Dalies:

Laiks: Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš” II

Laiks: Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš” II
  • 11. Sep. 2018

Meistarkursu desmit dienu laikā varēja piedzīvot daudz skaistu brīžu un notikumu. Viens, kas paliks īpaši siltā atmiņā, bija Radio 3 Klasika direktores Gundas Vaivodes va - dītā saruna ar pasaulslaveno latviešu operdziedātāju Elīnu Garanču. No rīta 23. jūlijā kon - certzālē “Baltais Flīģelis” bija sapulcējušies meistarkursu da - līb nieki un mācībspēki, lai ar lielu prieku sagaidītu ievē rojamo viešņu. Lai gan saruna bija ieplānota 45 minūtēm, Elīna Garanča apmēram 80 minūtes dalījās ar jaunajiem mūziķiem stāstā par savu dzīves ceļu mū - zikā, savā pieredzē jauna repertuāra izvēlē un iestudēšanā dažādiem posmiem profesionālo mūziķu karjērā un par vokālo techniku, atgādinot jaunajiem vokālistiem: “Ar katru partiju tu sāc savu ķermeni no jauna trenēt.” Runādama sirsnīgi un ar humoru, Elīna Ga - ranča iz raisīja daudz smaidu jaunie šiem; sarunas beigās visi klāt esošie pateicās māksliniecei un Gundai Vaivodei ar ilg stošiem aplausiem.

 Aizkustinošs notikums bija komponista Pēteŗa Plakida piemiņas koncerts 18. jūlija vakarā. Koncertu apmeklēja meistarīgā komponista draugi un mūzikas cienītāji no Siguldas, Rīgas un citām pilsētām un meistarkursu dalībnieki, noklausīdamies vien - daļīgu programmu ar komponista kamermūzikas pērlēm. Pēteŗa Plakida kolēģi un bijušie audzēkņi no laika, kad viņš aktīvi piedalījās jauno mūziķu meistarkursos (no 1994 līdz 2012), ar smalkjūtību un dziļām emocijām atskaņoja kompo nista instrumentālo un vokālo mū - ziku. Koncerts iesākās ar “Veltījumu Haidnam” Ditas Krenbergas, Jāņa Laura un Venta Zilberta dzirkstelīgā interpretācijā.

Pianiste Herta Hansena iz - justi nospēlēja autora agrīno Sonatīni; Antra Jankava, ar Venti Zilbertu pie klavierēm, skaisti nodziedāja dziesmu ciklu “Trīs Ojāra Vācieša dze - joļi”. Brīnišķīgi skanēja arī citi opusi Andras Dārziņas, Laumas Skrides, Jāņa Tretjuka inter pretācijā. Koncerts noslēdzās ar komponista “Romantisko mū - ziku” klavieŗu trio sastāvam, kuŗu kvēli atskaņoja Rūta Lipinaityte, Ēriks Kiršfelds un Herta Hansena. Viens no dau - dziem skaistiem mūzikāliem brīžiem saistās ar Garīgo koncertu Siguldas luterāņu baz - nīcā, kad koncerta sākumā meistarkursu koklētāju ansamblis Andas Eglītes vadībā no - spēlēja Imanta Zemzaŗa skaņdarbu “Gaišā mūzika”, piepildot baznīcas telpu ar virmojošām harmonijām. Otrs – ar kon certu Mūzikālajās brokastīs Siguldas pils dārzā, kad meistarkursu dalībnieki vijolnieks Sandijs Gotvonī, čelliste Elfrīda Švalbe un pianists Aleksandrs Avramecs dzīvi un iejutīgi atskaņoja Bēthovena Pirmā klavieŗu trio, op.1 pirmo daļu.

Lasītākās ziņas valstī

Meistarkursu laikā ievēro jami lektori uzrunāja dalībniekus un mācībspēkus septiņās tradicionālajās Rīta lekcijās par Baltijas mūzikas un citām tēmām: mū - zikologs Boriss Avramecs sniedza Ievada lekciju “Baltijas mū - zikas ceļš”; komponists Ēriks Ešenvalds – “Vulkānu simfonija – no idejas līdz realizācijai”; etnomūzikologs un komponists Valdis Muktupāvels – “Baltijas tautas mūzikas instrumenti”. Mūzikologs un Latvijas Radio Klasika programmas vadītājs Dāvis Eņģelis ar komponistiem Gundegu Šmiti, Mārtiņu Vi - ļumu un mūzikoloģi Ingrīdu Zemzari vadīja paneļdiskusiju “Baltijas kultūras ceļi”; mū zi kologs un žurnāla Mūzikas saule redaktors Orests Silabriedis ru - nāja par tēmu “Baltijas valstu tautas mūzika no sutartinēm un burdona līdz ziņģēm”; mūzi kologs un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Gun - tars Prānis – “Pierakstītās skaņas fenomens mūzikas vēs turē”. Pianiste Diāna Zandberga sniedza koncertlekciju “Latviešu kla - vieŗmūzika šodien”, iepazīstinot dalībniekus ar spilgtiem vecmeistaru un laikmetīgo komponistu skaņdarbiem. 

Meistarkursu pedagoģiskajā lekciju ciklā novadīju četras sarunas “Personības mūzikā” ar meistarklašu vadītājiem altisti Andru Dārziņu, čellistu Ēriku Kiršfeldu, vijolnieku Gunāru Larsenu, pianistu Andreju Osokinu, kuŗi ar dalībniekiem da - lījās gan vārdos, gan ar mūzikāliem piemēriem par mūzikas interpretācijas, pedagoģijas, mū - zikālās iedvesmas avotiem un līdzīgiem, visus interesējošiem tematiem. Pedagoģijas meistarklašu ietvaros sniedzu divas lekcijas – vienu, par “Radošo perspektīvu mūzikas peda goģijā” un otru – par komponistu Tālivalža Ķeniņa un Imanta Ramiņa daiļradi. Abu komponistu, kā arī citu ārzemēs dzīvojošo skaņražu, mūzika ir bieži tikusi atskaņota meistarkursu koncertos. 

Leģendārā dejotāja un pedagoģe Vija Vētra ir vienmēr veltījusi laiku meistarkursu jau najiem mūziķiem, lai mudinātu viņus saskatīt mijiedarbību starp mūziku un kustību. Tā arī šoreiz viņa ne vien dalībniekus, bet arī mācībspēkus iedvesmoja ar divu stundu gaŗumā degsmīgi novadīto “Ritmikas un dejas improvizācijas” darbnīcu. 

Noslēguma koncertā 26. jūlija saulainā pēcpusdienā meistarkursu dalībnieku vecāki, draugi un viesi noklausījās daudzveidīgu programmu. Koncerta ieskaņai trompetes meistarklases vadītājs Jānis Porietis un viņa studenti Dāvids Balodis un Viviana Stūarte nospēlēja svinīgas fanfāras. Būdama mākslinieciskā vadītāja, pateicos un nodevu meistarkursu karogu Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Sausiņai, paziņodama, ka nākamie meistarkursi notiks pēc diviem gadiem atkal Si - guldas Mākslu skolā “Baltais Fļīģelis”. XIV Meistarkursu pa - re dzamais norises laiks ir 2020. gads, no 14. līdz 23. jūlijam. Pēc sirsnīgiem apsveikumiem, ku - ŗus teica Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un pirmais Latvijas jauno mūziķu meistarkursu direktors Donāts Veikšāns, koncerts ie - sākās ar Aigara Raumaņa opusu koklei solo “Adfectus” III daļu Līgas Griķes atskaņojumā un turpinājās ar kokļu ansambļa nospēlēto Santas Smildziņas “Parafrazi”. Pēc tam kopā ar Venti Zilbertu priecājos paziņot Knuta Lesiņa fonda jauno mūziķu balvas piešķiršanu trīs meistarkursu dalībniekiem, Jā - zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem – pianistēm Patricijai Ciemesei un Viktorijai Martiņukai un saksofonistam Aigaram Raumanim. Meistarkursu koris Anitas Kuprisas vadībā un koncertmeistares Evijas Belickas klavieŗu pavadījumā pilnskanīgi un pa - cilāti atskaņoja piecas Baltijas komponistu dziesmas. Ilggadīgā meistarkursu diriģenta Normunda Dreģa vadībā or ķestris dziedoši un liriski nospēlēja Antonīna Dvoržāka Serenādi op. 22, 1 daļu un Georga Pelēča “Nevertheless”, kuŗa solo partijas izcili atskaņoja vijolniece Laura Zariņa un pianists Reinis Zariņš. 

Noslēguma sarīkojuma otrajā daļā katrs meistarkursu mācībspēks un dalībnieks saņēma ap - liecību no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, kuŗā tika apstiprināts meistarkursos ap - meklēto stundu skaits profe sionālo zināšanu, prasmju, ie maņu un kompetenču ieguvē.

Saņēma arī pianista un JVLMA klavieŗu katedras va - dītāja Jura Kalnciema dāvāto Georga Pelēča klavieŗmūzikas kompaktdisku, komponista An - dŗa Baloža mūzikas kompaktdisku “Zvaigznes gaisma” un dalībnieku vienmēr gaidīto meis - tarkursu avīzi. Meistar kursu avīzes redaktore un fotografiju autore bija Maija Avota; tās datorsalicēja – meistarkursu ma teriālu grafiskā dizainere Iveta Bambere. Avīzes divdesmit lappusēs bija iekļautas vai - rākas koncertprogrammas, da - līb nieku iespaidi par kursiem, intervijas ar vairākiem meistarklašu vadītājiem un daudzas krāsu fotografijas, kuŗas dokumentēja meistarkursu dažādās aktīvitātes. Dalībnieki arī aizveda sev līdzi uz mājām grāmatas par meistarkursiem – „Mūzikas nometnes stāsti” (autore Ligita Ašme), pateicoties izdevniecībai „Musica Baltica” un Solvitai Sē - jānei. Meistarkursiem izska not, meistarklašu vadītāji un kursu rīkotāji ar gandarījumu secināja, ka šajos meistarkur sos jaunie mūziķi bija ar lielu atdevi un mūzikas mīlestību pieda lī jušies kursu norisē. Varētu teikt, ka kursu gaitā katrs dalībnieks bija radījis savu vienreizējo un skanīgo “dzintara pērli mūzikā”.

Kopā ar meistarkursu saimi izsaku dziļu pateicību Siguldas novada pašvaldībai, Siguldas Mākslu skolai “Baltais Flīģelis”, Latvijas Valsts Simtgades birojam un Jolantai Borītei, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fondam un vi - sām biedrībām, fondiem, iestādēm, organizācijām, visiem labvēļiem, indivīdiem; Laiks, Latvija Amerikā, Austrālijas Latvietis, Brīvā Latvija, Diena un citiem laikrakstiem un portāliem Latvijā, ASV, Kanadā, Austrālijā un Eiropā, kuŗu fi nanciālais vai informātīvais un cita veida nozīmīgais atbalsts veicināja meistarkursu sekmīgo izdošanos un jauno mūziķu mūzikālo izaugsmi. Meistar kursos Siguldā pārliecinājamies, ka jaunā latviešu mūziķu pa audze Lat vijas vārdu spoži cels saulē tās taga- dējā un arī nākamajā simtgadē! 

Raksta autore: Dace Aperāne

Foto: Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu “Laiks”

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti