Dalies:

DV Hamiltonas nodaļas biedri pilnsapulcē pārrunā padarīto

  • 13. Apr. 2020
DV Hamiltonas nodaļas biedri pilnsapulcē pārrunā padarīto
DV Hamiltonas nodaļas biedri pilnsapulcē pārrunā padarīto
DV Hamiltonas nodaļas biedri pilnsapulcē pārrunā padarīto
DV Hamiltonas nodaļas biedri pilnsapulcē pārrunā padarīto
DV Hamiltonas nodaļas biedri pilnsapulcē pārrunā padarīto

Cik daudz pasaulē ir mainījies, kopš vēsā ziemas pēcpusdienā, sestdien, 1. februārī, Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļas biedri pulcējās savā gadskārtējā pilnsapulcē. Pilnsapulcē bija ieradušies 18 biedri, kā arī DV Kanadas valdes priekšsēde Gunta Reynolde un DV Kanadas Vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis. 

DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde Astrīde Sīlis sveica visus klātesošos un minēja, ka varam būt lepni, ka visus šos gadus Daugavas Vanagu organizācija un tās biedri ir bijuši godīgi un izcili latviešu tautas pārstāvji, nesot mūsu labu vārdu tālāk tautā un pasaulē. Viņa mudināja klātesošiem turpināt labo darbu un vēlēja izturību uz gaišu nākotni, arī raugoties uz mūsu nodaļas darbību.

Sekoja klusuma brīdis, kur biedri pieminēja mūžībā aizsauktos biedrus pēdējā gadā:   Gunāru Auniņu, Verneru Cini, Valiju Karnupu, Austru Rudzrogu un Pāvilu Vasariņu.

Lasītākās ziņas valstī

Pilnsapulces darbību iesāka ar vienbalsīgu lēmumu ievēlēt Arnoldu Smiltnieku kā sapulces vadītāju. Tāpat arī vienbalsīgi ievēlēja sapulces sekretāru Baibu Bredovski un balsu skaitītājus Ivaru Leju un Arni Bredovski. Sekoja apsveikumi no viesiem. DV Kanadas valdes priekšsēde Gunta Reynolde savā apsveikumā novēlēja nodaļai turpināt veiksmīgo darbību, kur pēdējos gados ir pienākuši vairāki jauni biedri un deju kopa “Vainadziņš” ceļo un nes nodaļas vārdu plašumā.

DV Kanadas vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis novēlēja raitu sēdi un īpaši pateicās Hamiltonas vanadzēm par pastāvīgo atbalstu un līdzdalību Kanadas vanadžu kopējos projektos.

Valdes priekšsēde Astrīde Sīlis savā ziņojumā vēsta par nodaļas rosīgo darbību, izkārtojot nodaļas biedru vakaru, Kurzemes cietokšņa atceri, nodaļas 69. gada svētkus, divas ziedojumu vākšanas akcijas un iesaistoties HALO komitejas darbībā. Turpināts palīdzības darbs Latvijā un atbalstīta jaunatne, Latvija Amerikā un citi pasākumi tepat uz vietas.

Nodaļa ir atbildīga par Hamiltonas ziņu izsūtīšanu vairākas reizes gadā. Nodaļa arī piedalās Hamiltonas Apvienotā Latviešu Organizacijā jeb HALO komitejā, un pēdējā gadā kopīgi rīkotas gan filmas pēcpusdienas, kā arī  Valstsvētku sarīkojums.

2019. darbības gadā galvenā vērība, tāpat kā līdz šim, tika vērsta palīdzības darbam Latvijā un atbalstot vietējo latviešu sabiedrību Kanadā un Hamiltonas jauniešus.

Nodaļa atbalstīja Kristus Dārzu, Hamiltonas Latviešu biedrību, vietējo latviešu skolu Hamiltonā, jauniešu piedalīšanos Gaŗezera Vasaras Vidusskolā, programmā “Sveika, Latvija!” un vairākās latviešu nometnēs. Nodaļas biedri tika sveikti apaļās jubilejās, apmeklēti slimnīcās un aprūpes mājās. Laikrakstā “Latvija Amerikā” tika ievietoti mūžībā aizsaukto biedru sēru sludinājumi, un nodaļa arī ir atbalstījusi krāsu izdevumus divas reizes gadā.

Kasiere Laima Mecs savā pārskatā skaidro par ienākumiem un izdevumiem. Kopumā nodaļa 2019. gadā izdeva $15 202.36, kur gandrīz viss aizgāja labdarības darbiem.

Biedrzines Natālijas Kanbergas ziņojums norāda, ka nodaļā 2019. gada noslēgumā ir 88 biedri – 36 vanagi un 52 vanadzes.

Nora Pulciņa, DV Hamiltonas Vanadžu vadītāja, savā ziņojumā liecina, ka vanadzēm ir bijis ļoti rosīgs gads ar darbu vanadžu kopā un nodaļā, kā arī palīdzot Kanadas vanadžu valdes darbā. Kopas rīkotais Pūpolu tirgus ir galvenais ienākuma avots vanadžu palīdzības darbam Latvijā. Vanadzes uz Latviju nosūtījušas $ 5000, atbalstot aprūpi un rehabilitāciju, kā arī piedalījušās  Kanadas vanadžu valdes atbalstam Latvijas Audžuģimeņu Biedrībai ar $ 500.

Pārskatu par tautas deju kopu Vainadziņš sniedz Rinalds Eglītis. Mazais Vainadziņš un Vainadziņš sniedza deju priekšnesumus Pūpolu tirgū, kā arī piedalījās XV Dziesmu svētkos Toronto. Vainadziņš un daži Vainadziņa dejotāji, kopā 22, dūšīgi gatavojās piedalīties Latviešu kultūras dienās Īrijā 2020. g. 3. maijā. Diemžēl kopš pilnsapulces februāŗa sākumā daudz ir mainījies, un Latviešu kultūras dienas Īrijā ir tagad atceltas Covid 19 ierobežojuma dēļ.

Sporta kopas “Sparta” priekšnieks Ivars Leja ziņo, ka novusa nozare Modŗa Žulpa vadībā ir bijusi ļoti aktīva. Noticis viens turnīrs, vienspēļu līga un komandu līga.

Ivars Leja arī ziņo, ka Modris Žulps ir ierakstīts “Ontario Volleyball Association Hall of Fame” par viņa mūža sasniegumiem volejbolā.

Revīzijas komisijas ziņojumu nolasa Ivars Leja. Komisija pārbaudījusi nodaļas un vanadžu kopas grāmatas un atradusi tās kārtībā. Revīzijas komisija izsaka pateicību kasierēm Laimai Mecai un Vijolītei Alksnei par sekmīgi veikto darbu.

Pēc ziņojumiem pienāca svarīgais punkts pie valdes vēlēšanām. Astrīde Sīlis tika pārvēlēta kā DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde. Valdē  arī ievēlēja Ingrīdu Eglīti (sekretāres amatam) un Irēnu Tenteri (kasieres amatam). Laima Mecs turpinās darboties valdē un palīdzēs ar kasieres darbu.  Pilnsapulce pateicās Laimai Mecai par ilggadējo darbu valdē kā kasierei.

Revīzijas komisijā apstiprināja līdzšinējos revidentus Ivaru Leju un Arnoldu Smiltnieku un arī ievēlēja Arni Bredovski kā trešo locekli. Pilnsapulce pateicās Vilim Šnikvaldam par ilggadējo darbu revīzijas komisijā.

Pēc ziņojumiem sekoja diskusijas par turpmāko darbību. Apstiprināja šādus datumus sarīkojumiem. 2. maijā DV Kanadas biedru pilnsapulce Hamiltonas Latviešu biedrības namā, kā arī Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums. Jāpiebilst, ka sakarā ar pašreizējo situāciju šie sarīkojumi tiks atcelti. Nodaļas 70. gadasvētki notiks sestdien, 24. oktobrī.

Beigās visi kopīgi nodziedāja Daugavas vanagu dziesmu un pavadīja jauku pēcpusdienu kopā, pateicoties Vanadžu gādībā organizētām maizītēm un saldam galdam.  Valde pateicās Arnoldam Smiltniekam par raito sēdes vadīšanu, Baibai Bredovskai par sēdes protokolēšanu, kā arī balsu skaitītājiem. Sirsnīgs paldies arī mūsu viešņām – Guntai Reynoldei un Dzintrai Eglītei. Paldies Vanadzēm par šīs pēcpusdienas ēdināšanas sagatavošanu. Un visiem biedriem, kuŗi atbrauca un piedalījās pilnsapulcē! It sevišķi liels Paldies tautiešiem par atsaucību, atbalstu un mums dāvāto uzticību!

Pēc sekretāres Baibas Bredovskas piezīmēm sagatvojusi DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde Astrīde Sīlis

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti