego latviešu skolu, un dienu iepriekš māksliniece Linda Treija sagādāja iespēju San - diego latviešu skolas audzēkņiem ieskatīties latviešu mākslas pa - saulē un praktiski darboties, gleznojot viņas vadībā. Sandiego latviešu skolas vadītāja Sandra Gotlaufa-Orozko laipni piekrita atbalstīt mākslas dienas ieceri, to rīkojot savās mājās Sanmarkos (San Marcos) pilsētā. Arī San diego mazie latvieši sparīgi un aiz rautīgi darināja mākslas darbus. 

Lūdzu Sandru Gotlaufu-Oro zko novērtēt Mākslas dienu Sandiego, un viņa pastāstīja: „Domāju, ka šādi sarīkojumi ārzemju latviešu skolās un visai sabiedrībai ir ļoti svarīgi. Tie palīdz „piešķirt krāsu” – bagātina skolu ikdienas darbu, iepazīstina bērnus ar tematiem, kuŗus skolotāji tik labi nepārzina (atcerēsimies, ka skolotāji nav profesionāļi, bet gan brīvprātīgie), kā arī bērnos veido asociācijas par latviešu valodas lietošanu aizrāvīgā veidā. Bērnu vecākiem savukārt šādi sarīkojumi palīdz ne vien uzzināt ko jaunu un jauki pavadīt laiku, bet arī stiprināt piederības sajūtu skolai un motīvāciju rēgulāri vest bērnus uz skolu.”

Vairāki Losandželosas Mākslas dienas apmeklētāji dalījās pār domās aptaujā par Mākslas dienu un tās nepieciešamību. Uz jautājumu „Vai šodien uzzinājāt kaut ko jaunu?” dažas atbildes bija: „Jā, jo man daži mākslinieki bija nepazīstami.” „Jā, uzzināju par Ziemeļamerikas latviešu māksliniekiem.” „Patika labas kvalitātes illustrācijas.” „Jā, lekcija bija ļoti interesanta, sevišķi rādītie mākslas darbi.” „Kuŗš no māksli niekiem palika prātā pēc šīs lekcijas?” „Pārsteidza Dainas Dagnijas darbi ar unikālo redzējumu un sievietes temu, tie ir tikpat laikmetīgi šodien, kā tapšanas laikā”. „Tas, kuŗš gleznoja ar birsti.” „Kalmīte.” „Vai šādas Mākslas deinas ir nepieciešamas?” „No teik ti!” „Jā, bērniem ir nepieciešams vairāk uzzināt par mūsu laika māksliniekiem.” „Jā, bērniem svarīgi iepazīt dažādus mākslas veidus.” „Protams.” „Jā, bija ļoti interesanti.” „Jā, it sevišķi, kad mākslinieki sadarbojas ar skolēniem un arī ar pieaugušajiem.” „Ļoti, ļoti nepieciešamas! Vecāki, kuŗi uzauga Latvijā, mācījās mākslas vēsturi, bet trimdas mākslinieki gandrīz netika pieminēti. Saviem bērniem es par viņiem nevaru pastāstīt un atrast vienkopus saliktu/publicētu informāciju nav viegli.” Lisa Edmondsona teica: „Man ļoti patika lekcija, un tagad man ir skaidrs, kāda starpība ir starp ekspresionismu un impresionismu. Man tikai žēl, ka nevarēju palikt uz gleznošanas stundu.”

Pateicamies visiem, kas pa līdzēja, lai Mākslas dienas sarīkojumi izdotos: Sandrai Gotlau fai-Orozko par viesmīlīgo uz ņem šanu, kā arī visai Sandiego latviešu skolas saimei, Jānim Taubem, Dāvim Reinam par technisko palīdzību, ikvienam lat viešu skolas saimes pārstāvim par atbalstu un īpaši mākslinie cei Lindai Treijai par Mākslas dienas dāvāšanu Dienvidkali for nijas latviešiem! Mākslas dienas sarīkojumu Lo sandželosas un Sandiego latviešu skolā atbalstīja Latviešu valodas aģentūra un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija. Paldies par atbalstu! Visus Mākslas dienā radītos darbus varēs apskatīt izstādē Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā 18. novembrī. 
 

Autore: Sanita Šūmane-Karami
Foto: CC0 licence
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti