Dalies:

Laiks: Kāpēc ārsts – neiroķirurgs nolēmis iet politikā?

Laiks: Kāpēc ārsts – neiroķirurgs nolēmis iet politikā?
  • 03. Oct. 2018

Renārs Putniņš, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurgs, 13. Saeimas deputāts. Precējies, trīs bērnu tēvs, sarunā ar Ligitu Kovtunu.

Esmu pārliecināts, ka Latvijas cilvēki var dzīvot daudz labākos apstākļos, nekā dzīvojam šodien. Ikviens, kuŗam ir karsta, atvērta sirds un vēsa, domājoša galva, grib atrotīt piedurknes un mainīt apstākļus uz labu. Taču kā? Ja esi mākslinieks, aktieris vai rakstnieks, tad varbūt ar savu daiļradi vari kaut ko nozīmīgi mainīt. Ja esi ārsts, tad daudziem cilvēkiem vari palīdzēt ļoti konkrēti un tieši. Taču tev ir ļoti maz iespēju mainīt lietu kārtību kopumā. To var izdarīt vienīgi polītiskā ceļā. No otras puses, ja neiroķirurgs vienā dienā var palīdzēt vienam, di viem cilvēkiem, tad polītiķis, ja viņš tie - šām reāli kaut ko dara un domā par līdzcilvēkiem, savas darbības laikā var palīdzēt ļoti daudziem.

Lasītākās ziņas

Studiju gados biju brīvprātīgais – vēroju, kā strādā dakteris Valdis Zatlers. Viņš manī izraisīja dziļu cieņu, un, kad 2011. gadā tika dibināta Zatlera Reformu partija, es tajā aktīvi iesaistījos. Kļuvu pat par Rīgas nodaļas va - dītāju. Diemžēl partijā drīz vien iestājās chaoss, tur vienkārši ne - bija kārtības. Turklāt es biju uz - stājīgs un nelokāms, aizstāvot savu viedokli un iebilstot pret dažādiem interešu konfliktiem. Tāpēc aizgāju uz Vienotību, kur bija pavisam citāda gaisotne.
 
Darbojoties polītikā, gribu pa - nākt, lai Latvijas cilvēki būtu lepni par savu valsti. Dažkārt dzirdam, ka Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā, Nīderlandē ir tā un tā, bet pie mums viss ir slikti. Esmu pārliecināts, ka arī Latvija var būt valsts, par kuŗu citās valstīs saka – redz, kā latvieši ir spējuši izdarīt, arī mums tā vajag! Latvija var būt izcilības paraugs citām valstīm.
 
Mana joma, protams, ir ve se lības aprūpe. Iesaistoties polītikā, vēlos panākt reālus, jūtamus uz - labojumus gan attiecībā uz pacientiem, gan medicīnas darbiniekiem. Tātad, ‒ piedaloties šajās Saeimas vēlēšanās, iesācējs polītikā gluži vairs neesmu. Laikā, kad veselības ministre bija In - grīda Circene, biju Veselības mi - nistrijas parlamentārais sek re tārs, vēlāk premjērministres Laim dotas Straujumas padomnieks vese - lības aprūpes jautājumos. Piedalījos arī šīs Saeimas vēlēšanās, paliku aiz strīpas. Taču tagad gadu jau esmu Saeimas deputāts, jo atbrīvojās vietas, daļai Vienotības deputātu kļūstot par ministriem.
 
Kāds būs pirmais darbs, ja nokļūsiet Saeimā? 
 
Veselības aprūpe ir bijusi no - vājināta daudzus gadus, tāpēc darāmā ir ļoti daudz. Pirmkārt, beidzot jāsāk reālas reformas. Veselības aprūpei šogad ir re - kordliels budžets, un tas ir labi. Tomēr būtiskas reformas nav notikušas, galvenokārt ir notikusi naudas sadalīšana. Šogad veselības aprūpes budžetam pa - pildus pieliktie 200 miljoni eiro izčākstēja tā, ka ne pacienti, ne ārsti un medicīnas māsas īsti nepamanīja, kur tie palika. 
 
Saeimā turpināšu cīnīties par to, lai tiktu uzlabota pacientu ārstēšana, lai būtu noteiktas skaidras prioritātes un kritēriji naudas izlietošanai tieši pacientu interesēs. Tagad bieži vien ir situācijas, kad Veselības ministrija prasa deputātiem pieņemt lēmumu par naudas piešķiršanu, piemēram, dārgu iekārtu iegādei, bet nespēj pamatot, kāpēc tas nepieciešams un kādu medicīnisku labumu tas dos. Turpināšu cīnīties arī par ārstu un medicīnas personāla algu reālu, jūtamu palielināšanu.
 
Jaunā Vienotība mani ir izvirzījusi par savu veselības ministra amata kandidātu. Šajā amatā man ir pilnībā skaidri pirmie darbi, kuŗiem ķeršos klāt. Pirmkārt, jāļauj ārstiem vairāk laika veltīt saviem pacientiem. To var panākt, samazinot pēdējā laikā samilzušo birokratiju, papīru rakstīšanu ārstu darbā. Otrkārt, ir jāsamazina zāļu cenas, tādēļ piedāvāšu iekļaut visas recepšu zāles valsts apmaksas sistēmā, kas ļaus izdarīt lielāku spiedie nu uz zāļu ražotājiem un tirgotā - jiem cenu samazināšanas vir - zienā. Treškārt, samazināsim rindas pie ārstiem speciālistiem. Ve - selības ministrijā ir jānovērš nenormāli sliktā resursu plāno - šana, šobrīd vienā pilsētā pie speciālista var tikt pēc trim die - nām, citā pie tāda paša speciālist – pēc trīs mēnešiem.
 
Jāreformē ir visa sistēma – bei- dzot jāpieņem būtiski lē mumi par slimnīcu skaitu, jāveido centri, kas speciālizējušies atsevišķās jomās, jāsakārto izcenojumi. Jāsamazina pacientu līdzmaksājumi par pakalpojumiem. Mums sistēmā daudz kas dublējas. Piemēram, mediķus sagatavo divas augstskolas. Vienai naudu dod Veselības ministrija, otrai – Izglītības un zinātnes ministrija. Tas ir absurds!
 
Vai nebažījaties, ka atkār tosies kollēgas Zatlera liktenis – lielisks ķirurgs aiziet no profesijas, bet arī polītiķa karjēras noslēgums nav spožs... 
 
Polītika ir nežēlīga – vienu dienu tu esi zirgā, bet jau rīt – nevienam nevajadzīgs. Šobrīd strādāju abās jomās. Gadu man ir izdevies sekmīgi apvienot gan Saeimas deputāta darbu, gan arī turpināt operēt. Tam, protams, nepieciešama ļoti laba laika plānošana. Otrdienās, trešdie nās un ceturtdienās strādāju Saeimā, bet pārējās dienas veltu chirurģijai – veicu plānotās operācijas, brīvdienās dežurēju Stradiņa slimnīcā un vēl arī braucu pa Latviju veikt neatliekamās operācijas. Līdz šim visi manis operētie pacienti ir dzīvi un apmierināti. Chirurgam ir jāoperē, ci tādi es zaudēšu savas daudzu gadu mācībās un praktiskajā darbā iegūtās profesionālās iemaņas.
 
Es daru ar pilnu atdevi, tāpēc, ja jutīšu, ka viens vai otrs traucē, būs jāizvēlas. Šajā brīdī tā no - teikti būtu medicīna. Tajā tik daudz ir ieguldīts, un es vēl esmu pārāk jauns, lai sevi pil nībā at - dotu polītikai.
 
Kāpēc izvēlējāties tieši Jauno Vienotību? 
 
Šajā partijā es jutu, ka cilvēki zina, ko vēlas panākt, un zina, kā to izdarīt. Man svarīga ir arī partijas vīzija par Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokratisku valsti, kuŗā līdzsvarā ir Eiropas liberālās, konservātīvās un sociālās vērtības. Jaunajā Vienotībā es redzu komandu, ir skaidrs virziens, kuŗā mēs ejam, ir idejas un zināšanas, ir zināšanas un ie vērojama pieredze, kā vadīt un attīstīt valsti. Manuprāt, valstij šāds pieredzējis polītiskais spēks noteikti ir labāks nekā tie jaunie spēki, kuŗiem nav ne pieredzes, ne īsti zināšanu, bet ir tikai viens sauklis – gāžam vecos!
 
Intervija publicēta sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto: Arsts.lv

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti