Adelaides Latviešu biedrība

Par biedrību


Biedrības paspārnē darbojas bibliotēka un grāmatnīca. Kultūras dzīvi kuplina jauktais koris „Dziesmu laiva” un Adelaides Latviešu teātra ansamblis Pie biedrības pastāv Latviešu muzejs, kas aizņem gandrīz pusi no ALB telpām. Muzejs aktīvi iesaistās latviešu vēstures un kultūras popularizēšanas pasākumos pilsētas un valsts mērogā. Būtisku ieguldījumu biedrības dabā sniedz tās Dāmu komiteja, kura dibināta 1957.gadā. Pēc Dāmu komitejas ierosmes tika dibināta senioru grupa „Rosme”. Izveidota grupa „Laima”, kas ar Austrālijas valdības atbalstu rūpējas par vecāko ļaužu labklājību.

Adelaides Latviešu biedrība katru gadu rīko 18. novembra atceres sarīkojumu, biedrības gada svētkus ar koncertu. Regulāri tiek rīkoti Literārie vakari, kuros 65 gadu laikā nolasīti pāri par 300 referātu.

Pēdējos gados liels darbs ieguldīts biedrības nama labiekārtošanā.

Adelaides Latviešu biedrība līdzdarbojas Dienvidaustrālijas Multikulturālo sabiedrību padomē (Multicultural Communities Council of South Australia).

Adelaides Latviešu biedrība ir viens no „Adelaides Latviešu ziņotājs”, kas iznāk 10 reizes gadā, izdevējiem.

Adelaides Latviešu biedrība 2010. gadā izdeva vēsturisku grāmatu par latviešiem un latviešu sabiedrības darbu Dienvidaustrālijā „Latvians in South Australia”.

Pateicoties Benitas Vembris atstātajam mantojumam, Adelaides Latviešu biedrība katru gadu piešķir stipendijas jaunajiem mūziķiem kā Austrālijā, tā Latvijā. Adelaides Latviešu biedrība sadarbojas ar Vītolu fondu, ar ziedojumiem atbalsta nozīmīgus nacionālus kultūras pasākumus un iestādes Latvijā.

  1. gada maijā Adelaides Latviešu biedrība svinēja savu 65 gadu jubileju.


Kontaktpersona: Bruno Krūmiņš, ALB priekšsēdētājs
ALB valdes priekšsēde Ilze Radziņa

Vice-priekšsēdis: Rūdis Arvīds Dancis

Kasiere: Brita Līdums

Biedrzine: Ilga Vēvere

Sekretāre: Iveta Leitase

Kontakti

http://alb.org.au/

61 08 8379 7589

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts