Dalies:

Laiks: Latvija 100 Minesotā

Laiks: Latvija 100 Minesotā
  • 02. Jan. 2019

Pēdējos gados minesotieši bieži un tiešām pamatoti ir lepojušies ar ļoti rosīgu vietējās latviešu sabiedrības darbību, un jāsaka, tas attiecināms arī uz Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanu šeit. 

Lasītākās ziņas valstī

Rīcības komiteja, ko izraudzīja Minesotas latviešu organizāciju apvienība (LOAM), gudri izdomāja Simtgadi sākt ar svinīgu sarīkojumu/balli 2017. gada 18. no - vembrī. Sarīkojums izdevās lie - liski – ieradās pāri par 350 viesiem, gan lieli, gan mazi, un visi priecājās gandrīz vai līdz rīta ausmai. Satikām tur sen neredzētus un daudzus nekad neredzētus tautiešus.
 
2018. gadā, sakarā ar LATVIJA 100, latviešiem te katru mēnesi bija iespēja piedalīties kādā ar latvietību saistītā sarīkojumā, pie - mēram, varējām sacensties dažādās galda spēlēs; “apceļot Latviju”, stāstot par savu dzimto vietu; palīdzēt svinēt 50. jubileju mūsu vietējai folkloras kopai Teiksma; mācīties adīt latviešu cimdus; baudīt latviešu filmas; klausīties dažādu mūzikālo vienību sniegumus; svinēt “Jāņus pilsētā”; kopīgi baudīt Latvijas Simtgadei veltīto XXVI Vispārējo Dziesmu svētku noslēguma koncerta pārraidi; piedalīties vai noskatīties volej bola sacensības un pēc tām baudīt sa - draudzību pie alus kausa “Utepils” brūzī; izskriet/izbraukt ar riteni Latvijas kontūru latviešu skolas bērnu svētkos; kopīgi mācīties dejot latviešu tautasdejas un rotaļas; vai rādīt savu mākslu foto izstādē latviešu draudzes namā par tēmu “Mana Latvija”.
 
Šogad novembris šeit kļuva par Latvijas Simtgades mēnesi: No 1. līdz 30. novembrim Mi - neapoles publiskās bibliotēkas cen - trālās ieejas vitrīna lepojās ar lie - liski izkārtotu latviešu grāmatu klāstu. 8. novembrī Mineapoles bibliotēkā viesojās rakstniece Nora Ikstena, lasot izvilkumus no savas grāmatas “Soviet Milk” (“Mātes piens” tulkojums).
 
10. novembrī rakstniece tikās ar vietējo latviešu sabiedrību un arī runāja par minēto grāmatu, šoreiz, saprotams, latviski. Nora Ikstena, kuŗas romāns 2018. gada Londonas grāmatu izstādē ieguva milzīgu atzinību, laikam gan ir pirmā no latviešu rakstnie kiem, kam laimējies iegūt tik plašu starp - tautisku ievērību (kā zināms, viņas darbs “Mātes piens” patlaban tulkots 25 valodās). 
 
Landmark centrs St. Paulā (Landmark Center in St. Paul, MN), kas ir vietējais daudzkultūru iz paus mju atbalstītājs, izsludināja novembri par Latvijai veltītu mēnesi un 18. novembri par Latvijas dienu (Celebrate Latvia Day). Visa mēneša gaŗumā viņi piedāvāja ar Latviju un latviešu kultūru saistītus sarīkojumus, domātus vietējai publikai: 8.–25. novembrī latviešu mākslinieku darbu izstāde “New Art from an Old World”; 7. novembrī mākslinieces Ritas Grendzes stāstījums par viņas mākslas darbiem; 14. novembrī Karl Altau priekšlasījums “ASV, Latvijas un Baltijas valstu attiecības Donalda Trampa (Donald Trump) laikmetā”. Altau ir Joint Baltic American National Committee ilggadējs vadītājs no Vašingtonas, D.C. 18. novembrī Latvijas diena (Celebrate Latvia Day): 12.00 dienā dievkalpojums, ko ļoti iejūtīgi novadīja divas mūsu draudzes locekles Kristīne Kontere un Andra Roethler ar īpašu mūziku un video sprediķi, ko mūsu māc. Dāgs bija atsūtījis no Latvijas. Draudzes lūgšanu teica Laimonis Sproģis. 1.00 „Latvijas dienas” atklāšanā mūs uzrunāja abas Minesotas se - nātores (ar interneta palīdzību), saņēmām sveicienus no St. Paulas pilsētas galvas Melvin Carter, kas bija izsludinājis 18. novembri par “Celebrate Latvia Day” Minesotas galvaspilsētā.
 
Sekoja bez pārtraukuma priekšnesumi, kas turpinājās trīs stundas un iesaistīja vairāk nekā 100 latviešu un amerikāņu dalīb niekus. Priekšnesumi atspoguļoja latviešu kultūras dažādību. Uzstājās mūsu draudzes un latviešu skolas koŗi; dejoja mazais un lielais Pēr - konītis; dziedāja folkloras ansamblis Teiksma; Honorary Latvian Centennial Quartet (agrākie Cantus dziedātāji); Veselica – starptautiska tautasdeju dejotāju grupa no St. Olaf College; Compass Rose Brass Ensemble spēlēja latviešu tautasdziesmas pūtēju orķestŗa aranžējumā, nobeidzot program mu ar Jāzepa Vītola “Gaismas pils”. Bez priekšnesumiem bija vairākas izstādes, kas iepazīstināja publiku ar Latviju, tās tradicijām, vēsturi un cilvēkiem. Bija arī no - darbības bērniem un pieau gu šajiem, bija mākslas izstāde, virtual reality filma un latvisks ēdiens. Pēc pasākuma sekoja PBLA balvas un ALA Atzinības rakstu pasniegšana. ALA valdes loceklis un sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis bija ieradies, lai pa - sniegtu PBLA balvu Dr. Vis valdim Nagobadam. PBLA Atzinības rakstu saņēma Maija Zaeska, un ALA Atzinības rakstus saņēma Indra Halvorsone un Baiba Olingere. Pēcpusdiena beidzās ar šampanieti un svētku kliņģeri. 20. novembrī režisora Korija Maklauda (Cory McLeod) stāstījums (ar demonstrāciju) par viņa vienreizējo projektu “Pērkons – A Virtual Reality Rockumentary”.
 
Jāsaka, ka viss izdevās lieliski – tai dienā Landmark centru ap - meklējuši vairāk nekā 650 iein teresētu personu, pārdoti 1000 pī - rāgu, atbildēti neskaitāmi jau tājumi, iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki un brīvprātīgie. 18. no - vembŗa svinības Minesotā bija viens no lielākajām Latvijas Simt - gades sarīkojumiem ASV, un tās bija atspoguļotas vietējā Mineapoles Star Tribune avīzē, Mine so- tas publiskajā radio un televīzijā. Par visu šo lielisko devumu pateicība pienākas LATVIJA 100 rīcības komitejai un programmas izpildītājiem. Es neuzdrošinos mē - ģināt saukt vārdā tos, kas pie dalījās sarīkojumu plānošanā, vadīšanā un izpildīšanā, jo tad no - teikti kādu aizmirstu, bet LIE - LAIS PALDIES visiem, kas savu roku pielikuši, lai LATVIJA 100 kļūtu par ievērības cienīgu notikumu Minesotas sabiedrības dzīvē!
 
Autore: Rita Drone
Foto: Latvieši Minesotā/Facebook
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti