Indianapoles Latviešu sabiedriskais centrs

Latviešu sabiedriskais centrs ir mājvieta visu Indianapoles latviešu organizāciju kulturālai un sabiedriskai dzīvei un vietējās latviešu sabiedrības ģimeņu aktivitātēm. 2010. gadā Sabiedriskais centrs atskatījās uz četrdesmit astoņiem ražena darba gadiem. Sešdesmito gadu sākumā Indianapolē un tās apkārtnē bija apzināti ap 1200 latviešu. Dažādu interešu apmierināšanai, darbojās septiņpadsmit latviešu orgnizācijas un grupas. Organizāciju darbam un latviešu etniskās grupas pastāvēšanai nākotnē, radās vajadzība pēc piemērota pašu latviešu nama.

1962. gada februārī Indianapolē nodibināja akciju sabiedrību „Latviešu sabiedriskais centrs” ar mērķi iegādāties vai uzbūvēt piemērotu namu. Vienas akcijas vērtību noteica $100.00 apmērā. Organizācija aicināja vietējos latviešus iegādāties akcijas, lai ar ienākušo kapitālu un pašu brīvprātīgu darba spēku, tiktu pie sava nama. Mērķis ietvēra solījumu uzbūvēt piemērotu namu bez līdzekļu aizņēmumiem. Par pirmiem ienākušiem līdzekļiem Sabiedriskais centrs, tuvu pilsētas robežām, iegādājās septiņu akru lielu īpašumu. Nama būvi uzsāka 1965. gadā. Par akcijām un ziedojumos bija ienācis pietiekams kapitāls būvmateriālu iegādei. Divdesmit deviņus mēnešus, darbus veicot ar pašu brīvprātīgu darba spēku, strādājot tikai nedēļu nogalēs, (sestdienās un svētdienās), nostrādājot vairāk nekā 17,000 darba stundu, latviešu sabiedrība tika pie sava nama, kas nebija apgrūtināts ar parādiem vai kādiem aizņēmumiem. Vēlākos gados veiktas vairākas piebūves : dzīvoklis pārvaldniekam, noliktavas u.c.

Namā ir ievērojams latviešu mākslinieku gleznu klāsts, kas cittautiešus – telpu izmantotājus - iepazīstina ar latviešu kultūru. Krājot gara vērtības, izveidota plaša bibliotēka. Starp vairāk nekā 3000 grāmatām, ir gandrīz visi emigrācijā izdotie latviešu rakstnieku darbi. Redzamas dažādās sporta nozarēs jauniešu iegūtās balvas. Sabiedriskās dzīves ietvaros centrā notiek latviešu sestdienas skola, tautas deju nodarbības, koŗu un ansambļu mēģinājumi, regulāri pensionāru saieti, dažāda veida dāmu darba kopas un visu organizāciju darba sēdes un sanāksmes. Plašās telpas piemērotas koncertiem, teātŗa izrādēm, visiem latviešu sarīkojumiem un dažādām ģimeņu svinībām. Atsevišķās reizēs namā notiek arī latviešu un cittautiešu dievkalpojumi.
Ārpusē izbūvēts liels sporta laukums – volejbola un basketbola treniņiem un spēlēm. Plašais īpašums tiek izmantots bērnu svētkiem, organizāciju saietiem (piknikiem) un Jāņu svinēšanai. Pēdējos gados Jāņu svinēšana ir ieguvusi internacionālu raksturu, ar daudzu pilsētā dzīvojošu etnisko grupu līdzdalību. Nama telpas daudz lieto vietējā amerikāņu un citu etnisko grupu sabiedrība. Ienākušie līdzekļi palīdz namu uzturēt un apsaimniekot. Sabiedriskā centra biedri – akciju īpašnieki, nekādas biedru maksas nemaksā.
Par Latviju kritušo varoņu, aizvesto un mocekļu piemiņai centra laukumā uzbūvēts piemineklis. Tā pakāje tautas svētkos un svinībās ir vienmēr ziedu rotā.
Sabiedriskā centra nams ir neatsverams balsts latviešu jaunatnes un organizāciju sabiedriskam darbam, nodrošinot latviskās kopienas mērķu piepildīšanu un ilgāku tās pastāvēšanu.

Kontakti

317 652 1781