Dalies:

Laiks: Kursas vasara uz beigām steidzas

Laiks: Kursas vasara uz beigām steidzas
  • 13. Sep. 2018

Kaut gan pirmās divās nedēļās daudz jau tika izdarīts (skat. Laiks nr. 29), programmas otrā daļa turpināja ar jaunumiem, kā arī ar iemīļotām Kursas tradicijām, tai skaitā polkas ma - ratons, talantu vakars, absolventu svinības un ekskursijas. 29. jūlijā skolēni otro reizi uz - stājās Šeltonas Kivānisa klubā (Shelton Kiwanis Club) ikgadējās ,,Pankūkas brokastīs” ar dziesmām un dejām, kuŗas iestudēja mūzikas direktore Maija Riekstiņa un deju sko - lotāja Baiba Miķelsone. Izbraukumā uz Svēto Helēna kalnu (Mt. St. Helen’s) skolēni un darbinieki baudīja Vašingtonas dabu pārgājienā un peldot ezerā. Pat pēdējo balli svinēja brīvajā dabā zem zvaigznēm Kursas estrādē.  

Lasītākās ziņas valstī

Trešajā nedēļā viesi no Latvijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un Amerikas Latviešu apvienības pirmo reizi piedāvāja Kursas skolēniem un darbiniekiem iespēju rakstīt oficiālo Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP) A, B un C lī meņos. Kursas mācībspēki pie - dalījās diskusijās par Diasporas izglītības satura vadlīnijām un koncepcijām ar VISC pārstāvēm (Anta Lazereva, Baiba Mūrniece-Buļeva un Ineta Upe nie ce)  un ALA Izglītības nozares vadītāju Andru Zommeri, kuŗa pati ir Kursas absolvente. Bija prieks iepazīstināt viesus ar Kursas programmu; darbinieku un skolēnu entuziasms par programmu un latvisko mācību saņēma īpašu uzslavu no viesiem.
 
Programmas noslēgumā skolēni dejoja, dziedāja un tēloja koncertuzvedumā ,,Sprīdītis” pēc Annas Brigaderes motīviem, kas tika iestudēts Latvijas Simtgades svinībām par godu. Kaut arī vairums Kursas skolēnu ir iesākuši programmu bez latviešu valodas zināšanām, visi piedalījās lugā un iemācījās savas lomas tekstu no galvas, tai skaitā pats Sprīdītis – absolvents Keilabs Pinkertons-Bei - deks (Caleb Pinkerton-Beideck), kuŗš iesāka mācīties latviešu valodu Kursā no nulles. Uz vedums bija gan smieklīgs, gan aizkustinošs, it īpaši, kad kursieši dziedāja iemīļotās dziesmas ,,Saule, Pērkons, Daugava” un ,,Lec, saulīte!”
 
Par mūziku un dejām rūpējās Maija Riekstiņa un Baiba Mi ķelsone, bet par lugas iestu dēšanu – Reinis Vējiņš. Svinīgais sarīkojums sākās ar prāv. Dairas Cilnes vadīto svētbrīdi, bet no - beigumā bija darbinieku ap - sveikšana un liecību izsniegšanu skolēniem. Laila Reimane, kuŗa 2014. gadā absolvēja Kursu un jau otro gadu strādāja par audzinātāju, saņēma Amerikas latviešu jaunatnes apvienības balvu izciliem audzinātājiem. Direktore Dr. soc. zin. Indra Ekmane izteica dziļu pateicību skolotājiem, darbiniekiem un viesiem, bet it īpaši skolēniem, kuŗi veidoja skaistiem mirkļiem bagātu vasaru Kursā. Šogad diplomus saņēma divi absolventi: Elmārs Āboliņš (no Rīgas) un Keilebs Pinkertons-Beideks (no Oregonas). Direktore piešķīra īpašus sveicienus absolventiem, kuri iesāka gaitas Kursā kopā ar viņu 2016. gadā kā direktori. Pēc izlaiduma ciemiņi Lielajā zālē varēja apskatīt skolēnu darbus: pašveidotas rotas, bildes, stikla vitrāžas darbus, māla iz - strādājumus un stilizētus vainagus.
 
Kursas vadība saņēma ap - sveikumus no atbalstītājiem, tai skaitā latviešu biedrības Vašingtonas štatā, Sietlas ev. lut. latviešu baznīcas, ALA, un ALJA. Skolēnu redzamo izaugsmi latviešu valodā lielā mērā ietekmēja spēcīgie skolotāji un au - dzinātāji no Latvijas (Dace Melbārde – latviešu valoda, Reinis Vējiņš – literātūra un teātris, Baiba Miķelsone – tautasdejas, Reinis Bergs un Gus - tavs Ēvalds – audzinātāji), kuŗu klātbūtni Kursā financēja Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija. Par šo no - zīmīgo atbalstu Kursa pateicas gan IZM, gan arī ALA un LR vēstniekam Andrim Teikmanim. Kursa ir pateicīga arī Latviešu valodas aģentūrai un Pasaules brīvo latviešu apvie nībai par atbalstu skolām, kā arī daudzām citām organizācijām, kuŗas ir ziedojušas Kursai vai piešķīrušas stipendijas skolēniem – Printful, Oregonas Latviešu biedrība, Dienvid kalifornijas latviešu biedrība, Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība, Latviešu organizāciju apvienība Minesotā, Daugavas Vanagi un citi.
Daudzi skolēni un darbinieki šogad atgriežas Kursā, taču vai - rākiem šī bija pirmā vasara kopā. Tomēr visi piekrita, ka viņi jau gaida atgriešanos Kur - sas burvības zemē – tur, kur atrodas mazā ,,Latvija ārpus Latvijas.”  Lai uzzinātu vairāk par Kursas programmu, atveriet mājaslapu www.kursa.org vai FB lapu: Kursa Latvian Summer High School.  
 
KURSAS VADĪBA UN SKOLOTĀJI
Foto: Publicitātes attēls  
 
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti