Dalies:

Laiks: Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš”

Laiks: Atskats uz XIII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš”
  • 27. Aug. 2018

“Īpaša vieta, kur mūzika, talants un bezgalīgs radošums savijas kopā un top vienreizējs mūzikāls pārdzīvojums!” /Anda Eglīte/

No 17. līdz 26. jūlijam 94 jauni mūziķi no mūzikas mācību ie - stādēm Latvijā, Šveicē, Vācijā un ASV mācījās, mūzicēja un sa - drau dzējās ar saviem laikabied - riem Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”. Talantīgi jaunie instrumentālisti, vokālisti, diriģenti, komponisti, mūzikologi un mūzikas skolotāji bija sapul cējušies no sešām Latvijas mūzikas vidusskolām: Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (23), Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (14), Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas (11), Al frē da Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (5), Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas (3), Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (3). Pa vienam dalībniekam bija no sešām mūzikas skolām: Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Rīgas Doma koŗa skolas, J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas, Salaspils, Siguldas, Strenču sko lām. Uz meistarkursiem bija ieradušies dalībnieki no četrām mūzikas akadēmijām: Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas (14), no Klaipēdas mākslas akadēmijas (1), Lietuvas mūzikas un mākslas akadēmijas (5), Ženēvas mūzikas akadēmijas (1); pa vienam no universitātēm Rīgā un Dau gavpilī, kā arī no četrām mūzikas un vispārējās izglītības vidusskolām Mālpilī, Rīgā, Skarsdeilā (ASV) un Štutgartē (Vācijā).

Meistarkursi notika Latvijas Simtgades zīmē, akcentējot Baltijas akadēmiskās, kā arī tautas mūzikas bagātīgo kulturālo mantojumu un jaunradi koncertos, lekcijās un meistarklasēs. Daudzveidīgo meistarkursu norisi pa - pildināja ekskursija uz Turaidas mūzejrezervātu – tās mūra pili un Tautasdziesmu parku ar Dainu kalnu. No Lietuvas mūzikas un teātŗa akadēmijas piedalījās profesores – soprāns Asta Krikš čiunaite (vokālās katedras vadītāja), vijolniece Rūta Lipinaityte (stīgu katedras vadītāja) un latviešu komponists Mārtiņš Viļums (kom pozicijas katedras docents), kā arī četri komponisti un viens mūzikologs; no Klaipēdas mākslas akadēmijas – viena vokāliste. Komponiste Helēna Tulve no Igaunijas Mūzikas un teātŗa akadēmijas sniedza lekcijas jaunajiem komponistiem un mūzi kolo giem. Lietuvas un Igaunijas dalībnieki un mācībspēki atzinīgi izteicās par augsti profesionālā līmeņa mācībprogrammu, meis tar kla sēm, koncertiem, kursu draudzīgo gai - sotni un skaisto Siguldu. “Iepriekš pat nespēju iztēloties, cik te ir jauki un mājīgi. Daba vienkārši satriecoši skaista. Liels paldies visiem mūsu draugiem no Latvijas un citām val stīm, ar kuŗiem tikāmies meis tarklasēs,” sajūsminājās kompo nists Marius Salynas. “Audzēkņi ir ļoti ieinteresēti, ar prieku ņem visu, ko var paņemt. Atmosfēra ir it kā brīva, bet vienlaikus arī ļoti darbīga, augsti profesionāla.” atzina vijolniece, profesore Rūta Lipinaityte.

Lasītākās ziņas valstī

Meistarkursos jaunie dalīb nie ki pilnveidoja savas mūzikālās zināšanas, prasmes un iemaņas pie 51 ievērojama lektora un izciliem mūziķiem no 14 valstīm – Latvijas, Anglijas, ASV, Austrālijas, Austrijas, Dānijas, Grieķijas, Igaunijas, Lietuvas, Meksikas, Polijas, Šveices, Turcijas un Vā - cijas. Meistarklases notika 15 speciālitātēs. Tās vadīja sekojošie mākslinieki: Juris Kalnciems, Andrejs Oso - kins, Lauma Skride, Diāna Zandberga, Reinis Zariņš – klavieres, Ventis Zilberts – klavieŗpa vadī jums, Dita Krenberga – flautas, Mārtiņš Circenis, Guntis Kuzma – klarnetes, Normunds Zvejnieks – fagots, Arvīds Kazlausks – saksofons, Jānis Porietis – trompete, Elīna Endzele – sitaminstrumenti, Gunārs Larsens, Rasma Lielmane, Rūta Lipinaityte, Laura Zariņa – vijoles, Andra Dārziņa – alts, Ēriks Kiršfelds, Jānis Laurs – čelli, Toms Timofejevs – kontrabass, Antra Jankava, Asta Krikščiunaite, Krišjānis Norvelis, Inga ŠļubovskaKancēviča – vokāls, Anda Eglīte – kokle, Gundega Šmite – kompozicija ar lektoriem: Jēkabs Jančevskis, Dimitris Maronidis, Mehmet Can Özer, Dans Pols Perna, Renāte Stivriņa, Helēna Tulve un Mārtiņš Viļums. Meistarklasēs koncertmeistares pienā kumus pildīja Ilze Kundziņa, Ieva Oša, Lauma Prūse, Antra Vīksne un Natālija Zandmane.

Bez piedalīšanās savas spe ciālitātes meistarklasē, katram dalībniekiem bija iespēja piedalīties kameransambļos Andras Dār ziņas, Agneses Egliņas, Ērika Kiršfelda, Ilonas Kudiņas, Gunas Šnē, Venta Zilberta vadībā; korī – diriģentes Anitas Kuprisas va - dībā, orķestrī – diriģenta Normunda Dreģa vadībā un pedagoģijas lekcijās – Daces Aperānes vadībā. Dalībnieki izrādīja lielu zinātkāri un vēlēšanos apmeklēt meistarklases ne tikai pie vienas speciālitātes mācībspēka, bet, ja tādi bija, kā, piem., klavieŗu un vijoles meistarklases, tad pie vairākiem. Rezultātā, pēc jauno mūziķu ierosinājuma, koncertpro grammās tika pieminēti visi meistarklašu vadītāji, kuŗi vi - ņiem bija palīdzējuši skaņdarbu sagatavošanas procesā pirms uzstāšanās Dalībnieku koncertos. “Meistarkursu laikā esam guvuši pavisam citādāku priekšstatu par mūziku – pavērās jauns skatījums uz to, kā pareizi veidot mācību procesu un mūzicēt.” se - cināja meistarkursu dalībnieki, pianisti Pols Bernards Bernots un Deizija Eičina no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas.

Meistarkursu atklāšanas dienā jaunie dalībnieki ieradās Krimuldas muižā, iekārtojās savās istabās un devās uz reģistrāciju Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”. Tur viņus ar nepie ciešamo informāciju par kursiem sagaidīja avīžu redaktore Maija Avota un koordinātore Rūta Lankovska. Asistentes Elīna Gruz niņa un Iveta Tillere rūpējās par transportu turp un atpakaļ no skolas uz muižu, kamēr kursu administrātore Jolanta Bimbere darīja visu, lai dalībnieku un mācībspēku ierašanās ritētu gludi. Meistarkursu koordinātore Signe Ruduka drukāja At - klā šanas koncertprogrammas, kamēr kursu skatuves mene džeris Lauris Bimbers veica priekšdarbus koncertam. Nepagāja ilgs laiks, pirms jaunieši bija jau palūguši atslēgas uz klasēm no kursu asistentes Lāsmas Ozoliņas un sāka vingrināties savām meistarklasēm. Pa skolas atvērtajiem logiem plūda mūzikas skaņas visdažādākajās kombinācijās – reizēm flautas, vijoles un klavieres, reizēm trompetes un čelli, balss, kokles un klarnetes. Tā tas turpinājās, līdz pienāca laiks meistarkursu saimei sapulcēties skolas priekšā.

Jolanta Bimbere pieteica Latvijas Valsts himnu, kuŗu pie klavierēm pavadīja meistarkursu direktors Ventis Zilberts, tā turpinot svinīgo tradiciju, kuŗa aiz - sākās 1994. gada vasarā ar pašu pirmo latviešu mūzikas nometni (tagad meistarkursiem) Jaungulbenē, Latvijā. Tad kopā ar šī raksta rindu autori Ventis Zilberts meistarkursu karogu uzvilka mastā un pasludināja XIII meistarkursus par atklātiem. Atklā šanas norise turpinājās koncertzālē, kad savā uzrunā dalībniekiem un mācībspēkiem nolasīju sava tēva, meistarkursu iniciātora Mārtiņa Štauvera sveicienu meistarkursu saimei: “Novēlu ikkatram no jums veidot savu “dzintara pērli mūzikā”, lai tā būtu kā dziļi veidota dāvana Latvijai tās Simtgades svētku laikā un ik saimes loceklim kļūtu par neaizmirstamu piedzīvojumu.”

Dzintara motīvs pārtapa gaišās kokļu skaņās, virtuozajai koklētājai Andai Eglītei ievadot koncertu ar Vitas Rudušas tēlaino skaņdarbu solo koncertkoklei – Fantāziju “Kur vasarā saule leca”. Pārējā koncerta programmā, Anda Eglīte un ansambļa Altera veritas mūziķi Kaspars Gulbis – akordeons, Andis Klučnieks – flauta, Ieva Mežgaile – kokle briljanti nospēlēja trīs skaņdarbus – igauņu komponistes Mirjam Tally un latviešu komponistu Imanta Mežaraupa un Kristapa Pētersona kompozicijas. Koncertam izskanot, Jolanta Bimbere aicināja pēc kārtas visus mācībspēkus un dalībniekus saņemt savus meistarkursu norises materiālus. Ar katras mūzikas vidusskolas vai skolas dalībnieku uznākšanu, prieks skatītāju vidū pieauga, aptverot lielo dalībnieku skaitu no visas Latvijas. Diena pacilāti noslēdzās ar saviesīgu vakaru skolas brīvdabas terrasē, kur saules stari mirdzēja virs priežu un bērzu galotnēm. Jaunie mū - ziķi – pianists Teodors Kerimovs un bundzinieks Rūdolfs Daņiļevičs iepriecināja meistarkursu dalībniekus ar savu krāšņo mūzicēšanu.

Pateicoties meistarkursu mācībspēku un lektoru lielai atsaucībai, meistarkursu norises programma šovasar bija īpaši bagātīga un plaša. Katru dienu Siguldas “Baltais Flīģelis” koncertzālē notika viens vai vairāki koncerti, ko - pumā četrpadsmit. Piecpad smitais koncerts, meistarkursu ie - skaņai, notika Rīgā tieši 15. jūlijā, pateicoties Rīgas latviešu biedrībai. Koncerta sarīkošanu vadīja RLB Mūzikas komisijas priekšsēdētājs Arvīds Bomiks sadarbībā ar meistarkursiem un ar atbalstu no Latviskā Mantojuma fonda Bostonā; to ierakstīja Latvijas Radio 3 Klasika raidījumam “Latvijas koncertzālēs.” Meistarkursu mācībspēki vai meistarklašu vadītāji koncertēja Pēteŗa Plakida piemiņas koncertā un vēl divos koncertos – “Latviešu un igauņu mūzikas ceļi” un “Latviešu un lietuviešu mūzikas ceļi”; dalībnieki piedalījās tradicionālajā Garīgās mūzikas koncertā Siguldas luterāņu baznīcā un, mijiedarbībā ar pasnie dzējiem, jautrā un radošā “Beztalanta koncertā”, kuŗa beigās atsaucīgā publika pat skandināja Siguldas seno nosaukumu “Segevolde” pēc agrīnās latviešu tautas mūzikas “burdona” principiem! Bez četriem Dalībnieku koncertiem, no - tika vēl divi koncerti, kuŗi bija veltīti jauno komponistu daiļradei, – 24. jūlijā “Jauno komponistu elektroakustiskās/elektro niskās mūzikas koncerts”, kuŗā izskanēja divu jauno komponistu pirmatskaņojumi/improvizācijas, un 25. jūlijā – Art-iShock un meistarkursu vadītāju koncerts, kuŗā skanēja 13 jauno komponistu pirmatskaņojumi trio Art-i-Shock (Elīna Endzele – perkusijas, Guna Šnē – čells, viesmāksliniece – pianiste Kris tīne Paula) un meistarkursu mācībspēku trio (Andra Dārziņa – alts, Ieva Šmite – klavieres, Toms Timofejevs – kontrabass) – iz - pildījumā. Vēlāk tanī pašā vakarā komponiste Gundega Šmite, kompozicijas meistarklašu vadītāja, paziņoja Jauno komponistu konkursa rezultātus, kā bija lē - muši žūrijas locekļi – laikmetīgās mūzikas interprete, kanadiešu pianiste Jana Luksts un komponisti Mehmet Can Özer (Turcija), Dimitris Maro nidis (Grieķija), Gundega Šmite un Mārtiņš Viļums. Pirmā vieta tika piešķirta diviem kompo nistiem – Dāvim Vilkam no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas par viņa skaņdarbu “fuhao” (simbols) kon- trabasam, altam un klavierēm un Jūrai Elenai Šedytei no Lietuvas Mū zikas un teātŗa akadēmijas par viņas jaundarbu “Nice to Meet You” altam, kontrabasam un elektronikai. Koncerta ap - mek lētāju balvu saņēma jaunais pianists Teodors Kerimovs par savu opusu “Staigā mājās” altam un klavierēm, kamēr Art-i-Shock speciālo balvu piešķīra jaunajam saksofonistam Aigaram Rau manim no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas par viņa kompoziciju “Greece” čellam, per - kusijām un klavierēm. Visi jaunie komponisti saņēma atzinības balvas – latviešu mūzikas kompaktdiskus, kuŗus meistarkursiem bija laipni uzdāvinājuši komponists Ēriks Ešenvalds un pianists Andrejs Osokins.

Koncertos kopumā tika at skaņoti 110 Baltijas komponistu skaņdarbi, no kuŗiem 18 bija pirmatskaņojumi; bez jauno komponistu pirmatskaņojumiem, vēl izskanēja Imanta Zemzaŗa kla - vieŗdarbs “Trīs Raiņa dzejas motīvi“ pianistes Diānas Zandbergas atskaņojumā autora klātbūtnē, kā arī Andŗa Dzenīša “Pierrot” un Renātes Stivriņas “Sirius” autores klātbūtnē, saksofonista Aigara Raumaņa interpretācijā. Meistarkursu koncertos un lekcijās bija iespējams noklausīties 30 mūsdienu latviešu komponistu daiļradi – kā, piemēram, Maijas Einfeldes, Ērika Ešenvalda, Lauras Jēkabsones, Alekseja Pugaševa, Pēteŗa Vaska mūziku un šī gada jubilāru Andŗa Dzenīša, Juŗa Karlsona, Anitas Kuprisas, Imanta Mežaraupa skaņdarbus. Varēja patiesi priecāties par jauno, kā arī profesionālo atskaņotājmākslinieku uzņēmību iestudēt tik daudz igauņu, latviešu un lietuviešu komponistu skaņdarbu sakarā ar meistarkursu “Baltijas mūzikas ceļš” tēmu. Dalībnieku koncertos visvairāk atskaņotākie komponisti bija vecmeistari Jāzeps Mediņš un Jāzeps Vītols un mūsdienu komponisti Pēteris Plakidis un Imants Zemzaris. (Turpinājums sekos)

Raksta autore: Dace Aperāne

Foto: Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu “Laiks”

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti