Dalies:

Laiks: „Laiks ir mūsu svētki, ko svinam”

Laiks: „Laiks ir mūsu svētki, ko svinam”
  • 23. Jul. 2018

10. jūlijā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notika lab darības koncerts, veltīts profesora Dr. med. Jāņa V. Kļaviņa (1921– 2018) piemiņai “Dziesma ir dzīve, dzīve ir dziesma”. Kon certs pulcēja vairāk nekā 200 klausītāju, kuŗi ziedoja cēlam mērķim – onkoloģijas jomas at tīstībai Latvijas Universitātē. Līdz 12. jūlijam jau ir ziedots 5 830 eiro, un ziedošana raiti turpinās.

Ziedojuma mērķis ir cieši saistīts ar Jāņa V. Kļaviņa dzīves gājumu – viņš bijis medicīnas zinātņu doktors, profesors, pa - saulslavens vēža pētniecības speciālists, tai pašā laikā viņš bijis arī vokālās mākslas meistars. Jānis V. Kļaviņš dzimis Rugājos, Latvijā, vēlāk nonācis ASV. Tur trimdas latviešu un cittautu sabiedrībā plaši pazīstamais mūziķis vienlaikus kļuva par starptautiski atzītu medicīnas zi nāt ņu doktoru, vairāku ASV augstāko mācībiestāžu un kopš 1963. ga da līdz pensijai – Ņujorkas pavalsts Kolumbijas un Kornela Universitātes profesoru.

Labdarības projekta iniciātori ir Jāņa V. Kļaviņa atraitne Minjona Kļaviņa un viņas bērni. Jāņa V. Kļaviņa dēls Filips Kļaviņš, kuŗš ar Latvijas Universitātes fonda starpniecību vāca ziedojumus: “Tētis lielāko daļu savu zinātnisko darbu veltīja cīņai ar vēzi, un viņš kon centrējās un attīstīja virzienus, kas saistās ar tā sauktajiem vēža norādītājiem jeb marķieriem. Godinot tēti, mana ģimene vēlējās izveidot kaut ko paliekošu, tāpēc mana mamma, māsa, brālis un es – visi sapratām, ka šāds ziedojumu projekts tētim būtu ļoti svarīgs, īpaši mērķis – palīdzēt Latvijai dzejā un mūzikā, gan arī Jāņa Kļaviņa mīļākie skaņdarbi. Franča Šūberta „Liepu” no dziedāja Ieva Parša (mecosoprāns, Latvija) un arī viešņa no Vīnes Isabel Weicken (mecosoprāns, virsrakstā likti vārdi no viņas dziesmas „Laiks”). Īpašs bija Lolitas Ritmanes dziesmas „Tavi soļi”( ar Andŗa Ritmaņa dzeju) pirmatskaņojums. Tā veltīta Dr. Jāņa V. Kļaviņa piemiņai, un to nodziedāja Ieva Parša, pava dījumu atskaņojot stīgu kvartetam un mūzikālās programmas vadītājam pianistam Ventim Zilbertam. Dziesmu klausītāji lūdza atkārtot. Īpašs akcents bija Latvijas Universitātes jauktā koŗa „Dziesmuvara” (diriģents Aivis Greters) ierašanās, jo tieši ar šo kori saistās Jāņa Kļaviņa ceļš mūzikā. Koncertu kuplināja arī komponists Jānis Lūsēns un flautiste Evija Mundeciema, turklāt savas kompozīcijas J. Lū - sēns pavadīja, spēlējot klavieres Una Corda, ko būvējis Kļaviņu radinieks. Vedeklas, aktrises Elitas Kļaviņas skandēta, emocionālo gaisotni pacilāja Ritas Gāles, Valdas Mooras un Hugo Krūmiņa dzeja, uz ekrāna – vēsturiski foto no Jāņa Kļaviņa archīva. Māksliniekiem ziedus pasniedza visi seši Kļaviņu mazbērni.

Lasītākās ziņas valstī

Viesi šķīrās tikai pēc pusnakts, vēlās stundas vadot dziesmās un sarunās. Kļaviņu līdzgaitniece, nenogurdināmā Eleonora Šturma pateica būtiskus vārdus: „Viņš bija izcils mūziķis, izcils zinātnieks un – izcils draugs!

Raksta autores: Ligita Kovtuna, Laila Kundziņa

Foto: CC0 licence

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu “Laiks”

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti