Dalies:

Aizvadīta Toronto Latviešu Pensionāru Apvienības 2018. gada pilnsapulce

Aizvadīta Toronto Latviešu Pensionāru Apvienības 2018. gada pilnsapulce
  • 27. Feb. 2018

TLPA 2018.g.pilnsapulce notika 22.februārī,TLKC `Rīgas zālē’ piedaloties kuplam dalīibnieku skaitam. Pilnsapulci atklāja priekšsēdis Auseklis Zaķis aicinot klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušos Apvienības biedrus.L.Mārtinsone,valdes vārdā pasniedza A.Zaķim ziedu pušķi pateicibā par pagajušā gada darbu.

Pēc dziesmas `Daugav’ abas malas’,kuŗas novadīja Apvienības vicepriekšsēdis Imants Lapiņš,pieņēma izsludināto darba kartību un protokolu.Ar klātesošo piekrišanu sapulci vadīt,Auseklis Zakis sniedza priekšsēža ziņojumu paskaidrojot,ka darbība bijusi spraiga,ka daudz paveikts,bet arī daži nodomi nav paveikti.Noslēdzot ziņojumu,Auseklis Zaķis pateicās,kā valdei,tā Apvienības biedriem par sadzīves veicinasanu bet aicina visiem būt aktivākiem,atbalstīt,Apvienības un sabiedriskos pasākumus.

Ar klātesošo piekrišanu,pilnsapulces norisi protokolēja Apvienības sekretārs,Vilnis Pētersons,kuŗš arī sniedza kasiera un sekretāra ziņojumus.Apvienības finansiālais stāvoklis ir veselīgs un spejīgs segt patreizejos izdevumus,pareizējā darbības līmenī,bet valdības pabalsts ir nepieciešāms līmeņa nodrošināšanai.Biedru nauda un ziedojumi,kā arī līdzekɭu vākšanas akcijas (loterejas) sedz apmēram 35% no paredzētā gada budžeta,bet valdības pabalsti (Ontario provinces un Toronto pilsētas) sedz pāri par 50% no gada budžeta.Pārējo budžeta daɭu sedz bankas procenti un HST atmaksa.TLPA nākotne ir nodrošināta no finasiālās puses,jo 2017.g.beigās saņēma novēlējumu no Ž.Rautenberga. Pateicība Ž.Rautenberga lietu kārtotājiem.

Lasītākās ziņas valstī

Lai nodrošinātu pabalsta saņemšanu,iesniegti pieprasījumi kā Ontario provincei,tā Toronto pilsētai.Attiecības,kā ar vienas,tā otras attiecīgo nodaɭu vadīitājiem tiek uzturētas un ir labas.

Seko biedrzines un sarīkojumu vadītājas ziņojumi.TLPA biedru skaits,krītas,bet jauni biedri iestājas.Patreiz sarakstos ir 257 biedru,no kuriem lielāka daɭa samaksājuši.Biedrizines ziņojumu nolasīja Valija Purmalis.

Sarīkojuma nodaɭas vadītāja,Liene Mārtinsone sniedz ziņojumu par pagājusā gada darbību.Notikuši saieti ik ceturtdien,atskaitot vasaras mēnešos-jūlijā un augustā,ka programmas ietvaros rādītas filmas,notikuši referāti un koncerti,kuŗus sniedza,kā koris `Rota’,tā vīru ansamblis `Pusstunda’,tā arī profesionāli mākslinieki,Sandra Ķuze (Helēnas Ginters pavadījumā), Valdis Jevtejevs, grupa AMuZ (Anna Broka,Marie Thornbur,Pēteris Zariņš).Programmas izvešanā palīdzēja arī Dace Zacs gan ar solo dziesmām,gan vadot kopdziedāšanu,gan piedaloties programmās ar kori un ansambli.Pateicība visiem par programmu kuplināšanu,bet par iestudēšanu, kora un ansambɭa mūzikālai vadītājai, Irisai Purenei.

Notika arī svētbrīži,kuŗus vadīja prāv.emeritus Dr.F.T.Kristbergs un mācītājs Girts Grietiņš.Pagājušā gadā TLPA apciemoja Latvijas katolu archibiskaps Stenkevičs.

Nodarbību nozares sniedza ziņojumus:

Dzidra Avēna par rokdarbniecem, kora darbību- Maija Ķuze,ansambɭa darbību, Eriks Eislers, vingrotājiem- Olğerts Bernaus un techniskās daɭas vadītājs- Arvils Negrašchis.Darbība bijusi spraiga,bet dalībnieku skaits samazinājas.

Revīzijas komitejas ziņojumu sniedz Valdis Šķepasts,bet zverinātās revidentes ziņojumu Vilnis Pētersons,jo A.Lakats veselības dēɭ nespēja ierasties.Pilnsapulces dalībnieki pieņema ziņojumus un apstiprināja A.Lakats,nākošam gadam.

Valdes un revīzijas komitejas vēlēšanas: Ar aklimāciju valdē ievēlēja: A.Zaķi, E.Bērziņu, V.Pētersonu, A.Piebalgu, S.Timbers, Z.Krastiņu, Ž.Vītols, V.Purmals, L.Mārtinsoni, bet revīzijas komitejā: V.Šķepastu, E.Bamberu, R.Rūtīti.

Pēc pārtraukuma pilnsapulce pieņema budžetu un pārrunāja nākošā gada darbību.Jaunās valdes konstruēšanās sēde paredzēta 6.martā,pulkstens 12:00 TLPA telpās.Vecās valdes locēkɭi aicināti ierasties.

Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti